Chép file mp3 từ Chrome cache

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
Post Reply
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4781
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Chép file mp3 từ Chrome cache

Post by truongphu »

Thủ thuật: Chép file mp3 từ Chrome cache
Tác giả: truongphu
Mô tả: Trình duyệt IE cho phép vào Temporary Internet Files để tìm file nhạc vừa nghe. Chrome thì toàn file f_000... trong cache!
Đương nhiên trong số file nầy, sẽ có file nhạc ta muốn. Thủ thuật nầy sẽ thực hiện điều đó
Cần trên Form: FileListbox tên mặc định là File1, Command1
 1. Private Sub Command1_Click()
 2.     Dim i&, FileName$, sTemp As String * 3, Rr%
 3.     For i = 0 To File1.ListCount - 1
 4.         FileName = File1.Path & "" & File1.List(i)
 5.         If FileLen(FileName) > 3000000 Then
 6.             Open FileName For Binary As #1
 7.                 Get #1, , sTemp
 8.             Close #1
 9.             If sTemp = "ID3" Then
 10.                 Randomize
 11.                 Rr = Rnd * 900 + 100
 12.                 FileCopy FileName, App.Path & "\Luu" & _
 13.                 Rr & Format(Now, "hhnnss") & ".mp3"
 14.             End If
 15.         End If
 16.     Next
 17.     MsgBox "Ðã xong"
 18. End Sub
 19.  
 20. Private Sub Form_Load()
 21.     File1.Path = "C\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Cache"
 22. End Sub


1- Form_Load sẽ cho path File1. Bạn có thể điều chỉnh path nầy cho phù hợp từng máy tùy phiên bản Windows và users.
2- If FileLen(FileName) > 3000000 Then: file nhạc mp3 tệ lắm cũng gần 3 MB
3- Get #1, , sTemp: chỉ đọc 3 byte đầu tiên dạng string
4- Randomize
Rr = Rnd * 900 + 100
VB6 chúng ghi file rất nhanh, trong 1 giây có thể copy, mở, ghi vài file lớn. Do đó để tự động đặt tên khỏi trùng, ta cho 3 ký tự số ngẫu nhiên ở đầu tên file.

Công việc sau đó chỉ là nghe xác định bài hát mong muốn, và rename lần nữa. Code dùng cho các loại file (đuôi)
\m/
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
tctuvan
Posts: 1
Joined: Wed 25/02/2015 11:03 am

Re: Chép file mp3 từ Chrome cache

Post by tctuvan »

Có cách nào lấy được video rtmp không anh?
Post Reply

Return to “[VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”