• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Sử dụng Rich Text Box bằng chương trình giả lập Wordpad

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

Sử dụng Rich Text Box bằng chương trình giả lập Wordpad

Gửi bàigửi bởi onlysoft » T.Hai 31/03/2008 7:21 pm

Tên bài viết: Học cách sử dụng Rich Text Box bằng chương trình giả lập Wordpad
Tác giả: Only Nguyễn
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt: :D nly sẻ hướng dẩn các bạn cách sử dụng Rich Text Box bằng chương trình giả lập WordpadHọc cách sử dụng Rich Text Box bằng chương trình giả lập Wordpad
Window cung cấp cho người dùng một chương trình xử lý văn bản đồ họa khá tốt đó là Wordpad, tuy nhiên chúng ta vẫn thường hay sử dụng WINWORD nhưng Only không dám mơ tới WINWORD đâu, chỉ tiện hơn cái Wordpad một tý thôi, chương trình minh họa lần này là Wordpad.NET cái tên ngộ không kém Notepad.NET .^^.
Giao diện chương trình như sau :
Ảnh minh họa đây :
Hình ảnh
Để xem chi tiết các bạn sang link đây để tham khảo nha :
viewtopic.php?f=41&t=84
Các bạn nhớ chạy thử chương trình trước khi bước vào bài học nha ! Bởi vì khi chạy nó mới biết cách thức nó hoạt động.
mà này các bạn khoan gửi bài cho đến khi :(( nly gửi hết đả nha.
Sửa lần cuối bởi onlysoft vào ngày T.Năm 03/04/2008 6:59 pm với 1 lần sửa.


:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

Re: Sử dụng Rich Text Box bằng chương trình giả lập Wordpad

Gửi bàigửi bởi onlysoft » T.Hai 31/03/2008 7:23 pm

I - Thiết kế giao diện :
Chương trình gồm có 5 Form : FrmMain, FrmInsHR, FrmEdit, FrmAdvandOption, FrmAbout chức năng từng form như sau :
- FrmMain : Form chính
- FrmEdit : Form biên tập chuổi (Tìm kiếm, thay thế, định giạng lề)
- FrmInsHR : Form chèn đường kẻ
- FrmAdvandOption : Form tùy chọn nâng cao
- FrmAbout : From bản quyền
1 - FrmMain (Form chính) : Là Form mà các bạn sẻ thao tác trên nó nhiều nhất, gồm có các Control chính sau : 1 MenuStrip, 3 ToolSrip, 1 SatusStrip và 1 RichTextBox thứ tự như sau :
- MnuSMain : Menu chính
- ToolSStandar : Thanh công cụ chuẩn
- ToolSFormatting : Thanh công cụ định giạng
- ToolSInsert : Thanh công cụ chèn
- SttSStatus : Thanh trạng thái chính
- RtfMain : RichTextbox chính
Còn các Form khác và các điều kiểm con thì các bạn chạy thử chương trình và tự tạo nhé ! :Dnly chỉ giới thiệu sơ qua về Form chính thôi.
Sửa lần cuối bởi onlysoft vào ngày T.Năm 03/04/2008 7:01 pm với 1 lần sửa.
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

II - Viết mã :

Gửi bàigửi bởi onlysoft » T.Hai 31/03/2008 7:27 pm

II - Viết mã :
1 - Cho Form chính (FrmMain) :
Đầu tiên chúng ta sẻ khai báo các biến cần thiết :

Mã: Chọn hết

 1. Public Class FrmMain
 2.     'KHAI BÁO BIẾN TOÀN CỤC
 3.     Dim BolChanged As Boolean 'Biến nhận biết sự thay đổi
 4.     Dim StrFileSave As String 'Biến nhận đường dẩn file lưu
 5.     'Hằng string nhận đường dẩn ClipArt của Office
 6.     Const StrOfficeClipArtPath = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\MSTORE.EXE"
 7. End Class
 8.  
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

Viết mả

Gửi bàigửi bởi onlysoft » T.Hai 31/03/2008 7:29 pm

Tiếp theo đến các hàm cần thiết : chương trình có 18 hàm chính như sau :

Mã: Chọn hết

 1. 'CÁC HÀM CẦN THIẾT
 2.     'Các hàm chính New, Open, Save
 3.     Private Sub NewDocument()
 4.         If BolChanged = True Then
 5.             If (MessageBox.Show("Bạn có muốn lưu tài liệu vừa sữa lại không ?", "New Document", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question)) = Windows.Forms.DialogResult.Yes Then
 6.                 SaveDocument()
 7.                 RtfMain.Text = ""
 8.             Else
 9.                 RtfMain.Text = ""
 10.             End If
 11.         End If
 12.     End Sub
 13.     Private Sub OpenDocument()
 14.         'Tùy chỉnh giai thoại
 15.         With DlgOpen
 16.             .Filter = "Rich Text Format(*.rtf)|*.rtf|All Files(*.*)|*.*"
 17.             .ShowDialog()
 18.             If .FileName <> "" Then
 19.                 If Strings.LCase(Strings.Right(.FileName, 4)) = ".rtf" Then
 20.                     RtfMain.LoadFile(.FileName)
 21.                 Else
 22.                     RtfMain.Text = My.Computer.FileSystem.ReadAllText(.FileName)
 23.                 End If
 24.                 StrFileSave = .FileName
 25.             End If
 26.         End With
 27.     End Sub
 28.     Private Sub SaveDocument()
 29.         If StrFileSave = "" Then
 30.             'Tùy chỉnh giai thoại
 31.             With DlgSave
 32.                 .Filter = "Rich Text Format(*.rtf)|*.rtf|All Files(*.*)|*.*"
 33.                 .ShowDialog()
 34.                 If .FileName <> "" Then
 35.                     If Strings.LCase(Strings.Right(.FileName, 4)) = ".rtf" Then
 36.                         RtfMain.SaveFile(.FileName)
 37.                     Else
 38.                         My.Computer.FileSystem.WriteAllText(.FileName, RtfMain.Text, False)
 39.                     End If
 40.                 End If
 41.             End With
 42.         Else
 43.             If Strings.LCase(Strings.Right(StrFileSave, 4)) = ".rtf" Then
 44.                 RtfMain.SaveFile(StrFileSave)
 45.             Else
 46.                 My.Computer.FileSystem.WriteAllText(StrFileSave, RtfMain.Text, False)
 47.             End If
 48.         End If
 49.     End Sub
 50.  
 51.     'Các lệnh hoàn tác
 52.     Private Sub UndoDocument()
 53.         If RtfMain.CanUndo = True Then
 54.             RtfMain.Undo()
 55.             MnuEdtRedo.Enabled = True
 56.             Tool_BttRedo.Enabled = True
 57.         Else
 58.             MnuEdtUndo.Enabled = False
 59.             Tool_BttUndo.Enabled = False
 60.         End If
 61.     End Sub
 62.     Private Sub RedoDocument()
 63.         If RtfMain.CanRedo = True Then
 64.             RtfMain.Redo()
 65.             MnuEdtUndo.Enabled = True
 66.             Tool_BttUndo.Enabled = True
 67.         Else
 68.             MnuEdtRedo.Enabled = False
 69.             Tool_BttRedo.Enabled = False
 70.         End If
 71.     End Sub
 72.  
 73.     'Thay đổi màu chữ đang chọn
 74.     Private Sub ChangeFontColor()
 75.         DlgColor.FullOpen = True
 76.         If DlgColor.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
 77.             RtfMain.SelectionColor = DlgColor.Color
 78.             Tool_BttCurrentFontColor.BackColor = DlgColor.Color
 79.         End If
 80.     End Sub
 81.     'Thay đổi canh lề
 82.     Private Sub ChangeAlignment(ByVal Align As String)
 83.         Select Case Align
 84.             Case "left"
 85.                 RtfMain.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Left
 86.                 MnuForAliLeft.Checked = True
 87.                 MnuForAliCenter.Checked = False
 88.                 MnuForAliRight.Checked = False
 89.                 Tool_BttAliLeft.Checked = True
 90.                 Tool_BttAliCenter.Checked = False
 91.                 Tool_BttAliRight.Checked = False
 92.             Case "center"
 93.                 RtfMain.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Center
 94.                 MnuForAliLeft.Checked = False
 95.                 MnuForAliCenter.Checked = True
 96.                 MnuForAliRight.Checked = False
 97.                 Tool_BttAliLeft.Checked = False
 98.                 Tool_BttAliCenter.Checked = True
 99.                 Tool_BttAliRight.Checked = False
 100.             Case "right"
 101.                 RtfMain.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Right
 102.                 MnuForAliLeft.Checked = False
 103.                 MnuForAliCenter.Checked = False
 104.                 MnuForAliRight.Checked = True
 105.                 Tool_BttAliLeft.Checked = False
 106.                 Tool_BttAliCenter.Checked = False
 107.                 Tool_BttAliRight.Checked = True
 108.         End Select
 109.     End Sub
 110.     'Thay đổi trạng thái kí tự đầu dòng
 111.     Private Sub ChangeBulletStatus(ByVal Status As Boolean)
 112.         RtfMain.SelectionBullet = Status
 113.         If Status = True Then
 114.             MnuForBullet.Checked = True
 115.             Tool_BttBullet.Checked = True
 116.         Else
 117.             MnuForBullet.Checked = False
 118.             Tool_BttBullet.Checked = False
 119.         End If
 120.     End Sub
 121.  
 122.     'Thay đổi tên Font
 123.     Private Sub ChangeFontName(ByVal FontName As String)
 124.         On Error Resume Next
 125.         RtfMain.SelectionFont = New Font(FontName, RtfMain.SelectionFont.Size)
 126.     End Sub
 127.     'Thay đổi Font Size
 128.     Private Sub ChangeFontSize(ByVal FontSize As Single)
 129.         On Error Resume Next
 130.         RtfMain.SelectionFont = New Font(RtfMain.SelectionFont.Name, FontSize)
 131.     End Sub
 132.     'Thay đổi bốn thuộc tính quan trọng đó là Bold, Italic, Underline, Strikeout
 133.     Private Sub ChangeFontBold()
 134.         With RtfMain.SelectionFont
 135.             Dim Style As FontStyle = .Style
 136.             If .Bold Then
 137.                 Style = Style And Not FontStyle.Bold
 138.             Else
 139.                 Style = Style Or FontStyle.Bold
 140.             End If
 141.             RtfMain.SelectionFont = New Font(RtfMain.SelectionFont, Style)
 142.         End With
 143.     End Sub
 144.     Private Sub ChangeFontItalic()
 145.         With RtfMain.SelectionFont
 146.             Dim Style As FontStyle = .Style
 147.             If .Italic Then
 148.                 Style = Style And Not FontStyle.Italic
 149.             Else
 150.                 Style = Style Or FontStyle.Italic
 151.             End If
 152.             RtfMain.SelectionFont = New Font(RtfMain.SelectionFont, Style)
 153.         End With
 154.     End Sub
 155.     Private Sub ChangeFontUnderline()
 156.         With RtfMain.SelectionFont
 157.             Dim Style As FontStyle = .Style
 158.             If .Underline Then
 159.                 Style = Style And Not FontStyle.Underline
 160.             Else
 161.                 Style = Style Or FontStyle.Underline
 162.             End If
 163.             RtfMain.SelectionFont = New Font(RtfMain.SelectionFont, Style)
 164.         End With
 165.     End Sub
 166.     Private Sub ChangeFontStrikeout()
 167.         With RtfMain.SelectionFont
 168.             Dim Style As FontStyle = .Style
 169.             If .Strikeout Then
 170.                 Style = Style And Not FontStyle.Strikeout
 171.             Else
 172.                 Style = Style Or FontStyle.Strikeout
 173.             End If
 174.             RtfMain.SelectionFont = New Font(RtfMain.SelectionFont, Style)
 175.         End With
 176.     End Sub
 177.  
 178.     'Các hàm chèn
 179.     Private Sub InsertImagefromFile()
 180.         'Tùy chỉnh giai thoại
 181.         With DlgOpen
 182.             .Filter = "All Picture Files()|*.bmp;*.png;*.jpg;*.ipeg;*.jpe;*.gif"
 183.             .ShowDialog()
 184.             If .FileName <> "" Then
 185.                 Clipboard.SetImage(Drawing.Bitmap.FromFile(.FileName))
 186.                 RtfMain.Paste()
 187.                 Clipboard.Clear()
 188.             End If
 189.         End With
 190.     End Sub
 191.     'Các hàm phụ
 192.     'Thay đổi thanh trạng thái
 193.     Private Sub SetStatus()
 194.         'Thay đổi thanh trạng thái
 195.         Stt_LblRow.Text = "Dòng thứ : " & RtfMain.GetLineFromCharIndex(RtfMain.SelectionStart) + 1 & " \ " & RtfMain.GetLineFromCharIndex(Strings.Len(RtfMain.Text)) + 1
 196.         Stt_lblCount.Text = "Từ thứ : " & RtfMain.SelectionStart & " \ " & Strings.Len(RtfMain.Text)
 197.         Stt_LblLenght.Text = "Số từ : " & RtfMain.Text.Length & " \ " & RtfMain.MaxLength
 198.     End Sub
 199.     'Cài đặt Font Size
 200.     Private Sub InstallFontSize()
 201.         Dim I As Integer
 202.         With Tool_CboFontSize
 203.             For I = 8 To 100 Step 2
 204.                 .Items.Add(I)
 205.             Next
 206.             .SelectedIndex = 0
 207.         End With
 208.     End Sub
 209.     'Tạo danh sách font
 210.     Private Sub InstallFontList()
 211.         Dim ObjFontItem As FontFamily
 212.         For Each ObjFontItem In FontFamily.Families
 213.             Tool_CboFontName.Items.Add(ObjFontItem.Name)
 214.         Next
 215.         Tool_CboFontName.SelectedIndex = 0
 216.     End Sub
 217.  
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

Viết mả

Gửi bàigửi bởi onlysoft » T.Hai 31/03/2008 7:31 pm

Và cuối cùng là xữ lý sự kiện :

Mã: Chọn hết

 1. 'SỮ LÝ CÁC SỰ KIỆN
 2.     '4 Hàm chính New, Open, Save, Save As
 3.     Private Sub MnuFleNew_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuFleNew.Click
 4.         NewDocument()
 5.     End Sub
 6.     Private Sub MnuFleOpen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuFleOpen.Click
 7.         OpenDocument()
 8.     End Sub
 9.     Private Sub MnuFleSave_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuFleSave.Click
 10.         SaveDocument()
 11.     End Sub
 12.     'Hàm Save As
 13.     Private Sub MnuFleSaveAs_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuFleSaveAs.Click
 14.         StrFileSave = ""
 15.         SaveDocument()
 16.     End Sub
 17.  
 18.     'Các lệnh biên tập
 19.     Private Sub MnuEdtCut_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuEdtCut.Click
 20.         RtfMain.Cut()
 21.     End Sub
 22.     Private Sub MnuEdtCopy_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuEdtCopy.Click
 23.         RtfMain.Copy()
 24.     End Sub
 25.     Private Sub MnuEdtPaste_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuEdtPaste.Click
 26.         RtfMain.Paste()
 27.     End Sub
 28.     Private Sub MnuEdtDelete_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuEdtDelete.Click
 29.         RtfMain.Cut()
 30.         Clipboard.Clear()
 31.     End Sub
 32.     Private Sub MnuEdtSelectAll_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuEdtSelectAll.Click
 33.         RtfMain.SelectAll()
 34.     End Sub
 35.  
 36.     'Các lệnh tìm kiếm thay thế
 37.     Private Sub MnuEdtFind_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuEdtFind.Click
 38.         On Error Resume Next
 39.         If RtfMain.Text <> "" Then
 40.             With FrmEdit
 41.                 .TabSMain.SelectedIndex = 0
 42.                 .CancelButton = .BttFndCancel
 43.                 .ShowDialog()
 44.             End With
 45.         End If
 46.     End Sub
 47.     Private Sub MnuEdtReplace_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuEdtReplace.Click
 48.         On Error Resume Next
 49.         If RtfMain.Text <> "" Then
 50.             With FrmEdit
 51.                 .TabSMain.SelectedIndex = 1
 52.                 .CancelButton = .BttRepCancel
 53.                 .ShowDialog()
 54.             End With
 55.         End If
 56.     End Sub
 57.  
 58.     'Hai lệnh Undo và Redo
 59.     Private Sub MnuEdtUndo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuEdtUndo.Click
 60.         UndoDocument()
 61.     End Sub
 62.     Private Sub MnuEdtRedo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuEdtRedo.Click
 63.         RedoDocument()
 64.     End Sub
 65.     'Xữ lý khi thay đổi vùng text được chọn trong Rich Text Box
 66.     Private Sub RtfMain_SelectionChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RtfMain.SelectionChanged
 67.         On Error Resume Next
 68.         'Thay đổi Font
 69.         With RtfMain.SelectionFont
 70.             'Font Name & Size
 71.             Tool_CboFontName.Text = .Name.ToString
 72.             Tool_CboFontSize.Text = .Size.ToString
 73.             'Font style
 74.             MnuForBold.Checked = .Bold
 75.             Tool_BttBold.Checked = .Bold
 76.             MnuForItalic.Checked = .Italic
 77.             Tool_BttItalic.Checked = .Italic
 78.             MnuForUnderline.Checked = .Underline
 79.             Tool_BttUnderline.Checked = .Underline
 80.             MnuForStrikeout.Checked = .Strikeout
 81.             'Font Color
 82.             Tool_BttCurrentFontColor.BackColor = RtfMain.SelectionColor
 83.         End With
 84.         With RtfMain
 85.             MnuForBullet.Checked = .SelectionBullet
 86.             Tool_BttBullet.Checked = .SelectionBullet
 87.  
 88.             Select Case .SelectionAlignment
 89.                 Case HorizontalAlignment.Left
 90.                     ChangeAlignment("left")
 91.                 Case HorizontalAlignment.Center
 92.                     ChangeAlignment("center")
 93.                 Case HorizontalAlignment.Right
 94.                     ChangeAlignment("right")
 95.             End Select
 96.         End With
 97.     End Sub
 98.  
 99.     'Lệnh thay đổi trạng thái khi thay đổi tài liệu
 100.     Private Sub RtfMain_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RtfMain.TextChanged
 101.         'Thay đổi giá trị cho biến
 102.         BolChanged = True
 103.         'Thay đổi trạng thái menu
 104.         MnuEdtUndo.Enabled = True
 105.         Tool_BttUndo.Enabled = True
 106.         'Thay đổi thanh trạng thái
 107.         SetStatus()
 108.     End Sub
 109.     Private Sub RtfMain_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles RtfMain.KeyDown
 110.         SetStatus()
 111.     End Sub
 112.     Private Sub RtfMain_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles RtfMain.MouseDown
 113.         SetStatus()
 114.     End Sub
 115.  
 116.     'Khối lệnh xem các thanh công cụ
 117.     Private Sub MnuViwStatusbar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuViwStatusbar.Click
 118.         SttSStatus.Visible = MnuViwStatusbar.Checked
 119.     End Sub
 120.     Private Sub MnuViwToolFormat_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuViwToolFormat.Click
 121.         ToolSFormatting.Visible = MnuViwToolFormat.Checked
 122.     End Sub
 123.     Private Sub MniViwToolStandar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MniViwToolStandar.Click
 124.         ToolSStandar.Visible = MniViwToolStandar.Checked
 125.     End Sub
 126.     Private Sub MnuViwToolInsert_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuViwToolInsert.Click
 127.         ToolSInsert.Visible = MnuViwToolInsert.Checked
 128.     End Sub
 129.  
 130.     'Khi đóng form
 131.     Private Sub FrmMain_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
 132.         'Thông báo lưu lại khi thoát
 133.         If BolChanged = True Then
 134.             If (MessageBox.Show("Bạn có muốn lưu tài liệu vừa sữa lại không ?", "Save Document", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question)) = Windows.Forms.DialogResult.Yes Then
 135.                 SaveDocument()
 136.             End If
 137.         End If
 138.         End
 139.     End Sub
 140.  
 141.     'Khi load form
 142.     Private Sub FrmMain_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
 143.         'Định trị cho biến
 144.         BolChanged = False
 145.         'Sự kiện ban đầu
 146.         SetStatus()
 147.         'Thêm bớt menu
 148.         If (My.Computer.FileSystem.FileExists(StrOfficeClipArtPath)) = True Then
 149.             MnuInsPicfromOfficeClipArt.Visible = True
 150.             Tool_BttInsImgfromClipArt.Visible = True
 151.         Else
 152.             MnuInsPicfromOfficeClipArt.Visible = False
 153.             Tool_BttInsImgfromClipArt.Visible = False
 154.         End If
 155.         'Thêm các thành phần khác
 156.         InstallFontSize()
 157.         InstallFontList()
 158.     End Sub
 159.  
 160.     'Menu Exit
 161.     Private Sub MnuFleExit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuFleExit.Click
 162.         'Thông báo lưu lại khi thoát
 163.         If BolChanged = True Then
 164.             If (MessageBox.Show("Bạn có muốn lưu tài liệu vừa sữa lại không ?", "Save Document", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question)) = Windows.Forms.DialogResult.Yes Then
 165.                 SaveDocument()
 166.             End If
 167.         End If
 168.         End
 169.     End Sub
 170.  
 171.     'Định giạng đổ giòng
 172.     Private Sub MnuForWordWrap_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuForWordWrap.Click
 173.         RtfMain.WordWrap = MnuForWordWrap.Checked
 174.     End Sub
 175.  
 176.     'Các sự kiện chèn
 177.     'Ngày giờ
 178.     Private Sub MnuInsDateandTime_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuInsDateandTime.Click
 179.         Clipboard.SetText(Now.ToString)
 180.         RtfMain.Paste()
 181.         Clipboard.Clear()
 182.     End Sub
 183.     'Chàn ảnh từ tệp
 184.     Private Sub MnuInsPicfromFile_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuInsPicfromFile.Click
 185.         InsertImagefromFile()
 186.     End Sub
 187.     'Chèn ảnh từ Office ClipArt
 188.     Private Sub MnuInsPicfromOfficeClipArt_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuInsPicfromOfficeClipArt.Click
 189.         On Error Resume Next
 190.         'Gọi Office Clip Art
 191.         Shell(StrOfficeClipArtPath, AppWinStyle.NormalFocus)
 192.     End Sub
 193.     'Chèn ký tự đặt biệt
 194.     Private Sub MnuInsSymboy_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuInsSymboy.Click
 195.         On Error Resume Next
 196.         Shell("charmap", AppWinStyle.NormalFocus)
 197.     End Sub
 198.  
 199.     'HELP
 200.     Private Sub MnuHlpAbout_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuHlpAbout.Click
 201.         FrmAbout.ShowDialog()
 202.     End Sub
 203.  
 204.     Private Sub TmrClipboard_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TmrClipboard.Tick
 205.         If Clipboard.ContainsText = True Or Clipboard.ContainsImage = True Or Clipboard.ContainsFileDropList = True Then
 206.             MnuEdtPaste.Enabled = True
 207.             Tool_BttPaste.Enabled = True
 208.         Else
 209.             MnuEdtPaste.Enabled = False
 210.             Tool_BttPaste.Enabled = False
 211.         End If
 212.     End Sub
 213.  
 214.     'Tùy chọn nâng cao
 215.     Private Sub MnuForAdvandOption_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuForAdvandOption.Click
 216.         FrmAdvandOption.ShowDialog()
 217.     End Sub
 218.  
 219.     'Thay đổi màu
 220.     Private Sub MnuForFontColor_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuForFontColor.Click
 221.         ChangeFontColor()
 222.     End Sub
 223.     Private Sub Tool_BttFontColor_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttFontColor.Click
 224.         ChangeFontColor()
 225.     End Sub
 226.  
 227.     'Canh lề bằng menu
 228.     Private Sub MnuForAliRight_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuForAliRight.Click
 229.         ChangeAlignment("right")
 230.     End Sub
 231.     Private Sub MnuForAliLeft_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuForAliLeft.Click
 232.         ChangeAlignment("left")
 233.     End Sub
 234.     Private Sub MnuForAliCenter_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuForAliCenter.Click
 235.         ChangeAlignment("center")
 236.     End Sub
 237.     'Bằng thanh công cụ
 238.     Private Sub Tool_BttAliLeft_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttAliLeft.Click
 239.         ChangeAlignment("left")
 240.     End Sub
 241.     Private Sub Tool_BttAliCenter_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttAliCenter.Click
 242.         ChangeAlignment("center")
 243.     End Sub
 244.     Private Sub Tool_BttAliRight_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttAliRight.Click
 245.         ChangeAlignment("right")
 246.     End Sub
 247.  
 248.     'Kí tự đầu dòng
 249.     Private Sub MnuForBullet_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuForBullet.Click
 250.         ChangeBulletStatus(MnuForBullet.Checked)
 251.     End Sub
 252.     Private Sub Tool_BttBullet_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttBullet.Click
 253.         ChangeBulletStatus(Tool_BttBullet.Checked)
 254.     End Sub
 255.  
 256.     'Thay đổi các thuộc tính Font
 257.     Private Sub Tool_CboFontName_TextChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_CboFontName.TextChanged
 258.         ChangeFontName(Tool_CboFontName.Text)
 259.     End Sub
 260.     Private Sub Tool_CboFontSize_TextChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_CboFontSize.TextChanged
 261.         ChangeFontSize(Val(Tool_CboFontSize.Text))
 262.     End Sub
 263.  
 264.     'Thay đổi font style
 265.     Private Sub Tool_BttBold_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttBold.Click
 266.         ChangeFontBold()
 267.         MnuForBold.Checked = Tool_BttBold.Checked
 268.     End Sub
 269.     Private Sub MnuForBold_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuForBold.Click
 270.         ChangeFontBold()
 271.         Tool_BttBold.Checked = MnuForBold.Checked
 272.     End Sub
 273.     Private Sub MnuForItalic_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuForItalic.Click
 274.         ChangeFontItalic()
 275.         Tool_BttItalic.Checked = MnuForItalic.Checked
 276.     End Sub
 277.     Private Sub Tool_BttItalic_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttItalic.Click
 278.         ChangeFontItalic()
 279.         MnuForItalic.Checked = Tool_BttItalic.Checked
 280.     End Sub
 281.     Private Sub MnuForUnderline_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuForUnderline.Click
 282.         ChangeFontUnderline()
 283.         Tool_BttUnderline.Checked = MnuForUnderline.Checked
 284.     End Sub
 285.     Private Sub Tool_BttUnderline_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttUnderline.Click
 286.         ChangeFontUnderline()
 287.         MnuForUnderline.Checked = Tool_BttUnderline.Checked
 288.     End Sub
 289.     Private Sub MnuForStrikeout_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuForStrikeout.Click
 290.         ChangeFontStrikeout()
 291.     End Sub
 292.  
 293.     'Lệnh cho thanh standar
 294.     Private Sub Tool_BttNew_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttNew.Click
 295.         NewDocument()
 296.     End Sub
 297.     Private Sub Tool_BttOpen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttOpen.Click
 298.         OpenDocument()
 299.     End Sub
 300.     Private Sub Tool_BttSave_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttSave.Click
 301.         SaveDocument()
 302.     End Sub
 303.     Private Sub Tool_BttUndo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttUndo.Click
 304.         UndoDocument()
 305.     End Sub
 306.     Private Sub Tool_BttRedo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttRedo.Click
 307.         RedoDocument()
 308.     End Sub
 309.     Private Sub Tool_BttCut_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttCut.Click
 310.         RtfMain.Cut()
 311.     End Sub
 312.     Private Sub Tool_BttCopy_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttCopy.Click
 313.         RtfMain.Copy()
 314.     End Sub
 315.     Private Sub Tool_BttPaste_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttPaste.Click
 316.         RtfMain.Paste()
 317.     End Sub
 318.     Private Sub Tool_BttFind_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttFind.Click
 319.         FrmEdit.ShowDialog()
 320.     End Sub
 321.  
 322.     'Chèn ảnh
 323.     Private Sub Tool_BttInsImgfromClipArt_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttInsImgfromClipArt.Click
 324.         On Error Resume Next
 325.         'Gọi Office Clip Art
 326.         Shell(StrOfficeClipArtPath, AppWinStyle.NormalFocus)
 327.     End Sub
 328.     Private Sub Tool_BttInsImgfromFile_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttInsImgfromFile.Click
 329.         InsertImagefromFile()
 330.     End Sub
 331.  
 332.     'Chèn kí hiệu
 333.     Private Sub Tool_BttInsSymboy_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttInsSymboy.Click
 334.         On Error Resume Next
 335.         Shell("charmap", AppWinStyle.NormalFocus)
 336.     End Sub
 337.  
 338.     'Chèn đường kẻ
 339.     Private Sub MnuInsHorizontalRuler_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuInsHorizontalRuler.Click
 340.         On Error Resume Next
 341.         FrmInsHR.ShowDialog()
 342.     End Sub
 343.  
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

2 - Cho Form biên tập (FrmEdit) :

Gửi bàigửi bởi onlysoft » T.Hai 31/03/2008 7:32 pm

Lệnh cho form như sau :

Mã: Chọn hết

 1. Public Class FrmEdit
 2.     'KHAI BÁO BIẾN TOÀN CỤC
 3.     Dim IntFindLocation As Integer
 4.     'SỰ LÝ SỰ KIỆN
 5.     'Khi nhấn nút Find Next
 6.     Private Sub BttFndFindNext_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BttFndFindNext.Click
 7.         With FrmMain
 8.             'Tìm tiếp
 9.             If IntFindLocation = 0 Then 'Tìm ở vị trí đầu tiên
 10.                 If ChkFndMatchCase.Checked = False Then
 11.                     IntFindLocation = Strings.InStr(.RtfMain.Text, TxtFndFindWhat.Text, CompareMethod.Text)
 12.                 Else
 13.                     IntFindLocation = Strings.InStr(.RtfMain.Text, TxtFndFindWhat.Text, CompareMethod.Binary)
 14.                 End If
 15.             Else 'Các vị trí khác
 16.                 If ChkFndMatchCase.Checked = False Then
 17.                     IntFindLocation = Strings.InStr(IntFindLocation + Strings.Len(TxtFndFindWhat.Text), .RtfMain.Text, TxtFndFindWhat.Text, CompareMethod.Text)
 18.                 Else
 19.                     IntFindLocation = Strings.InStr(IntFindLocation + Strings.Len(TxtFndFindWhat.Text), .RtfMain.Text, TxtFndFindWhat.Text, CompareMethod.Binary)
 20.                 End If
 21.             End If
 22.  
 23.             'Sét điều kiện bôi đen textbox
 24.             If IntFindLocation <> 0 Then
 25.                 .RtfMain.SelectionStart = IntFindLocation - 1
 26.                 .RtfMain.SelectionLength = Strings.Len(TxtFndFindWhat.Text)
 27.             Else
 28.                 MessageBox.Show("Đã tìm hết văn bản", "Find complet", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 29.                 IntFindLocation = 0
 30.             End If
 31.         End With
 32.     End Sub
 33.     'Khi load form
 34.     Private Sub FrmEdit_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
 35.         'Thiết lập giá trị cho biến
 36.         IntFindLocation = 0
 37.     End Sub
 38.     'Đếm tổng các từ tìm được
 39.     Private Sub BttFndCount_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BttFndCount.Click
 40.         On Error Resume Next
 41.         Dim IntFind, IntCount As Integer
 42.         IntFind = 1
 43.         With FrmMain
 44.             'Tìm hết
 45.             While IntFind <> 0
 46.                 If ChkFndMatchCase.Checked = False Then
 47.                     IntFind = Strings.InStr(IntFind + Strings.Len(TxtFndFindWhat.Text), .RtfMain.Text, TxtFndFindWhat.Text, CompareMethod.Text)
 48.                 Else
 49.                     IntFind = Strings.InStr(IntFind + Strings.Len(TxtFndFindWhat.Text), .RtfMain.Text, TxtFndFindWhat.Text, CompareMethod.Binary)
 50.                 End If
 51.                 IntCount = IntCount + 1
 52.             End While
 53.             MessageBox.Show("Tổng số từ tìm được : " & IntCount, "Find complet", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 54.         End With
 55.     End Sub
 56.     'Khi nút Replace được nhấn
 57.     Private Sub BttRepReplace_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BttRepReplace.Click
 58.         With FrmMain
 59.             If ChkRepMatchCase.Checked = False Then
 60.                 .RtfMain.Text = Strings.Replace(.RtfMain.Text, TxtRepFindWhat.Text, TxtRepReplaceWith.Text, , , CompareMethod.Text)
 61.             Else
 62.                 .RtfMain.Text = Strings.Replace(.RtfMain.Text, TxtRepFindWhat.Text, TxtRepReplaceWith.Text, , , CompareMethod.Binary)
 63.             End If
 64.         End With
 65.     End Sub
 66.     'Xữ lý khi nhấn trên TabMain
 67.     Private Sub TabSMain_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TabSMain.Click
 68.         'Chuyển cancel button khi chuyển tab
 69.         Select Case TabSMain.SelectedIndex
 70.             Case 0
 71.                 Me.CancelButton = BttFndCancel
 72.             Case 1
 73.                 Me.CancelButton = BttRepCancel
 74.         End Select
 75.     End Sub
 76.  
 77. End Class
 78.  
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

3 - Cho Form chèn đường kẻ (FrmInsHR) :

Gửi bàigửi bởi onlysoft » T.Hai 31/03/2008 7:35 pm

Lệnh cho form như sau :

Mã: Chọn hết

 1. Public Class FrmInsHR
 2.     'Khi nút Insert được nhấn
 3.     Private Sub BttInsert_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BttInsert.Click
 4.         Dim HR As String
 5.         'Dùng hàm Strings.StrDup() để tạo ra các ký tự giống nhau
 6.         HR = Strings.StrDup(CType(Val(MTxtLen.Text), Integer), TxtCharacter.Text)
 7.         'Copy
 8.         Clipboard.SetText(HR)
 9.         'Pate
 10.         FrmMain.RtfMain.Paste()
 11.         'Clear
 12.         Clipboard.Clear()
 13.         Me.Close()
 14.     End Sub
 15. End Class
 16.  
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

4 - Cho Form tùy chọn nâng cao (FrmAdvandOption) :

Gửi bàigửi bởi onlysoft » T.Hai 31/03/2008 7:36 pm

Lệnh cho form như sau :

Mã: Chọn hết

 1. Public Class FrmAdvandOption
 2.     'Khi nút Ok được nhấn
 3.     Private Sub BttOk_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BttOk.Click
 4.         'Xét giá trị cho textbox
 5.         If Val(TxtMaxLenght.Text) > 2147483647 Then
 6.             MessageBox.Show("Bạn đã nhập quá kích thước cho phép.", Me.Text, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 7.         Else
 8.             With FrmMain
 9.                 If Val(TxtMaxLenght.Text) < .RtfMain.Text.Length Then
 10.                     MessageBox.Show("Kích thước bạn vừa nhập nhỏ hơn tổng số từ hiện tại.", Me.Text, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 11.                 Else
 12.                     .RtfMain.MaxLength = Val(TxtMaxLenght.Text)
 13.                     Me.Close()
 14.                 End If
 15.             End With
 16.         End If
 17.     End Sub
 18. End Class
 19.  
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

Bài viết đến đây là hết

Gửi bàigửi bởi onlysoft » T.Hai 31/03/2008 7:41 pm

Bài hướng dẩn đến đây là hết, :(( nly đã cố gắng làm sạch mã và trình bày đẹp mắt, hy vọng các bạn sẻ thích chủ đề này, nếu các bạn lười đọc thì down bài viết về nha.
Wordpad.rar
Bài hướn dẩn
(91.06 KiB) Đã tải 1531 lần

Hãy chờ đến bài tiếp theo nhé "Hướng dẩn sữ dụng Web Browser control bằng chương trình giã lập Internet Explorer". Mọi người đọc và cho :) nly ý kiến để cho bài viết sau được hoàn thiện hơn.
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

duyluandethuong
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 21
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 10:29 pm
Been thanked: 1 time

Re: Sử dụng Rich Text Box bằng chương trình giả lập Wordpad

Gửi bàigửi bởi duyluandethuong » T.Bảy 17/05/2008 9:39 pm

Bài viết hay lắm bạn ơi. Mình ủng hộ bạn hết mình. ^^

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Re: Sử dụng Rich Text Box bằng chương trình giả lập Wordpad

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Hai 19/05/2008 2:46 pm

Bài viết thì hay nhưng mà nhìn Only viết sai chính tả... nhịn cười không được... :D :D :D
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

vinhquyen
Bài viết: 4
Ngày tham gia: CN 28/11/2010 10:31 am

Re: Sử dụng Rich Text Box bằng chương trình giả lập Wordpad

Gửi bàigửi bởi vinhquyen » CN 20/03/2011 1:09 am

Cảm ơn bạn nhiều,mình sẽ chuyển qua code c# hi.Bạn trình bày rõ ràng.....:x


Quay về “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách