• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Ping trong VB.NET ko sử dụng API

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
VuVanHoanh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 1259
Joined: Thu 03/06/2010 9:23 pm
Location: Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
Has thanked: 22 times
Been thanked: 138 times
Contact:

Ping trong VB.NET ko sử dụng API

Postby VuVanHoanh » Sat 15/12/2012 12:52 pm

Thủ thuật: Ping một địa chỉ IP trong VB.NET
Tác giả: VuVanHoanh
Mô tả: Trong API có hàm ping, nhưng nếu ko sử dụng API, liệu có cách nào ping nhanh?gọi tập tin thực thi ping.exe
Hàm sau trả về True nếu ping thông suốt, False nếu bị gián đoạn hoặc ko ping đc. Thời gian ping tầm chục miligiây.
 1. Public Sub PingIp(ByVal i As String)
 2.         Dim m As New System.Diagnostics.Process, str As IO.StreamReader
 3.         Dim r
 4.         m.StartInfo.CreateNoWindow = True
 5.         m.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Minimized
 6.         m.StartInfo.UseShellExecute = False
 7.         m.StartInfo.RedirectStandardOutput = True
 8.         m.StartInfo.RedirectStandardInput = True
 9.         m.StartInfo.FileName = "ping"
 10.  
 11.         m.StartInfo.Arguments = "-n 1 -w 1 " & i
 12.         m.Start()
 13.         str = m.StandardOutput
 14.         r = str.ReadToEnd
 15.         If InStrRev(r, "(0% Loss)", , CompareMethod.Text) <> 0 Then
 16.             Return True
 17.         Else
 18.             Return False
 19.         End If
 20.         m.Close()
 21.     End SubUser avatar
xuanha
Guru
Guru
Posts: 1230
Joined: Thu 19/08/2010 4:25 pm
Location: Ban Tổ chức Thành uỷ Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Has thanked: 13 times
Been thanked: 380 times
Contact:

Re: Ping trong VB.NET ko sử dụng API

Postby xuanha » Tue 05/03/2013 11:29 pm

Để kiểm tra xem một host nào đó có thông mạng không, chỉ cần một dòng lệnh, ví dụ ping đến host 192.168.1.1:

MsgBox(My.Computer.Network.Ping("192.168.1.1", 10))
Kiểm phiếu Đại hội Đoàn, Đại hội Đảng
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?t=23599


Return to “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests