• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tạo Shell Context Menu copy đường dẫn items đang được chọn

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
Kỳ Nam
Guru
Guru
Bài viết: 510
Ngày tham gia: CN 12/08/2007 8:47 pm
Đến từ: Qui Nhơn
Been thanked: 1 time
Liên hệ:

Tạo Shell Context Menu copy đường dẫn items đang được chọn

Gửi bàigửi bởi Kỳ Nam » T.Tư 09/07/2008 12:49 pm

Tên bài viết: Tạo Shell Context Menu đơn giản để copy đường dẫn các item đang được chọn trong windows explorer
Tác giả: kỳ nam
Cấp độ bài viết: dễ hiểu dễ làm
Tóm tắt: Tạo Shell Context Menu đơn giản để copy đường dẫn các item đang được chọn trong windows explorer . Dùng VB . Nếu dùng C# thì vài chỗ sẽ khác


Để hiểu , bạn cần MSDN , luôn luôn cần MSDN để viết các ct liên quan đến windows

Shell là phần giao diện trong windows , tựa như GNOME hay KDE của linux , gồm có :

+ bạn mở cửa sổ explorer lên , cho hiện cây thư mục bên trái , toàn bộ cấu trúc mà bạn đang nhìn thấy là 1 phần của Shell

+ desktop , start menu , taskbar , tray icon

Trước tiên , vì sau khi tạo context menu và đăng ký nó , nó sẽ được load bởi explorer.exe ( và cả các chương trình khác ) và 0 thể xóa nếu ct đó đang chạy , bạn nên chọn "mở cửa sổ thư mục trong tiến trình riêng" trong Folder options -> mỗi lần kiểm tra Dll của mình , mình sẽ mở 1 cửa sổ riêng trên 1 process explorer.exe riêng , sau khi kiểm tra xong , đóng process đó lại và 0 ảnh hưởng tới explorer.exe đầu tiên

MSDN index : Creating Context Menu Handlers

Khi người dùng bấm chuột phải lên 1 đối tượng trong Shell , Shell hiện menu của nó , menu đó gồm những item chuẩn ( như Cut , Copy ... ) , những item được lưu trong registry cho từng loại đối tượng Shell ( VD : Open , Edit , Print ... ) , và cuối cùng những item được tạo bởi các Context menu handler ( giờ mình sẽ tạo cái đây nè )

Để tạo context menu handler :

1/ tạo 1 Dll chứa COM class đã Implement IContextMenu & IShellExtInit
1.1/ khai báo IContextMenu & IShellExtInit
1.2/ tạo COM class
1.3/ Implement IContextMenu & IShellExtInit cho class đó

2/ đăng ký Dll đó trong registry để Shell biết tới1.0/ Tạo 1 project Class Library bằng VB , dùng .NET 2.0

1.1/khai báo những thứ dùng đến , đặt trong 1 file Interop.vb

Mã: Chọn hết

 1. Imports System.Runtime.InteropServices
 2.  
 3. Namespace Interop
 4.  
 5.     <ComImport(), Guid("000214e8-0000-0000-c000-000000000046"), InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)> _
 6.     Public Interface IShellExtInit
 7.         <PreserveSig()> Function Initialize(ByVal pidlFolder As IntPtr, ByVal lpdobj As IntPtr, ByVal hKeyProgID As IntPtr) As Integer
 8.     End Interface
 9.  
 10.     <ComImport(), Guid("000214e4-0000-0000-c000-000000000046"), InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)> _
 11.     Public Interface IContextMenu
 12.         <PreserveSig()> Function QueryContextMenu(ByVal hMenu As IntPtr, ByVal indexMenu As UInteger, ByVal idCmdFirst As UInteger, ByVal idCmdLast As UInteger, ByVal uFlags As CMF) As Integer
 13.         <PreserveSig()> Function InvokeCommand(ByVal pici As CMInvokeCommandInfo) As Integer
 14.         <PreserveSig()> Function GetCommandString(ByVal idCmd As Integer, ByVal uType As GCS, ByRef pwReserved As Integer, ByVal pszName As IntPtr, ByVal cchMax As Integer) As Integer
 15.     End Interface
 16.  
 17.     <StructLayout(LayoutKind.Sequential)> Public NotInheritable Class CMInvokeCommandInfo
 18.         Public Size As Integer = Marshal.SizeOf(GetType(CMInvokeCommandInfo))
 19.         Public fMask As CMICMask
 20.         Public hwnd As IntPtr
 21.         Public lpVerb As IntPtr
 22.         Public lpParameters As IntPtr
 23.         Public lpDirectory As IntPtr
 24.         Public nShow As Integer
 25.         Public dwHotKey As Integer
 26.         Public hIcon As IntPtr
 27.         Public lpTitle As IntPtr
 28.         Public lpVerbW As IntPtr
 29.         Public lpParametersW As IntPtr
 30.         Public lpDirectoryW As IntPtr
 31.         Public lpTitleW As IntPtr
 32.         Public ptInvoke As Win32Point
 33.     End Class
 34.  
 35.     Public Enum CMICMask
 36.         Hotkey = &H20
 37.         Unicode = &H4000
 38.         ShiftDown = &H10000000
 39.         ControlDown = &H40000000
 40.     End Enum
 41.  
 42.     <Flags()> Public Enum CMF
 43.         Normal = 0
 44.         DefaultOnly = 1
 45.         VerbsOnly = &H2
 46.         Explore = &H4
 47.         NoVerbs = &H8
 48.         CanRename = &H10
 49.         NoDefault = &H20
 50.         IncludeStatic = &H40
 51.         ExtendedVerbs = &H100
 52.     End Enum
 53.  
 54.     <Flags()> Public Enum GCS
 55.         COMPATTR = &H10
 56.         COMPCLAUSE = &H20
 57.         COMPREADATTR = &H2
 58.         COMPREADCLAUSE = &H4
 59.         COMPREADSTR = &H1
 60.         COMPSTR = &H8
 61.         CURSORPOS = &H80
 62.         DELTASTART = &H100
 63.         HELPTEXTA = &H1
 64.         HELPTEXTW = &H5
 65.         RESULTCLAUSE = &H1000
 66.         RESULTREADSTR = &H200
 67.         RESULTSTR = &H800
 68.         UNICODE = &H4
 69.         VALIDATEA = &H2
 70.         VALIDATEW = &H6
 71.         VERBA = &H0
 72.         VERBW = &H4
 73.     End Enum
 74.  
 75.     <StructLayout(LayoutKind.Sequential)> Public Structure Win32Point
 76.  
 77.         Public X As Integer
 78.         Public Y As Integer
 79.  
 80.         Public Sub New(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer)
 81.             Me.X = x
 82.             Me.Y = y
 83.         End Sub
 84.  
 85.     End Structure
 86.  
 87.     <Flags()> Public Enum ClipboardFormat
 88.         ACCEPT = &H0
 89.         ANSIONLY = &H400I
 90.         APPLY = &H200I
 91.         BITMAP = 2
 92.         BOTH = (SCREENFONTS Or PRINTERFONTS)
 93.         SCREENFONTS = &H1
 94.         PRINTERFONTS = &H2
 95.         BOTTOMUP_DIB = DIB
 96.         DIB = 8
 97.         CONVERTONLY = &H100I
 98.         DEFER = &H2
 99.         DIBV5 = 17
 100.         DIF = 5
 101.         DISABLEACTIVATEAS = &H40I
 102.         DISABLEDISPLAYASICON = &H20I
 103.         DSPBITMAP = &H82
 104.         DSPENHMETAFILE = &H8E
 105.         DSPMETAFILEPICT = &H83
 106.         DSPTEXT = &H81
 107.         EFFECTS = &H100I
 108.         ENABLEHOOK = &H8I
 109.         ENABLETEMPLATE = &H10I
 110.         ENABLETEMPLATEHANDLE = &H20I
 111.         ENHMETAFILE = 14
 112.         FIXEDPITCHONLY = &H4000I
 113.         FORCEFONTEXIST = &H10000
 114.         GDIOBJFIRST = &H300
 115.         GDIOBJLAST = &H3FF
 116.         HDROP = 15
 117.         HIDECHANGEICON = &H80I
 118.         INITTOLOGFONTSTRUCT = &H40I
 119.         JPEG = 19
 120.         LIMITSIZE = &H2000I
 121.         LOCALE = 16
 122.         MAX = 17
 123.         METAFILEPICT = 3
 124.         MULTI_TIFF = 22
 125.         NOFACESEL = &H80000
 126.         NOOEMFONTS = NOVECTORFONTS
 127.         NOVECTORFONTS = &H800I
 128.         NOSCRIPTSEL = &H800000
 129.         NOSIMULATIONS = &H1000I
 130.         NOSIZESEL = &H200000
 131.         NOSTYLESEL = &H100000
 132.         NOVERTFONTS = &H1000000
 133.         NULL = 0
 134.         OEMTEXT = 7
 135.         OWNERDISPLAY = &H80
 136.         PALETTE = 9
 137.         PENDATA = 10
 138.         PRIVATEFIRST = &H200
 139.         PRIVATELAST = &H2FF
 140.         REJECT = &H1
 141.         RIFF = 11
 142.         SCALABLEONLY = &H20000
 143.         SCRIPTSONLY = ANSIONLY
 144.         SELECTACTIVATEAS = &H10I
 145.         SELECTCONVERTTO = &H8I
 146.         SELECTSCRIPT = &H400000
 147.         SETACTIVATEDEFAULT = &H4I
 148.         SETCONVERTDEFAULT = &H2I
 149.         SHOWHELPBUTTON = &H1I
 150.         SYLK = 4
 151.         TEXT = 1
 152.         TIFF = 6
 153.         TOPDOWN_DIB = 20
 154.         TTONLY = &H40000
 155.         UNICODETEXT = 13
 156.         USESTYLE = &H80I
 157.         WAVE = 12
 158.         WYSIWYG = &H8000
 159.     End Enum
 160.  
 161.     <Flags()> Public Enum MF
 162.         INSERT = &H0
 163.         CHANGE = &H80
 164.         APPEND = &H100
 165.         DELETE = &H200
 166.         REMOVE = &H1000
 167.  
 168.         BYCOMMAND = &H0
 169.         BYPOSITION = &H400
 170.  
 171.         ENABLED = &H0
 172.         GRAYED = &H1
 173.         DISABLED = &H2
 174.  
 175.         UNCHECKED = &H0
 176.         CHECKED = &H8
 177.         USECHECKBITMAPS = &H200
 178.  
 179.         UNHILITE = &H0
 180.         HILITE = &H80
 181.  
 182.         [STRING] = &H0
 183.         [BITMAP] = &H4
 184.         POPUP = &H10
 185.         MENUBARBREAK = &H20
 186.         MENUBREAK = &H40
 187.         OWNERDRAW = &H100
 188.         SEPARATOR = &H800
 189.  
 190.         [DEFAULT] = &H1000
 191.         SYSMENU = &H2000
 192.         HELP = &H4000
 193.         RIGHTJUSTIFY = &H4000
 194.         MOUSESELECT = &H8000
 195.     End Enum
 196.  
 197.     Public Enum CF
 198.         Text = 1
 199.         Bitmap = 2
 200.         MetaFilePict = 3
 201.         Sylk = 4
 202.         Dif = 5
 203.         Tiff = 6
 204.         OemText = 7
 205.         Dib = 8
 206.         Palette = 9
 207.         Pendata = 10
 208.         Riff = 11
 209.         Wave = 12
 210.         UnicodeText = 13
 211.         EnhMetaFile = 14
 212.         HDrop = 15
 213.         Locale = 16
 214.         Dibv5 = 17
 215.  
 216.         OwnerDisplay = &H80
 217.         DspText = &H81
 218.         DspBitmap = &H82
 219.         DspMetaFilePict = &H83
 220.         DspEnhMetaFile = &H8E
 221.  
 222.         PrivateFirst = &H200
 223.         PrivateLast = &H2FF
 224.  
 225.         GdiObjFirst = &H300
 226.         GdiObjLast = &H3FF
 227.     End Enum
 228.  
 229.     Public NotInheritable Class User32
 230.  
 231.         Public Declare Auto Function AppendMenu Lib "User32.dll" (ByVal hMenu As IntPtr, ByVal wFlags As MF, ByVal wIDNewItem As IntPtr, ByVal lpNewItem As String) As Boolean
 232.  
 233.         Public Declare Function OpenClipboard Lib "User32.dll" (ByVal hwnd As IntPtr) As Boolean
 234.         Public Declare Function SetClipboardData Lib "User32.dll" (ByVal Format As CF, ByVal hMem As IntPtr) As IntPtr
 235.         Public Declare Function EmptyClipboard Lib "User32.dll" () As Boolean
 236.         Public Declare Function CloseClipboard Lib "User32.dll" () As Boolean
 237.  
 238.     End Class
 239.  
 240.     Public NotInheritable Class Shell32
 241.  
 242.         Public Declare Auto Function DragQueryFile Lib "Shell32.dll" (ByVal HDROP As IntPtr, ByVal UINT As Integer, ByVal lpStr As String, ByVal ch As Integer) As Integer
 243.  
 244.     End Class
 245.  
 246. End Namespace

1.2/ tạo COM class

+ Xóa class Class1.vb lúc tạo project

+ Add new item -> chọn COM class , đặt tên là CopyPathContextMenuHandler -> file đó sẽ có sẵn code dạng như ở dưới , bạn bỏ đi các interfaceID & eventID , và Imports CopyPath.Interop

Mã: Chọn hết

 1. Imports CopyPath.Interop
 2. Imports System.Runtime.InteropServices
 3.  
 4. <ComClass(CopyPathContextMenuHandler.ClassId)> _
 5. Public NotInheritable Class CopyPathContextMenuHandler
 6.  
 7. #Region "COM GUIDs"
 8.     ' These  GUIDs provide the COM identity for this class
 9.     ' and its COM interfaces. If you change them, existing
 10.     ' clients will no longer be able to access the class.
 11.     Public Const ClassId As String = "4403e053-9671-4482-91ad-3c88af3feb7c"
 12. #End Region
 13.  
 14.     ' A creatable COM class must have a Public Sub New()
 15.     ' with no parameters, otherwise, the class will not be
 16.     ' registered in the COM registry and cannot be created
 17.     ' via CreateObject.
 18.     Public Sub New()
 19.         MyBase.New()
 20.     End Sub
 21.  
 22. End Class

tốt nhất copy luôn code ở trên , khỏi Add new item COM class , để cố định dùng GUID "4403e053-9671-4482-91ad-3c88af3feb7c" . Nếu bạn copy kiểu này , dô project properties chọn "Register COM ..."

1.3/ implement các interface

Implements IShellExtInit, IContextMenu dưới dòng Public NotInheritable Class CopyPathContextMenuHandler , các method sẽ được tự tạo

Các biến sẽ dùng

Mã: Chọn hết

 1.    Dim hDrop As IntPtr

Function Initialize giúp mình biết được hDrop chứa các file đang được chọn

Mã: Chọn hết

 1.    Public Function Initialize(ByVal pidlFolder As System.IntPtr, ByVal lpdobj As System.IntPtr, ByVal hKeyProgID As System.IntPtr) As Integer Implements Interop.IShellExtInit.Initialize
 2.         If Not lpdobj = IntPtr.Zero Then
 3.             Dim dataObject As ComTypes.IDataObject = Marshal.GetObjectForIUnknown(lpdobj)
 4.             Dim fmt As New ComTypes.FORMATETC
 5.             fmt.cfFormat = ClipboardFormat.HDROP
 6.             fmt.ptd = 0
 7.             fmt.dwAspect = ComTypes.DVASPECT.DVASPECT_CONTENT
 8.             fmt.lindex = -1
 9.             fmt.tymed = ComTypes.TYMED.TYMED_HGLOBAL
 10.             Dim medium As New ComTypes.STGMEDIUM
 11.             dataObject.GetData(fmt, medium)
 12.             hDrop = medium.unionmember
 13.         End If
 14.     End Function

Function QueryContextMenu để đưa menu item của mình vào trong context menu

Mã: Chọn hết

 1.    Public Function QueryContextMenu(ByVal hMenu As System.IntPtr, ByVal indexMenu As UInteger, ByVal idCmdFirst As UInteger, ByVal idCmdLast As UInteger, ByVal uFlags As Interop.CMF) As Integer Implements Interop.IContextMenu.QueryContextMenu
 2.         'idCmdFirst là ID nhỏ nhất mình được phép sử dụng cho các Menu item mà mình sẽ thêm vào Menu có handle hMenu
 3.         User32.AppendMenu(hMenu, MF.STRING, idCmdFirst, "Copy đường dẫn")
 4.         Return 1 'để Shell biết được là mình đã thêm 1 menu item vào context menu
 5.     End Function

Function InvokeCommand để copy đường dẫn khi menu item của mình được người dùng Click
Kèm theo hàm để lấy các file đang được chọn , và hàm copy unicode text vào clipboard

Mã: Chọn hết

 1.    Public Function InvokeCommand(ByVal pici As Interop.CMInvokeCommandInfo) As Integer Implements Interop.IContextMenu.InvokeCommand
 2.         ClipboardSetText(String.Join(Convert.ToChar(13) & Convert.ToChar(10), SelectedItems))
 3.     End Function
 4.    
 5.     Private Function SelectedItems() As String()
 6.         Dim Count As Integer = Shell32.DragQueryFile(hDrop, &HFFFFFFFF, Nothing, 0)
 7.         Dim A(Count - 1) As String
 8.         Dim s As String
 9.         For i As Integer = 0 To Count - 1
 10.             s = New String("", 260)
 11.             Shell32.DragQueryFile(hDrop, i, s, s.Length)
 12.             A(i) = s.Substring(0, s.IndexOf(Convert.ToChar(0)))
 13.         Next
 14.         Return A
 15.     End Function
 16.  
 17.     Private Shared Sub ClipboardSetText(ByVal Text As String)
 18.         User32.OpenClipboard(Nothing)
 19.         User32.EmptyClipboard()
 20.         User32.SetClipboardData(CF.UnicodeText, Marshal.StringToCoTaskMemUni(Text))
 21.         User32.CloseClipboard()
 22.     End Sub
 23.  
 24.  

2/ Đăng ký Dll

2 thủ tục đây sẽ được chạy khi mình đăng ký Dll , lúc đăng ký , mình ghi các giá trị cần thiết vào registry , để COM class của mình được gọi khi nhấp phải vào thư mục hay tập tin , lúc hủy đăng ký , xóa mấy giá trị đó đi

Mã: Chọn hết

 1. #Region "Register COM"
 2.  
 3.     <ComRegisterFunction()> Private Shared Sub Register(ByVal t As Type)
 4.         Registry.SetValue("HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\CopyPath", "", "{" & ClassId & "}")
 5.         Registry.SetValue("HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\CopyPath", "", "{" & ClassId & "}")
 6.     End Sub
 7.  
 8.     <ComUnregisterFunction()> Private Shared Sub UnRegister(ByVal t As Type)
 9.         Dim CR As RegistryKey = Registry.ClassesRoot
 10.         CR.DeleteSubKey("Folder\shellex\ContextMenuHandlers\CopyPath", False)
 11.         CR.DeleteSubKey("*\shellex\ContextMenuHandlers\CopyPath", False)
 12.     End Sub
 13.  
 14. #End Region


nếu bạn chọn "Register COM ..." trong project properties , khi build Dll sẽ được tự động đănk ký

để đăng ký bình thường , dùng RegAsm.exe :

"C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe" /codebase "đường dẫn đến tập tin Dll của mình"

bỏ đăng ký

"C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe" /u "đường dẫn đến tập tin Dll của mình"Release.zip
(8.44 KiB) Đã tải 800 lần


Toàn bộ code có đủ ở trên

Đây là ví dụ đơn giản để tạo shell context menu extension , muốn tạo nhiều Menu item , tạo submenu , dùng hình , ... , coi MSDNHình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Re: Tạo Shell Context Menu copy đường dẫn items đang được chọn

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Tư 09/07/2008 3:19 pm

Đây là ví dụ đơn giản để tạo shell context menu extension , muốn tạo nhiều Menu item , tạo submenu , dùng hình , ... , coi MSDN

Mình đang rất quan tâm đến cái này: cho nó cái Icon, tạo submenu... :)
Kỳ Nam hướng dẫn luôn đi, chứ không phải ai cũng có điều kiện coi MSDN và coi cũng chưa chắc hiểu. :D
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

nta189
Bài viết: 3
Ngày tham gia: T.Tư 04/06/2008 8:45 am

Re: Tạo Shell Context Menu copy đường dẫn items đang được chọn

Gửi bàigửi bởi nta189 » T.Sáu 16/01/2009 5:43 pm

Nam ơi, sao mình thêm vào lệnh đơn giản như Msgbox ("a") vào Function InvokeCommand sao không thấy chạy nhỉ, mình có làm sai ở chỗ nào không mà nó vẫn copy được path nhưng tuyệt nhiên không msgbox, thế là sao nhỉ??? Mình cũng thử với gán giá trị nào đó vào registry nhưng cũng vô ích...

Hình đại diện của người dùng
Kỳ Nam
Guru
Guru
Bài viết: 510
Ngày tham gia: CN 12/08/2007 8:47 pm
Đến từ: Qui Nhơn
Been thanked: 1 time
Liên hệ:

Re: Tạo Shell Context Menu copy đường dẫn items đang được chọn

Gửi bàigửi bởi Kỳ Nam » T.Sáu 16/01/2009 6:29 pm

được mà , cậu thử tắt mở lại explorer.exe

nta189
Bài viết: 3
Ngày tham gia: T.Tư 04/06/2008 8:45 am

Re: Tạo Shell Context Menu copy đường dẫn items đang được chọn

Gửi bàigửi bởi nta189 » T.Hai 19/01/2009 2:23 pm

Kỳ Nam đã viết:được mà , cậu thử tắt mở lại explorer.exe


Hóa ra là vậy, mình làm được rồi, nhưng mình cũng muốn hỏi thêm, là mình không muốn menu của mình ở dưới cùng mà mình muốn cho nó lên ở chỗ khác thì có thể sửa được ở tham số nào không?

Cảm ơn Nam nhé!

Hình đại diện của người dùng
Kỳ Nam
Guru
Guru
Bài viết: 510
Ngày tham gia: CN 12/08/2007 8:47 pm
Đến từ: Qui Nhơn
Been thanked: 1 time
Liên hệ:

Re: Tạo Shell Context Menu copy đường dẫn items đang được chọn

Gửi bàigửi bởi Kỳ Nam » T.Hai 19/01/2009 7:34 pm

nếu chỉ cần thêm 1 string đơn giản , cậu dùng cái này

Public Declare Auto Function InsertMenu Lib "User32.dll" (ByVal hMenu As IntPtr, ByVal uPosition As Integer, ByVal wFlags As MF, ByVal wIDNewItem As IntPtr, ByVal lpNewItem As String) As Boolean

Mã: Chọn hết

 1.    Public Function QueryContextMenu(ByVal hMenu As System.IntPtr, ByVal indexMenu As UInteger, ByVal idCmdFirst As UInteger, ByVal idCmdLast As UInteger, ByVal uFlags As Interop.CMF) As Integer Implements Interop.IContextMenu.QueryContextMenu
 2.         InsertMenu(hMenu, 0, MF.BYPOSITION Or MF.STRING, idCmdFirst, "Copy đường dẫn") '0 là vị trí cao nhất ( nhưng chưa chắc là đầu tiên )
 3.         Return 1
 4.     End Function

0 dùng InsertMenu để thêm menu , nên chưa kiểm tra

nta189
Bài viết: 3
Ngày tham gia: T.Tư 04/06/2008 8:45 am

Re: Tạo Shell Context Menu copy đường dẫn items đang được chọn

Gửi bàigửi bởi nta189 » T.Ba 20/01/2009 8:36 am

Ok, mình làm được rồi, thank Nam.


Quay về “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách