• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Module giải nén file rar

Các Module, Class, UserControl và thư viện OCX, DLL hỗ trợ cho Visual Basic
User avatar
tungblt
Điều hành viên
Điều hành viên
Posts: 550
Joined: Mon 22/12/2008 5:22 pm
Location: quy nhơn
Has thanked: 8 times
Been thanked: 77 times
Contact:

Module giải nén file rar

Postby tungblt » Thu 01/12/2011 1:18 pm

Tên: Module giải nén file rar
Loại: module
Ngôn ngữ lập trình: Vb6
Tác giả: Sưu tầm
Chức năng: giải nén file rarHàng sưu tầm :">

code

 1.   Option Explicit
 2.  
 3.   Dim udtRAR As RAROpenArchiveData
 4.   Dim lHandle As Long
 5.   Dim udtHeader As RARHeaderData
 6.   Dim lBytesCount As Long
 7.   Dim lBytesTotal As Long
 8.   Dim tmp As Long
 9.   Dim rtnRar As Long
 10.   Dim i
 11.  
 12.   Public RAR_ABORT As Boolean
 13.  
 14.   Const ERAR_END_ARCHIVE      As Long = 10 '/ end of archive
 15.  Const ERAR_NO_MEMORY        As Long = 11 '/ not enough memory to init data structures
 16.  Const ERAR_BAD_DATA         As Long = 12 '/ archive header broken
 17.  Const ERAR_BAD_ARCHIVE      As Long = 13 '/ not a valid rar archive
 18.  Const ERAR_UNKNOWN_FORMAT   As Long = 14 '/ unknow comment format
 19.  Const ERAR_EOPEN            As Long = 15 '/ file open error
 20.  Const ERAR_ECREATE          As Long = 16 '/ file create error
 21.  Const ERAR_ECLOSE           As Long = 17 '/ file close error
 22.  Const ERAR_EREAD            As Long = 18 '/ read error
 23.  Const ERAR_EWRITE           As Long = 19 '/ write error
 24.  Const ERAR_SMALL_BUF        As Long = 20 '/ buffer too small, comments are not read completly
 25.  Const ERAR_NORARDLL         As Long = 50 '/ Unrar.dll not found
 26.  Const RAR_OM_LIST           As Long = 0  '/ open archive for reading file headers only
 27.  Const RAR_OM_EXTRACT        As Long = 1  '/ open archive for testing and extracting files
 28.  Const RAR_SKIP              As Long = 0  '/ move to the next file in archive
 29.                                           '/ if the archive is solid and RAR_OM_EXTRACT
 30.                                           '/ mode was set when the archive was opened,
 31.                                           '/ the current file will be processed - the
 32.                                           '/ operation will be performed slower than a
 33.                                           '/ single seek
 34.  Const RAR_TEST              As Long = 1  '/ Test the current file and move to the next
 35.                                           '/ file in the archive. If the archive was opened
 36.                                           '/ with RAR_OM_LIST mode, the operation is equal
 37.                                           '/ to RAR_SKIP.
 38.  Const RAR_EXTRACT           As Long = 2  '/ Extract the current file and move to the next
 39.                                           '/ file in the archive. If the archive was opened
 40.                                           '/ with RAR_OM_LIST mode, the operation is equal
 41.                                           '/ to RAR_SKIP
 42.  Const RAR_VOL_ASK           As Long = 0  '/ Required volume is absent. The function should
 43.                                           '/ prompt user and return non-zero value to retry
 44.                                           '/ the operation. The function may also specify a
 45.                                           '/ new volumename, placing it to ArcName parameter.
 46.  Const RAR_VOL_NOTIFY        As Long = 1  '/ Required volume is succesfully opened.
 47.                                           '/ This is not a notification call and ArcName
 48.                                           '/ modification is not allowed.
 49.                                           '/ The function should return non-zero value to
 50.                                           '/ continue or a zero-value to terminate the
 51.                                           '/ operation
 52.  
 53.   Type RARHeaderData
 54.     ArcName As String * 260
 55.     FileName As String * 260
 56.     Flags As Long
 57.     PackSize As Long
 58.     UnpSize As Long
 59.     HostOS As Long
 60.     FileCRC As Long
 61.     FileTime As Long
 62.     UnpVer As Long
 63.     Method As Long
 64.     FileAttr As Long
 65.     CmtBuf As String
 66.     CmtBufSize As Long
 67.     CmtSize As Long
 68.     CmtState As Long
 69.   End Type
 70.  
 71.   Type RAROpenArchiveData
 72.     ArcName As String
 73.     OpenMode As Long
 74.     OpenResult As Long
 75.     CmtBuf As String
 76.     CmtBufSize As Long
 77.     CmtSize As Long
 78.     CmtState As Long
 79.   End Type
 80.  
 81. Declare Function RAROpen Lib "unrar.dll" Alias "RAROpenArchive" _
 82.                  (ByRef RAROpenData As RAROpenArchiveData) As Long
 83.                  
 84. Declare Function RARClose Lib "unrar.dll" Alias "RARCloseArchive" _
 85.                  (ByVal HandleToArchive As Long) As Long
 86.                  
 87. Declare Function RARReadHdr Lib "unrar.dll" Alias "RARReadHeader" _
 88.                  (ByVal HandleToArcRecord As Long, ByRef ArcHeaderRead As RARHeaderData) As Long
 89.                  
 90. Declare Function RARProcFile Lib "unrar.dll" Alias "RARProcessFile" _
 91.                  (ByVal HandleToArcHeader As Long, ByVal Operation As Long, ByVal DestPath As String, ByVal DestName As String) As Long
 92.  
 93. Declare Function RARSetPassword Lib "unrar.dll" _
 94.                  (ByVal HandleToArchive As Long, ByVal Password As String) As Long
 95.  
 96. Declare Function RARSetChangeVolProc Lib "unrar.dll" _
 97.                  (ByVal HandleToArchive As Long, ByVal mode As Long) As Long
 98.  
 99.  
 100. Function GiaiNen(sExtractDir As String, sArchName As String, lbResult As Label, Optional sRarPassword As String)
 101.    
 102.  ' check if the selected archive exists otherwise program would crash
 103.  
 104.  i = Dir(sArchName)
 105.    If i = "" Then MsgBox "Archive " & sArchName & " not found!", vbCritical: Exit Function
 106.  
 107.  ' check if the sExtractDir end with "\"
 108.  
 109.  If Right(sExtractDir, 1) <> "\" Then sExtractDir = sExtractDir & "\"
 110.  
 111.  ' open the archive for testing
 112.  
 113.     udtRAR.ArcName = sExtractDir
 114.     udtRAR.ArcName = sArchName
 115.     udtRAR.OpenMode = RAR_OM_LIST
 116.     lHandle = RAROpen(udtRAR)
 117.     lBytesCount = 0
 118.     lBytesTotal = 0
 119.     RAR_ABORT = False
 120. Do
 121.   rtnRar = RARReadHdr(lHandle, udtHeader)
 122.  
 123.    
 124.     If rtnRar = 0 Then
 125.     lbResult.Caption = "testing - " & LCase(udtHeader.FileName): lbResult.Refresh
 126.        tmp = RARProcFile(lHandle, RAR_TEST, sExtractDir, sExtractDir & udtHeader.FileName)
 127.         If tmp <> 0 Then
 128.            i = RarErrorHandle(tmp)
 129.            If i = False Then Exit Function
 130.            End If
 131.        lBytesTotal = lBytesTotal + udtHeader.UnpSize
 132.     DoEvents
 133.     Else
 134.      i = RarErrorHandle(rtnRar)
 135.       If i = False Then Exit Function
 136.     End If
 137.  
 138. If RAR_ABORT = True Then Exit Function
 139.  
 140. Loop Until rtnRar <> 0
 141.  
 142.   tmp = RARClose(lHandle)
 143.   i = RarErrorHandle(tmp)
 144.     If i = False Then Exit Function
 145.    
 146.  ' xoa thanh tien trinh & nhan tien trinh
 147.  
 148.  
 149.  ' mo ngay bay h de trich xuat
 150.    
 151.     udtRAR.ArcName = sExtractDir
 152.     udtRAR.ArcName = sArchName
 153.     udtRAR.OpenMode = RAR_OM_EXTRACT
 154.     lHandle = RAROpen(udtRAR)
 155.     lBytesCount = 0
 156.     If sRarPassword <> "" Then RARSetPassword lHandle, sRarPassword
 157.    
 158. Dim Cnt
 159. Do
 160.     rtnRar = RARReadHdr(lHandle, udtHeader)
 161.    
 162.     If rtnRar = 0 Then
 163.      
 164.        lbResult.Caption = LCase(udtHeader.FileName): lbResult.Refresh
 165.        tmp = RARProcFile(lHandle, RAR_EXTRACT, sExtractDir, sExtractDir & udtHeader.FileName)
 166.           If tmp <> 0 Then
 167.              i = RarErrorHandle(tmp)
 168.              If i = False Then Exit Function
 169.              End If
 170.        lBytesCount = lBytesCount + udtHeader.UnpSize
 171.        '/ thanh tien trinh
 172.  
 173.        DoEvents
 174.     Else
 175.        i = RarErrorHandle(rtnRar)
 176.        If i = False Then Exit Function
 177.     End If
 178.  If RAR_ABORT = True Then Exit Do
 179. Loop Until rtnRar <> 0
 180.  
 181.   tmp = RARClose(lHandle)
 182.   RarErrorHandle (tmp)
 183.  
 184. End Function
 185. Function RarErrorHandle(Error As Long) As Boolean
 186.  
 187.  RarErrorHandle = True
 188.  
 189.  Select Case Error
 190.  
 191.   Case ERAR_END_ARCHIVE
 192.   '/ danh sach loi
 193.  Case ERAR_NO_MEMORY
 194.      MsgBox "Lo64i : Kho6ng d9u3 bo65 nho71 d9e63 kho73i ta5o ca61u tru1c du74 lie65", vbCritical
 195.      RarErrorHandle = False
 196.   Case ERAR_BAD_DATA
 197.      MsgBox "Lo64i : Pha62n d9a62u du74 lie65u bi5 ho3ng", vbCritical
 198.      RarErrorHandle = False
 199.   Case ERAR_BAD_ARCHIVE
 200.      MsgBox "Lo64i : D9a6y kho6ng pha3i la2 1 file rar ho75p le65: " & udtHeader.ArcName, vbCritical
 201.      RarErrorHandle = False
 202.   Case ERAR_UNKNOWN_FORMAT
 203.      MsgBox "Lo64i : Kho6ng ro4 ghi chu1 cu3a d9i5ng da5ng" & udtHeader.ArcName, vbCritical
 204.      RarErrorHandle = False
 205.   Case ERAR_EOPEN
 206.      Msg "Lo64i: Mo73 Ta65p : " & udtHeader.ArcName, vbCritical
 207.      RarErrorHandle = False
 208.   Case ERAR_ECREATE
 209.      Msg "Lo64i: Ta5o thu7 mu5c hoa85c file: " & udtHeader.FileName, vbInformation
 210.      RarErrorHandle = True
 211.   Case ERAR_ECLOSE
 212.      MsgBox "Lo64i : D9ang d9o1ng file " & udtHeader.FileName, vbCritical
 213.      RarErrorHandle = False
 214.   Case ERAR_EREAD
 215.      MsgBox "Lo64i : D9ang d9o5c file " & udtHeader.FileName, vbCritical
 216.      RarErrorHandle = False
 217.   Case ERAR_EWRITE
 218.      MsgBox "Lo64i : D9ang ghi file " & udtHeader.FileName, vbCritical
 219.      RarErrorHandle = True
 220.   Case ERAR_SMALL_BUF
 221.      MsgBox "Lo64i : Bo65 d9e65m qua1 nho3, d9o5c kho6ng tha2nh co6ng", vbInformation
 222.      RarErrorHandle = True
 223.   Case ERAR_NORARDLL
 224.   '/ Unrar.dll khong co
 225.  
 226.  End Select
 227. End Function
 228.  
 229. Function StripDirPath(sPath As String)
 230.  Dim x
 231.   x = Len(sPath)
 232.  Do Until Mid(sPath, x, 1) = "\"
 233.   x = x - 1
 234.   If x = 1 Then Exit Do
 235.  Loop
 236.  StripDirPath = Mid(sPath, x + 1, Len(sPath))
 237. End Function
 238.  


cách dùng
GiaiNen "thư mục cần giải nén", "file cần giải nén", "nhãn tiến trình", "password file rar"
[vb]
Private Sub cmdgiainen_Click()
GiaiNen App.Path, "D:\1.rar", lbResult
End Sub
[/vb]eriscool
Posts: 5
Joined: Sat 09/08/2008 1:35 pm

Re: Module giải nén file rar

Postby eriscool » Sat 21/04/2012 2:03 pm

Sao k thấy pần download đâu hết vậy pac'

User avatar
tungblt
Điều hành viên
Điều hành viên
Posts: 550
Joined: Mon 22/12/2008 5:22 pm
Location: quy nhơn
Has thanked: 8 times
Been thanked: 77 times
Contact:

Re: Module giải nén file rar

Postby tungblt » Mon 23/04/2012 8:10 pm

bạn tạo 1 module .. copy phần code ở trên dán vào
cách sử dụng ở dưới
love

eriscool
Posts: 5
Joined: Sat 09/08/2008 1:35 pm

Re: Module giải nén file rar

Postby eriscool » Sat 28/04/2012 3:25 pm

vậy module này dùng thư viện của winrar đúng k pác?

User avatar
tungblt
Điều hành viên
Điều hành viên
Posts: 550
Joined: Mon 22/12/2008 5:22 pm
Location: quy nhơn
Has thanked: 8 times
Been thanked: 77 times
Contact:

Re: Module giải nén file rar

Postby tungblt » Tue 01/05/2012 1:51 pm

ừm đúng rồi
love

User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 491
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 8 times
Contact:

Re: Module giải nén file rar

Postby NTN » Sun 01/02/2015 5:57 am

GiaiNen App.Path, "D:vb.rar", lbResult
này dùng sau vậy anh tungblt ?
Contact me: trungnhan0911@yandex.com
Github: https://github.com/nhannt201

User avatar
tungblt
Điều hành viên
Điều hành viên
Posts: 550
Joined: Mon 22/12/2008 5:22 pm
Location: quy nhơn
Has thanked: 8 times
Been thanked: 77 times
Contact:

Re: Module giải nén file rar

Postby tungblt » Sun 01/02/2015 8:40 am

cách dùng
GiaiNen "thư mục cần giải nén", "file cần giải nén", "nhãn tiến trình", "password file rar"

? em không đọc à?
love

User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 491
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 8 times
Contact:

Re: Module giải nén file rar

Postby NTN » Sat 07/02/2015 5:33 am

Nhãn tiến trình là gì thế ? em chỉ cần thư mục giải nén , file giải nén và pass
Contact me: trungnhan0911@yandex.com
Github: https://github.com/nhannt201

User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 491
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 8 times
Contact:

Re: Module giải nén file rar

Postby NTN » Wed 29/04/2015 6:12 am

tungblt wrote:ừm đúng rồi

Cho em hỏi cái nhãn tiến trình là gì vậy ? em chạy nó lỗi chỗ lbResult à báo là
ByRef argument type mismatch
tại sao thế ?
Contact me: trungnhan0911@yandex.com
Github: https://github.com/nhannt201

User avatar
tungblt
Điều hành viên
Điều hành viên
Posts: 550
Joined: Mon 22/12/2008 5:22 pm
Location: quy nhơn
Has thanked: 8 times
Been thanked: 77 times
Contact:

Re: Module giải nén file rar

Postby tungblt » Wed 29/04/2015 2:38 pm

đó là 1 cái label thôi .
love


Return to “[VB] Module, Class, UserControl, OCX”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests