Sử dụng đối tượng Shockwave Flash để chơi Media File và Medi

Các bài viết hướng dẫn, giúp các bạn hiểu và tiếp cận với Visual Basic nhanh hơn
Post Reply
User avatar
tuyen_dt18
Guru
Guru
Posts: 261
Joined: Sat 19/04/2008 8:46 pm
Location: Hưng Yên
Been thanked: 42 times
Contact:

Sử dụng đối tượng Shockwave Flash để chơi Media File và Medi

Post by tuyen_dt18 »

Tên bài viết: Sử dụng đối tượng Shockwave Flash để chơi Media File và Media Stream
Tác giả: tuyen_dt18
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt: Bài viết nhằm hướng dẫn các bạn sử dụng đối tượng Shockwave Flash để chơi một file Media hoặc một Media Stream.
Yêu cầu : Để có đối tượng Shockwave Flash các bạn cần phải cài đặt Flash Player dành cho Internet Explorer trên máy tính của mình.
Để có thể chơi tệp tin Media, các bạn phải có một Player, các bạn có thể tải ở địa chỉ http://player.longtailvideo.com/player.swf, hoặc tại đây
Các bạn có thể kiểm tra Flash đã được cài đặt hay chưa bằng cách vào thư mục "C:\Windows\System32\Macromed\Flash" trong máy tính của mình.

Bước 1 : Các bạn khởi chạy VB6 và chọn tạo mới một Standard EXE Project.
Bước 1
Bước 1
1.jpg (67.67 KiB) Viewed 4317 times
Bước 2 : Các bạn vào Menu : Project --> Components để tham chiếu tới đối tượng ShockwaveFlash
Bước 2
Bước 2
2.jpg (76.09 KiB) Viewed 4317 times
Bước 3 : Khi hộp thoại tham chiếu Components bật lên, chọn vào mục Shockwave Flash, nhấn OK
Bước 3
Bước 3
3.jpg (158.81 KiB) Viewed 4317 times
Sau khi đã tham chiếu thành công, trên thanh ToolBox sẽ xuất hiện biểu tượng của Flash như dưới đây:
Biểu tượng Flash
Biểu tượng Flash
4.jpg (15.08 KiB) Viewed 4317 times
Bước 4 : Viết chương trình
Cách sử dụng đối tượng Shockwave Flash : Để chơi một tệp tin Media hoặc Media Stream, ta cần cung cấp cho đối tượng Shockwave Flash biết các tham số như : Đường dẫn tệp tin cần chơi, hoặc địa chỉ của Media Stream cùng một số tham số phụ khác. Các tham số này được yêu cầu bởi đối tượng Shockwave Flash hoặc do đối tượng Player (tệp tin có đuôi .swf) do người viết Flash tạo ra.
Tham số riêng của Player thì tùy theo người tạo ra trình Player đó, còn tham số của đối tượng Shockwave Flash thì có một số thuộc tính như sau : Movie, FlashVars, ....
Một số thuộc tính phổ biến :
autoStart : gán="true" để tự động chơi khi đã chỉ định nguồn Media để chơi và="false" để ngược lại.
allowFullScreen : gán="true" sẽ hiệu lực khả năng phóng Toàn màn hình nếu trình Player có sẵn tính năng.
file : Chỉ định tệp tin Media cần chơi. Chú ý : thuộc tính file mà ta cung cấp thường có ký tự "\" trong đó, mà đối tượng Player lại không hiểu dạng đường dẫn của VB6, nên ta sẽ dùng cách là Sao chép tệp tin Player vào cùng thư mục của tệp tin Media, hoặc Sao chép ngược lại rồi chỉ cần chỉ định Tên của tệp tin chứ không cần chỉ định đường dẫn đầy đủ.
streamer : Chỉ định địa chỉ của Máy chủ chứa Media Stream.

Trong bài viết này : Ở bài viết này chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính file và thuộc tính streamer là chính. Để gán các giá trị này ta sẽ gán vào thuộc tính "movie" của đối tượng Shockwave Flash và các thuộc tính phân cách nhau bằng dấu &(chú ý trong các thuộc tính không nên có dấu & để tránh nhầm lẫn). Ví dụ : ShockwaveFlash1.movie="file=Tep_tin_Media&autostart=true"

Bắt đầu viết chương trình :
Thiết kế Form như dưới đây :
Bước 4
Bước 4
Xin nói qua về việc thêm đối tượng Shockwave Flash vào Form của chương trình. Tôi không hiểu tại sao, nhưng nếu thêm đối tượng Shockwave Flash vào từ lúc thiết kế thì không thể Save Project lại được, và sau này khi mở lại Project cũng hay xảy ra lỗi. Tuy nhiên, các bạn có thể thêm được bằng cách tạo cho Form một Menu bất kỳ. Điều này tôi thực sự chưa hiểu tại sao, nhưng tôi đã làm nó.
Để tránh lỗi này, tôi chọn cách thêm đối tượng lúc Runtime.

Sau khi thiết kế, các bạn Paste Mã nguồn dưới đây vào Form. Sau đó chạy chương trình và nhập vào Text1 đường dẫn tới tệp tin Player có đuôi .swf, Text2 là đường dẫn tới tệp tin Media như tôi đã làm trên máy của mình:
Bước 5
Bước 5
6.jpg (27.04 KiB) Viewed 4297 times
 1. Option Explicit
 2.  
 3. Private Declare Function CopyFileW Lib "kernel32" (ByVal lpExistingFileName As Long, ByVal lpNewFileName As Long, ByVal bFailIfExists As Long) As Long
 4. Private Declare Function DeleteFileW Lib "kernel32" (ByVal lpFileName As Long) As Long
 5. Private Declare Function GetTempFileNameW Lib "kernel32" (ByVal lpszPath As Long, ByVal lpPrefixString As Long, ByVal wUnique As Long, ByVal lpTempFileName As Long) As Long
 6. '
 7. Private ShockwaveFlash1 As Object
 8. Private bShockwaveFlash1 As Boolean
 9. '
 10.  
 11.  
 12. Private Sub InitFlashObject(ByVal bInit As Boolean)
 13.     On Error GoTo ErrorHandler
 14.     If (bInit) Then
 15.         If (ShockwaveFlash1 Is Nothing) Then
 16.             Set ShockwaveFlash1 = Me.Controls.Add("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash", "ShockwaveFlash1")
 17.         End If
 18.         With ShockwaveFlash1
 19.             .AllowFullScreen = "true"
 20.             .Move 0, Text2.Top + Text2.Height + 100, Me.ScaleWidth, 3800
 21.             .Visible = True
 22.         End With
 23.     Else
 24.         Me.Controls.Remove "ShockwaveFlash1"
 25.         Set ShockwaveFlash1 = Nothing
 26.     End If
 27.     bShockwaveFlash1 = Not (ShockwaveFlash1 Is Nothing)
 28.     Exit Sub
 29. ErrorHandler
 30.      Err.Clear
 31. End Sub
 32.  
 33. '
 34. Private Function DeleteFile(ByVal szFileName As String) As Boolean
 35.     DeleteFile = DeleteFileW(StrPtr(szFileName))
 36. End Function
 37. '
 38. Private Function CopyFile(ByVal szSource As String, ByVal szDest As String, Optional ByVal bOverwrite As Boolean = False) As Boolean
 39.     CopyFile = CopyFileW(StrPtr(szSource), StrPtr(szDest), Not bOverwrite)
 40. End Function
 41. '
 42. Private Function CreateUniqueTempFile(Optional ByVal szPath As String, Optional ByVal szPrefix As String) As String
 43.     Dim lpszTempFile As String
 44.     Dim lReturn As Long
 45.     '
 46.    lpszTempFile = String$(255, vbNullChar)
 47.     lReturn = GetTempFileNameW(StrPtr(szPath), StrPtr(szPrefix), ByVal 0, StrPtr(lpszTempFile))
 48.     CreateUniqueTempFile = lpszTempFile
 49.     lReturn = InStr(1, lpszTempFile, vbNullChar)
 50.     If (lReturn > 0) Then CreateUniqueTempFile = Left$(lpszTempFile, lReturn - 1)
 51. End Function
 52. '
 53. Private Function GetFilePath(ByVal szFullPathName As String, Optional ByRef lpszFileName) As String
 54.     Dim nPos As Long
 55.     If (Not IsMissing(lpszFileName)) Then
 56.         lpszFileName = szFullPathName
 57.     End If
 58.     nPos = InStrRev(szFullPathName, "")
 59.     If (nPos > 0) Then
 60.         GetFilePath = Left$(szFullPathName, nPos)
 61.         lpszFileName = Mid(szFullPathName, nPos + 1)
 62.     End If
 63. End Function
 64. '
 65. Private Sub GetFilePart(ByVal szFullPathName As String, Optional lpPath, Optional lpFile)
 66.     Dim nPos As Long
 67.     Dim szPath As String
 68.     Dim szFile As String
 69.     nPos = InStrRev(szFullPathName, "")
 70.     If (nPos > 0) Then
 71.         szPath = Left$(szFullPathName, nPos)
 72.         szFile = Mid(szFullPathName, nPos + 1)
 73.     Else
 74.         szPath = szFile
 75.         szFile = ""
 76.     End If
 77.     If (Not IsMissing(lpPath)) Then lpPath = szPath
 78.     If (Not IsMissing(lpFile)) Then lpFile = szFile
 79. End Sub
 80. '
 81. Private Function PlayerMediaFile(ByVal szMedia As String, ByVal szPlayer As String)
 82.     Dim szFileName As String
 83.     Dim szFilePath As String
 84.     Dim szPlayerPathName As String
 85.    
 86.     Call GetFilePart(szMedia, szFilePath, szFileName)    'Lay ve Ten thu muc va Ten tep tin Media
 87.    szPlayerPathName = CreateUniqueTempFile(szFilePath) 'Tao tep tin ta.m trong cung thu muc voi tep tin Media
 88.    CopyFile szPlayer, szPlayerPathName, True           'Sao chep tep tin Player vao dia chi tep tin ta.m (ghi de`).
 89.  
 90.     With ShockwaveFlash1
 91.         .Movie = ""
 92.         .Stop
 93.         .Movie = szPlayerPathName & "?autostart=true&allowFullScreen=true&volume=100&stretching=fill&file=" & szFileName
 94.         DeleteFile szPlayerPathName     'Xoa tep tin player sau khi ShockwaveFlash da ta?i len.
 95.        .Play
 96.     End With
 97. End Function
 98.  
 99. Private Sub Command1_Click()
 100.     PlayerMediaFile Text2.Text, Text1.Text
 101. End Sub
 102.  
 103. Private Sub Form_Load()
 104.     InitFlashObject True
 105. End Sub
 106.  
 107. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
 108.     InitFlashObject False
 109. End Sub
 110.  


Nhán vào nút Play và kết quả là :
Kết quả
Kết quả
7.jpg (49.01 KiB) Viewed 4297 times
Đây là Project hoàn chính :
ShockwaveFlash.zip
Mã nguồn đính kèm
(106.98 KiB) Downloaded 1150 times
Hỏi ý kiến tác giả trước khi sử dụng hoặc trích dẫn rõ nguồn bài viết khi sử dụng.
hugoonline
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 15
Joined: Sat 29/03/2008 5:57 pm

Re: Sử dụng đối tượng Shockwave Flash để chơi Media File và

Post by hugoonline »

Cảm ơn bạn.
Để không bị lổi khi save chúng ta nên sử dụng flash10e.ocx trở xuống.
dongphuong2999
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 54
Joined: Fri 02/07/2010 10:53 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 7 times
Contact:

Re: Sử dụng đối tượng Shockwave Flash để chơi Media File và

Post by dongphuong2999 »

 1. tt = "D\player.swf"
 2.     tt = tt & "?autostart=true&volume=100&stretching=fill&file=tên.flv"


cái tên.flv phải nằm cùng path với player
Cái tên.flv nhất thiết phải có chử flv không có nó ko chạy
vậy anh cho em hỏi có cách nào khắc phục không anh , hay do player.swf
em thay nó bằng "D:\..." thì dấu ": " nó ra "|" ???
User avatar
tuyen_dt18
Guru
Guru
Posts: 261
Joined: Sat 19/04/2008 8:46 pm
Location: Hưng Yên
Been thanked: 42 times
Contact:

Re: Sử dụng đối tượng Shockwave Flash để chơi Media File và

Post by tuyen_dt18 »

Đúng là file FLV phải nằm cùng với Player thì nó mới chạy. Cách khắc phục mà tôi làm, đó là mỗi khi Play một file FLV, tôi Copy cái Player vào cùng thư mục với file FLV đó và xóa nó đi sau khi nó đã được Load
Hỏi ý kiến tác giả trước khi sử dụng hoặc trích dẫn rõ nguồn bài viết khi sử dụng.
Post Reply

Return to “[VB] Bài viết hướng dẫn”