• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

* Làm trong suốt thanh TaskBar

Các thủ thuật về truyền thông đa phương tiện, đồ họa

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

* Làm trong suốt thanh TaskBar

Postby clarkkent » Sat 28/06/2008 3:15 pm

Thủ thuật: Làm trong suốt thanh TaskBar
Tác giả: Nguyễn Trung Tín sưu tầm
Mô tả: Làm trong suốt thanh TaskBar


Class TrongSuot

Code: Select all

 1. Public Class TrongSuot
 2.     Declare Auto Function GET_WINDOW_HANDLE Lib "user32" Alias "FindWindow" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Integer
 3.     Public Declare Auto Function GetWindowlong Lib "user32" Alias "GetWindowLong" (ByVal hWnd As Integer, ByVal nindex As GWL) As Integer
 4.     Public Declare Auto Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLong" (ByVal hWnd As IntPtr, ByVal nIndex As GWL, ByVal dsNewLong As WS_EX) As Integer
 5.     Public Declare Auto Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32" Alias "SetLayeredWindowAttributes" (ByVal hWnd As IntPtr, ByVal crKey As Integer, ByVal alpha As Byte, ByVal dwFlags As LWA) As Boolean
 6.     Public Enum GWL As Integer
 7.         ExStyle = -20
 8.     End Enum
 9.     Public Enum WS_EX As Integer
 10.         Transparent = &H20
 11.         Layered = &H80000
 12.     End Enum
 13.     Public Enum LWA As Integer
 14.         ColorKey = &H1
 15.         Alpha = &H2
 16.     End Enum
 17. End Class

Form với 1 TrackBar

Code: Select all

 1.    Private Sub TrackBar1_Scroll(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TrackBar1.Scroll
 2.         Dim ptr As Integer = TrongSuot.GET_WINDOW_HANDLE("Shell_Traywnd", "")
 3.         Dim m_InitialStyle As Integer = TrongSuot.GetWindowlong(ptr, TrongSuot.GWL.ExStyle)
 4.         TrongSuot.SetWindowLong(ptr, TrongSuot.GWL.ExStyle, m_InitialStyle Or TrongSuot.WS_EX.Layered)
 5.         TrongSuot.SetLayeredWindowAttributes(ptr, 0, 255 * (TrackBar1.Value / 100), TrongSuot.LWA.Alpha)
 6.     End Sub
Attachments
TaskBarTransparent.rar
* Làm trong suốt thanh TaskBar
(42.82 KiB) Downloaded 1324 times


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Return to “[.NET] Âm thanh và Đồ họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest