• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Format ổ đĩa

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

baohiep
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 109
Joined: Sun 27/12/2009 6:37 pm
Location: Tam Kỳ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 9 times

Format ổ đĩa

Postby baohiep » Tue 03/09/2013 10:54 am

Thủ thuật: Format ổ đĩa
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Format ổ đĩa dùng thư viện ManagementTrước tiên các bạn Add Reference thư viện System.Management.
Rồi import System.Management

Thêm code:
 1.     Public Function FormatDrive(ByVal driveLetter As String, Optional ByVal fileSystem As String = "NTFS", Optional ByVal quickFormat As Boolean = True, Optional ByVal clusterSize As Integer = 4096, Optional ByVal label As String = "", Optional ByVal enableCompression As Boolean = False) As Boolean
 2.         If driveLetter.Length <> 2 OrElse driveLetter(1) <> ":"c OrElse Not Char.IsLetter(driveLetter(0)) Then
 3.             Return False
 4.         End If
 5.  
 6.         'query and format given drive        
 7.         Dim searcher As New ManagementObjectSearcher("Select * from Win32_Volume WHERE DriveLetter = '" & driveLetter & "'")
 8.         For Each vi As ManagementObject In searcher.[Get]()
 9.             vi.InvokeMethod("Format", New Object() {fileSystem, quickFormat, clusterSize, label, enableCompression})
 10.         Next
 11.  
 12.         Return True
 13.     End Function


Cách sử dụng:
[text]FormatDrive([driveleter], [filesystem], [quickformat], [clusterSize], [label], [enableCompression])[/text]
Ví dụ
[vbnet]FormatDrive("I:", "NTFS", True, 4096, "BAO HIEP", False)[/vbnet]


I'm Hiep.

Return to “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests