• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Cho mình hỏi về vòng lặp for trong datagridview

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungblt, vuathongtin

tiendat83
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Tư 16/07/2014 10:17 pm

Cho mình hỏi về vòng lặp for trong datagridview

Gửi bàigửi bởi tiendat83 » CN 04/02/2018 10:23 am

Dim ds As New DataSet
ds = _load_data("select * from chi_tiet_nha_hang_temp where ma_San_pham='" & Trim(ma_san_pham.Text) & "' ")
If ds.Tables(0).Rows.Count > 0 Then
For j As Integer = 0 To ds.Tables(0).Rows.Count - 1
If luoi_pT_pX.Rows(j).Cells("cot8").Value() < 0 Then
' LOADGIATRITON_CHEBIEN()
MessageBox.Show("Vượt quá số lượng tồn trong kho!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.[Error])
_Update(" update chi_tiet_nha_hang_temp set so_luong_nhap=(select top 1 (so_luong_nhap - '" & tbsoluong.Text & "') from chi_tiet_nha_hang_temp where ma_san_pham='" & Trim(ma_san_pham.Text) & "')")
LOADGIATRITON_CHEBIEN()
Exit Sub
Else
_Update("UPDATE CHI_TIET_NHA_HANG_TEMP SET SO_LUONG_NHAP =(SELECT TOP 1 (SO_LUONG_NHAP + '" & tbsoluong.Text & "') FROM chi_tiet_nha_hang_temp where ma_san_pham='" & Trim(ma_san_pham.Text) & "')")
LOADGIATRITON_CHEBIEN()
If luoi_pT_pX.Rows(j).Cells("cot8").Value() < 0 Then
MessageBox.Show("Vượt quá số lượng tồn trong kho11!", "Thông báo")
_Update(" update chi_tiet_nha_hang_temp set so_luong_nhap=(select top 1 (so_luong_nhap - '" & tbsoluong.Text & "') from chi_tiet_nha_hang_temp where ma_san_pham='" & Trim(ma_san_pham.Text) & "')")
LOADGIATRITON_CHEBIEN()
Exit Sub
End If
Exit For
End If

Next
Else
For j As Integer = 0 To luoi_pT_pX.RowCount - 1
_Update("INSERT into CHI_TIET_NHA_HANG_TEMP(MA_SAN_PHAM,ten_san_pham,MA_SAN_PHAM_CB,TEN_SAN_PHAM_CB,SO_LUONG,so_luong_ton,SO_LUONG_NHAP) SELECT MA_SAN_PHAM,ten_san_pham,MA_SAN_PHAM_CB,TEN_sAN_PHAM_CB,SO_LUONG,SO_LUONG_TON,'" & tbsoluong.Text & "' FROM VV_MATHANG_CB_DOICHIEU_SLTON WHERE MA_SAN_PHAM='" & Trim(ma_san_pham.Text) & "' GROUP BY MA_SAN_PHAM,TEN_SAN_PHAM,MA_SAN_PHAM_CB,TEN_SAN_PHAM_CB,SO_LUONG,SO_LUONG_TON")
'f = True
'start_thearing()
'MessageBox.Show("Đã lưu", "Hệ thống", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
LOADGIATRITON_CHEBIEN()
If luoi_pT_pX.Rows(j).Cells("cot8").Value() < 0 Then
MessageBox.Show("Vượt quá số lượng tồn trong kho12!", "Thông báo")
_Update("DELETE CHI_TIET_NHA_HANG_TEMP where ma_san_pham='" & Trim(ma_san_pham.Text) & "'")
LOADGIATRITON_CHEBIEN()
Exit Sub
End If
Exit For
Next

End If
' LOADGIATRITON_CHEBIEN()
End If
sao khi chạy vòng lặp thì nó chỉ nhận đúng điều kiện khi dòng đầu tiên bị âm còn khi dòng đầu tiên không bị âm thì những dòng khác bị âm nó cũng không báo lỗi. mong đc sự giúp đỡ của cộng đồngtrongdk@hotmail.com
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Tư 21/03/2018 2:36 pm

Re: Cho mình hỏi về vòng lặp for trong datagridview

Gửi bàigửi bởi trongdk@hotmail.com » T.Sáu 23/03/2018 4:11 pm

Có lẽ là do sử dụng lệnh exit sub


Quay về “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách