Mã nguồn lịch ÂD 2016 đơn giản

Bộ sưu tập mã nguồn các ứng dụng tiện ích
Post Reply
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4781
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Mã nguồn lịch ÂD 2016 đơn giản

Post by truongphu »

 1. ' Coded by truongphu
 2. Dim NgàyAL As Integer, TênNgàyAL As String, ThángAL As Integer, TênThángAL As String, Nam As Integer, TênNaM As String, Nh As String
 3.  
 4. Private Function ToAL(data As Date)
 5.     Dim Can() As String, Chi() As String, TêTDL As Date
 6.         Can = Split("Canh,Tân,Nhâm,Qúy,Giáp,Ât,Bính,Ðinh,Mâu,Ky", ",")
 7.         Chi = Split("Thân,Dâu,Tuâ't,Ho'i,Tý,Su'u,Dâ`n,Mão,Thìn,Ty,Ngo,Mùi", ",")
 8.        
 9.     ''' Phâ`n cung câ'p du liêu (2016 Ðã cung câp)
 10.    Dim DuLieu() As String, i As Byte, DaysAL As Byte
 11.     TêTDL = #1/1/2016#  ' <-- Cung câ'p sô' liêu
 12.    DuLieu = Split("13,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,1", ",") ' <-- Cung câ'p sô' liêu
 13.    ' Nam AL không nhuân ghi sô' 13, nhuân ghi tháng nhuân. 1 là tháng Ðu, 0 là tháng thiêu.
 14.    NgàyAL = DateDiff("d", TêTDL, data) + 22 ' Cong thêm ngày AL vào ngày 1/1/2016  ' <-- Cung câ'p sô' liêu
 15.    ThángAL = 11 ' Ghi tháng AL vào ngày 1/1/2016  ' <-- Cung câ'p sô' liêu
 16.    
 17.     ''' Bat Ðâu tính toán
 18.    For i = 1 To 13
 19.         DaysAL = 29 + CByte(DuLieu(i))
 20.        
 21.         If NgàyAL > DaysAL Then
 22.             NgàyAL = NgàyAL - DaysAL
 23.             If i = DuLieu(0) + 1 Then ' Chi dùng cho tháng nhuân
 24.                ThángAL = ThángAL ' Chi dùng cho tháng nhuân
 25.                Nh = " (Nh)" ' Chi dùng cho tháng nhuân
 26.            Else
 27.                 ThángAL = ThángAL + 1
 28.             End If
 29.            
 30.             If ThángAL > 12 Then ThángAL = ThángAL - 12
 31.        
 32.         Else
 33.             Exit For
 34.         End If
 35.     Next
 36.    
 37.     'TênNgàyAL = Can(DateDiff("d", #4/1/1800#, data) Mod 10) & " " & Chi(DateDiff("d", #4/1/1800#, data) Mod 12)
 38.    'TênThángAL = Can((Nam * 12 + ThángAL + 7) Mod 10) & " " & Chi((ThángAL + 5) Mod 12)
 39.  
 40.     If ((ThángAL = 11) Or (ThángAL = 12)) And (data < TêTDL + 60) Then ' Ðiê'u chinh tháng 11, 12 Ðâ'u nam DL
 41.        Nam = Year(TêTDL) - 1
 42.     Else
 43.         Nam = Year(TêTDL)
 44.     End If
 45.     TênNaM = Can(Nam Mod 10) & " " & Chi(Nam Mod 12)
 46.    
 47. End Function
 48.  
 49. Private Sub Command1_Click()
 50.      ToAL #12/31/2016#
 51.     MsgBox NgàyAL & "/" & ThángAL & "/" & TênNaM
 52. End Sub
 53.  


Hay không? :D
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
Post Reply

Return to “[VB] Mã nguồn chương trình tiện ích”