• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Copy file từ máy tính sang FTP

Các Module, Class, UserControl và thư viện OCX, DLL hỗ trợ cho Visual Basic
wideview
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Mon 03/05/2010 3:38 pm

Copy file từ máy tính sang FTP

Postby wideview » Tue 18/11/2014 3:22 pm

Các bạn giúp mình vụ này với,

Mình muốn copy 1 file từ thư mục trên máy cá nhân lên FTP server dùng lệnh của VB6.0. (Bản thân máy tính đã kết nối thành công với ftp).
Cụ thể như sau: muốn copy một file: abc.txt từ thư mục D:\abc.txt lên ftp://193.163.248.24/abc/
Mình dùng Visual Basic 6.0.

// Mình có dùng cái này nhưng không được.

Dim f As New FileSystemObject, ff

Set ff = f.GetFile("D:\abc.txt")
ff.Copy ("ftp://193.163.248.24/abc/")

Cảm ơn rất nhiều,dinhquyvb
Posts: 1
Joined: Wed 10/09/2014 7:57 pm

Re: Copy file từ máy tính sang FTP

Postby dinhquyvb » Tue 14/04/2015 5:34 pm

Mình sử dụng thư viện để thực hiện đồng bộ
Trước tiên bạn import thư viện
  1. Imports System.Collections.Generic
  2. Imports Utilities.FTP
  3. Imports System.Data.OleDb
  4. Imports System.IO

Sau đó sử dụng thủ tục này để giải quyết

[vbnet] Dim ftp As New FTPclient("" & txtDiaChi.Text & "", "" & txtUserName.Text & "", "" & txtpassword.Text & "")
labelTientrinh.Text = "Kết nối thành công"
System.Threading.Thread.Sleep(1000)
ProgressBarX1.Value = 50
labelTientrinh.Text = "Đang sao lưu cơ sở dữ liệu lên máy chủ, có thể mất vài phút"
'download a file (permitting overwrite)
If ftp.FtpFileExists("/" & Now.Day & "" & Now.Month & "" & Now.Year & ".mdb") Then
'rename a file
ftp.FtpRename("/" & Now.Day & "" & Now.Month & "" & Now.Year & ".mdb", "" & Now.Day & "" & Now.Month & "" & Now.Year & "old.mdb")
End If
ftp.Upload("" & Application.StartupPath & "\database.mdb", "/" & Now.Day & "" & Now.Month & "" & Now.Year & ".mdb")
ProgressBarX1.Value = 100
labelTientrinh.Text = "Sao lưu thành công!"[/vbnet]

Lấy list file trong thư mục
[vbnet]Sub get_ComboBox()
Try
Dim ftp As New FTPclient("" & txtDiaChi.Text & "", "" & txtUserName.Text & "", "" & txtpassword.Text & "")
Dim result As List(Of String) = ftp.ListDirectory("/")
cbmaphuchoi.Enabled = True
cbmaphuchoi.DataSource = result
Catch ex As Exception
labelTientrinh.Text = "Hiện không có kết nối !"
End Try

End Sub[/vbnet]
Attachments
FTPclient.zip
(8.98 KiB) Downloaded 529 times


Return to “[VB] Module, Class, UserControl, OCX”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests