• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Xin giúp đỡ code

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Điều hành viên: tungblt

vbthuctap
Bài viết: 2
Ngày tham gia: T.Ba 14/03/2017 9:58 pm

Xin giúp đỡ code

Gửi bàigửi bởi vbthuctap » T.Ba 14/03/2017 10:25 pm

hiện tại mình có bài tập của VB6, đề bài là :
Hình ảnh
1: tìm kiếm và hiển thị toàn bộ dữ liệu từ bảng A.

Mã: Chọn hết

Private Sub cmdtimkiem_Click()
    str = "select * from A"
    Set grs = gdb.OpenRecordset(str)
    grs.MoveLast
    grs.MoveFirst
    tb.Rows = grs.RecordCount + 1
    For i = 1 To grs.RecordCount
        tb.Row = i
        tb.Col = 0
        tb.Text = grs!num
       
        tb.Col = 1
        tb.Text = grs!name
       
        tb.Col = 2
        tb.Text = CStr(grs!age)
       
        grs.MoveNext
    Next i
End Sub


tb là tên của MsFlexGrid đã đổi tên.

2: sau khi nhần nút combo "THEM HANG" thì ở trong Grid nếu đã có mã đó rồi thì hiển thị bảng thông báo "không thêm hàng mới được." , nếu chưa có mã số vừa nhập thì thêm các thông số vừa nhập " Num, Name, Age " vào hàng thứ 2. ví dụ: MsFlexGrid1.AddItem "", 2

còn trong bảng Grid chỉ có 1 dòng trắng, thì gán các giá trị vừa nhập "num, name, age" vào dòng trắng đó.

Mã: Chọn hết

Private Sub cmdthemhang_Click()
    str = "select * from A where num ='" + txtnum.Text + "'"
    Set grs = gdb.OpenRecordset(str)
    If grs.RecordCount > 0 Then
        MsgBox "không thêm hàng mới được."
        Exit Sub
    Else
        tb.Col = 0
            tb.Text = txtnum.Text
               
            tb.Col = 1
            tb.Text = txtname.Text
           
            tb.Col = 2
            tb.Text = txtage.Text
           
    End If
End Subnhư trên hình, thì dữ liệu mới sau khi nhập ở Text "num, name, age" thì sẽ chèn vào trước dòng "002"
xin giúp đỡ phần này gấp ạ, thêm các giá trị vào dòng thứ 2 như thế nào ạ. Mong mọi người giúp đỡ.

3: khi nhấn nút combo "XOAHANG" thi xóa các hàng được chọn. Nếu Grid chỉ có 1 hàng thì xóa các giá trị "num, name, age" mà không cần chọn.

Mã: Chọn hết

Private Sub cmdxoahang_Click()
    If tb.Row > 1 Then
        tb.RemoveItem tb.Row
    Else
        tb.Col = 0
        tb.Text = ""
       
        tb.Col = 1
        tb.Text = ""
       
        tb.Col = 2
        tb.Text = ""
    End If
End SubQuay về “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: allthing12 khách