• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Làm cho thanh Taskbar trong suốt

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
User avatar
BasicVB
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 75
Joined: Sat 29/03/2008 2:07 pm
Contact:

Làm cho thanh Taskbar trong suốt

Postby BasicVB » Wed 02/04/2008 8:31 pm

Thủ thuật: Làm taskbar trong suốt
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Làm cho thanh Taskbar trong suốt, điều chỉnh biến TaskAlpha để tăng hoặc giảm độ trong suốt.


Code: Select all

 1. Option Explicit
 2.  
 3. Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
 4. Private Declare Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal crKey As Long, ByVal bAlpha As Byte, ByVal dwFlags As Long) As Long
 5. Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
 6. '--------------------------------------------
 7. Const LWA_ALPHA = &H2
 8. Const GWL_EXSTYLE = -20
 9. Const WS_EX_LAYERED = &H80000
 10.  
 11. Dim HandleTask As Long
 12. Dim TaskAlpha As Long
 13.  
 14. Private Sub Form_Load()
 15.     HandleTask = FindWindow("Shell_traywnd", "")
 16.     TaskAlpha = 182 'Max là 255 , min là 0
 17.     'Trong suo^'t
 18.     SetWindowLong HandleTask, GWL_EXSTYLE, WS_EX_LAYERED
 19.     SetLayeredWindowAttributes HandleTask, 0, TaskAlpha, LWA_ALPHA
 20. End Sub
Last edited by BasicVB on Thu 03/04/2008 11:57 am, edited 2 times in total.



Return to “[VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests