Chỉ cho phép ứng dụng VB.NET chạy trên Windows XP

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Post Reply
neverland87
Guru
Guru
Posts: 490
Joined: Sat 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

Chỉ cho phép ứng dụng VB.NET chạy trên Windows XP

Post by neverland87 »

Thủ thuật: Chỉ cho phép ứng dụng VB.NET chạy trên Windows XP
Tác giả: Tổng hợp
Mô tả: Chỉ cho phép ứng dụng VB.NET chạy trên Windows XP

Code: Select all

Public Class Form1     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load        'nếu không phải hệ điều hành Windows XP        If My.Computer.Info.OSFullName <> "Microsoft Windows XP Professional" Then            'Đưa ra câu thông báo pro như của bác Bill ^_^            MsgBox("Some features in this application may not work as it requires Microsoft Windows XP Professional", , "Compatability Warning")            'kết thúc chương trình luôn            Return        End If    End SubEnd Class
Hoặc dùng C# như sau:

Code: Select all

            Microsoft.VisualBasic.Devices.Computer myComputer               = new Microsoft.VisualBasic.Devices.Computer();            string OSFullName = myComputer.Info.OSFullName;            if (OSFullName != "Microsoft Windows XP Professional")            {                Console.WriteLine("Not Microsoft Windows XP Professional");            }            else            {                Console.WriteLine(myComputer.Info.OSFullName);            }            Console.ReadKey(); 
SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT
User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Re: Chỉ cho phép ứng dụng VB.NET chạy trên Windows XP

Post by vo_minhdat2007 »

Cái này em mà dùng XP Home hay 64 bit thì tiêu chắc :D
Chỉ vầy thôi đủ rồi :

Code: Select all

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load        'nếu không phải hệ điều hành Windows XP        If InStr(My.Computer.Info.OSFullName, "Windows XP") = 0 Then 'hoặc chỉ XP thôi cũng được            'Đưa ra câu thông báo pro như của bác Bill ^_^            MsgBox("Some features in this application may not work as it requires Microsoft Windows XP", , "Compatability Warning")            'kết thúc chương trình luôn            Return        End If    End Sub
Post Reply

Return to “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”