Menu 1 cấp dạng List box có định dạng màu sắc

Bộ sưu tập các thư viện hỗ trợ sẳn cho Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Forum rules
1. Gửi bài viết tại đây, Tester sẽ chuyển vào trong nếu bài viết đạt yêu cầu.
2. Gửi bài theo mẫu qui định: viewtopic.php?f=2&t=5
[ten][/ten]
[loai][/loai]
[ngonngu][/ngonngu]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
Post Reply
khoaph
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 35
Joined: Tue 08/12/2015 12:57 pm
Been thanked: 4 times

Menu 1 cấp dạng List box có định dạng màu sắc

Post by khoaph »

Tên: Menu 1 cấp dạng List box
Loại: Winforms Control dll
Ngôn ngữ lập trình: Vb Net
Tác giả: khoaph - phvankhoa@gmail.com
Nói là listbox nhưng nó không kế thừa listbox mà từ Control
đây là vài hình ảnh
MenuTraiCoMoTa2.JPG
MenuTraiCoMoTa2.JPG (52.29 KiB) Viewed 7747 times
MenuTraiCoMoTa1.JPG
MenuTraiCoMoTa1.JPG (49.67 KiB) Viewed 7747 times
gõ dấu chấm "." sau tên đối tượng để biết các thuộc tính và phương thức
lớp BangMenu có phương thức CapNhatBang với 1 tham số kiểu List(Of LienKet)
lớp LienKet có vài thuộc tính Shared hay Static về định dạng màu sắc
nhớ luôn gán giá trị cho thuộc tính Shared LienKet.Icons nếu không sẽ lỗi
cách sử dụng
 1. Imports Menu_5
 2. Public Class Form1
 3.     Dim ctrl As BangMenu
 4.     Protected Overrides Sub OnLoad(ByVal e As System.EventArgs)
 5.         MyBase.OnLoad(e)
 6.         Dim bLienkets As List(Of LienKet) = New List(Of LienKet)
 7.         Dim bI As Integer
 8.         For bI = 1 To 7
 9.             If bI Mod 2 = 0 Then
 10.                 bLienkets.Add(New LienKet("id" + bI.ToString, "Menu dsf  sd fsdf   gh fgh fh g gh h gh g fhgd" + bI.ToString, "Gfgs dfg  sdf gs j gkjk luikui kuikuyik uikiktky juttgh fdg hdsfg sdfgs dfgdsfg sdfg dfgdfg dfg dfgsdfg " + bI.ToString, False, bI Mod 5))
 11.             Else
 12.                 bLienkets.Add(New LienKet("id" + bI.ToString, "Menu dsf  sd fsdf   gh fgh fh g gh h gh g fhgd" + bI.ToString, "Gfgs dfg  sdf g Xin chào tất cả các bạn sdfg dfg sdfg nj hj gkjk luikui kuikuyik uikiktky juttgh fdg hdsfg sdfgs dfgdsfg sdfg dfgdfg dfg dfgsdfg " + bI.ToString, True, bI Mod 5))
 13.             End If
 14.         Next
 15.         Dim imgl As ImageList = New ImageList()
 16.         imgl.ImageSize = New Size(30, 30)
 17.         LienKet.Icons = ImageList1 'imgl
 18.         ctrl = New BangMenu(2, New Padding(10), 5, Color.WhiteSmoke, Color.CadetBlue, ButtonBorderStyle.Inset, bLienkets, Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias)
 19.         ctrl.Dock = DockStyle.Fill
 20.         AddHandler ctrl.MenuClick, AddressOf MenuClick
 21.         Controls.Add(ctrl)
 22.     End Sub
 23.     Private Sub MenuClick(ByVal tsId As String)
 24.         MessageBox.Show(tsId)
 25.     End Sub
 26. End Class

control vẫn còn lỗi là đôi khi chữ bị nhòe khi cuộn(tức là đôi lúc nhòe, đôi lúc không), nếu các bạn phát hiện ra khi nào thì chữ bị nhòe thì xin gửi tin nhắn cho mình
Attachments
Menu_5.rar
(10.6 KiB) Downloaded 363 times
Post Reply

Return to “[.NET] Module, Class, UserControl, DLL”