Ping trong VB.NET ko sử dụng API

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Post Reply
User avatar
VuVanHoanh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 1259
Joined: Thu 03/06/2010 9:23 pm
Location: Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
Has thanked: 22 times
Been thanked: 138 times
Contact:

Ping trong VB.NET ko sử dụng API

Post by VuVanHoanh »

Thủ thuật: Ping một địa chỉ IP trong VB.NET
Tác giả: VuVanHoanh
Mô tả: Trong API có hàm ping, nhưng nếu ko sử dụng API, liệu có cách nào ping nhanh?
gọi tập tin thực thi ping.exe
Hàm sau trả về True nếu ping thông suốt, False nếu bị gián đoạn hoặc ko ping đc. Thời gian ping tầm chục miligiây.
 1. Public Sub PingIp(ByVal i As String)
 2.         Dim m As New System.Diagnostics.Process, str As IO.StreamReader
 3.         Dim r
 4.         m.StartInfo.CreateNoWindow = True
 5.         m.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Minimized
 6.         m.StartInfo.UseShellExecute = False
 7.         m.StartInfo.RedirectStandardOutput = True
 8.         m.StartInfo.RedirectStandardInput = True
 9.         m.StartInfo.FileName = "ping"
 10.  
 11.         m.StartInfo.Arguments = "-n 1 -w 1 " & i
 12.         m.Start()
 13.         str = m.StandardOutput
 14.         r = str.ReadToEnd
 15.         If InStrRev(r, "(0% Loss)", , CompareMethod.Text) <> 0 Then
 16.             Return True
 17.         Else
 18.             Return False
 19.         End If
 20.         m.Close()
 21.     End Sub
User avatar
xuanha
Guru
Guru
Posts: 1230
Joined: Thu 19/08/2010 4:25 pm
Location: Ban Tổ chức Thành uỷ Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Has thanked: 13 times
Been thanked: 374 times
Contact:

Re: Ping trong VB.NET ko sử dụng API

Post by xuanha »

Để kiểm tra xem một host nào đó có thông mạng không, chỉ cần một dòng lệnh, ví dụ ping đến host 192.168.1.1:

MsgBox(My.Computer.Network.Ping("192.168.1.1", 10))
Kiểm phiếu Đại hội Đoàn, Đại hội Đảng
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?t=23599
Post Reply

Return to “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”