• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Convert VBA to VB.net?

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

magicdl96
Posts: 2
Joined: Wed 08/01/2020 9:44 am

Convert VBA to VB.net?

Postby magicdl96 » Mon 10/02/2020 3:14 pm

Chào anh/chị trong caulacbovb ạ,

Em thường viết VBA trong excel nhưng em đang muốn tìm hiểu về VB.net. Em có đoạn code VBA muốn chuyển sang VB.net nhưng em không biết chuyển như thế nào?. Anh/chị giúp em với ạ. Em cảm ơn.

 1. Sub ext_Click()
 2. Dim sh As Worksheet, i As Long, dic As Object, a As Long, kq(1 To 1000, 1 To 9), b As Long, lr As Long, arr, dk As String
 3.      Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
 4.      For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
 5.          If InStr(1, sh.Name, "ITEM LIST") Then
 6.             arr = sh.Range("B7:J26").Value
 7.             For i = 1 To UBound(arr)
 8.                 If arr(i, 1) <> Empty Then
 9.                    dk = UCase(arr(i, 1)) & "#" & UCase(arr(i, 6)) & "#" & UCase(arr(i, 3)) & "#" & UCase(arr(i, 2))
 10.                    If Not dic.exists(dk) Then
 11.                       a = a + 1
 12.                       dic.Add dk, a
 13.                       kq(a, 1) = arr(i, 1)
 14.                       kq(a, 6) = arr(i, 6)
 15.                       kq(a, 3) = arr(i, 3)
 16.                       kq(a, 2) = arr(i, 2)
 17.                    End If
 18.                       b = dic.Item(dk)
 19.                       kq(b, 5) = kq(b, 5) + arr(i, 5)
 20.                 End If
 21.           Next i
 22.        End If
 23.    Next
 24.    With Sheets("SM - PARTS")
 25.         lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
 26.         If lr > 22 Then .Range("B3:I" & lr).ClearContents
 27.         If a Then .Range("B3:I3").Resize(a).Value = kq
 28.    End With
 29. End SubReturn to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: MSN [Bot] and 4 guests