• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chuyển tập tin XLS sang CSV

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

neverland87
Guru
Guru
Bài viết: 490
Ngày tham gia: T.Bảy 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 time

Chuyển tập tin XLS sang CSV

Gửi bàigửi bởi neverland87 » T.Sáu 30/05/2008 12:17 am

Thủ thuật: Chuyển tập tin XLS sang CSV
Tác giả: neverland87
Mô tả:Mã: Chọn hết

 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Text;
 4. using System.Data.OleDb;
 5. using System.IO;
 6. using System.Data;
 7.  
 8. namespace ConsoleApplication1
 9. {
 10.     class Program
 11.     {
 12.         static void Main(string[] args)
 13.         {
 14.             string sourceFile = "C:\\book1.xls";
 15.             string worksheetName = "sheet1";
 16.             string targetFileName = "C:\\target.csv";
 17.             ConvertXLSToCSV(sourceFile, worksheetName, targetFileName);
 18.  
 19.         }
 20.         static void ConvertXLSToCSV(string sourceFile, string worksheetName, string targetFileName)
 21.         {
 22.             string strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + sourceFile + ";Extended Properties=\" Excel.0;HDR=Yes;IMEX=1\"";
 23.             OleDbConnection conn = new OleDbConnection(strConn);
 24.             conn.Open();
 25.             OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("SELECT * FROM [" + worksheetName + "$", conn);
 26.             StreamWriter sw = new StreamWriter(targetFileName);
 27.             OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(cmd);
 28.             DataTable dt = new DataTable();
 29.             da.Fill(dt);
 30.             for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
 31.             {
 32.                 string rowString = "";
 33.                 for (int j = 0; j < dt.Columns.Count; j++)
 34.                 {
 35.                     rowString += "\"" + dt.Rows[i][j].ToString() + "\",";
 36.                 }
 37.                 sw.WriteLine(rowString);
 38.             }
 39.             Console.WriteLine();
 40.             Console.WriteLine("Da chuyen doi thanh cong " + sourceFile + " sang " + targetFileName);
 41.             conn.Close();
 42.             sw.Close();
 43.         }
 44.     }
 45. }


SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT

Quay về “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách