• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chép file mp3 từ Chrome cache

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4778
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 522 times

Chép file mp3 từ Chrome cache

Postby truongphu » Thu 24/07/2014 6:26 pm

Thủ thuật: Chép file mp3 từ Chrome cache
Tác giả: truongphu
Mô tả: Trình duyệt IE cho phép vào Temporary Internet Files để tìm file nhạc vừa nghe. Chrome thì toàn file f_000... trong cache!
Đương nhiên trong số file nầy, sẽ có file nhạc ta muốn. Thủ thuật nầy sẽ thực hiện điều đóCần trên Form: FileListbox tên mặc định là File1, Command1
 1. Private Sub Command1_Click()
 2.     Dim i&, FileName$, sTemp As String * 3, Rr%
 3.     For i = 0 To File1.ListCount - 1
 4.         FileName = File1.Path & "\" & File1.List(i)
 5.         If FileLen(FileName) > 3000000 Then
 6.             Open FileName For Binary As #1
 7.                 Get #1, , sTemp
 8.             Close #1
 9.             If sTemp = "ID3" Then
 10.                 Randomize
 11.                 Rr = Rnd * 900 + 100
 12.                 FileCopy FileName, App.Path & "\Luu\" & _
 13.                 Rr & Format(Now, "hhnnss") & ".mp3"
 14.             End If
 15.         End If
 16.     Next
 17.     MsgBox "Ðã xong"
 18. End Sub
 19.  
 20. Private Sub Form_Load()
 21.     File1.Path = "C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Cache"
 22. End Sub
 23.  


1- Form_Load sẽ cho path File1. Bạn có thể điều chỉnh path nầy cho phù hợp từng máy tùy phiên bản Windows và users.
2- If FileLen(FileName) > 3000000 Then: file nhạc mp3 tệ lắm cũng gần 3 MB
3- Get #1, , sTemp: chỉ đọc 3 byte đầu tiên dạng string
4- Randomize
Rr = Rnd * 900 + 100
VB6 chúng ghi file rất nhanh, trong 1 giây có thể copy, mở, ghi vài file lớn. Do đó để tự động đặt tên khỏi trùng, ta cho 3 ký tự số ngẫu nhiên ở đầu tên file.

Công việc sau đó chỉ là nghe xác định bài hát mong muốn, và rename lần nữa. Code dùng cho các loại file (đuôi)
\m/


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

tctuvan
Posts: 1
Joined: Wed 25/02/2015 11:03 am

Re: Chép file mp3 từ Chrome cache

Postby tctuvan » Wed 25/02/2015 11:11 am

Có cách nào lấy được video rtmp không anh?


Return to “[VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests