• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[VB.NET] Xem và xóa rỗng Thùng Rác

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

[VB.NET] Xem và xóa rỗng Thùng Rác

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Hai 09/06/2008 2:26 pm

Thủ thuật: Xem và xóa rỗng Thùng Rác
Tác giả: Nguyễn Trung Tín
Mô tả: Xem và xóa rỗng Thùng Rác


Cần 2 Button

Mã: Chọn hết

 1. Public Class Form1
 2.     Private Const SHERB_NOCONFIRMATION As Long = &H1
 3.     Private Const SHERB_NOPROGRESSUI As Long = &H2
 4.     Private Const SHERB_NOSOUND As Long = &H4
 5.  
 6. Private Declare Auto Function SHEmptyRecycleBin Lib "shell32.dll" Alias "SHEmptyRecycleBinA" (ByVal hwnd As Integer, ByVal pszRootPath As String, ByVal dwFlags As Integer) As Long
 7. Private Declare Auto Function SHUpdateRecycleBinIcon Lib "shell32.dll" () As Long
 8.  
 9. Private Sub EmptyRecycleBin()
 10.         SHEmptyRecycleBin(Me.Handle.ToInt32, "", SHERB_NOCONFIRMATION)
 11.         SHUpdateRecycleBinIcon()
 12.     End Sub
 13.     Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 14.         'Xóa rỗng Recycle Bin
 15.         If MsgBox("Bạn có muốn Emty thùng rác không", MsgBoxStyle.YesNo, "Hỏi") = MsgBoxResult.Yes Then
 16.             EmptyRecycleBin()
 17.         Else
 18.         End If
 19.     End Sub
 20.  
 21.     Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
 22.         'Mở Recycle Bin
 23.         Process.Start("explorer.exe", "/n, ::{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}")
 24.     End Sub
 25. End Class


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Quay về “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách