SỬ DỤNG CÁC LỆNH CAD TỪ VB6

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

Post Reply
truong678
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 18
Joined: Sun 18/08/2013 10:07 pm
Has thanked: 6 times

SỬ DỤNG CÁC LỆNH CAD TỪ VB6

Post by truong678 »

Chào các bạn ,
Các bạn giúp mình cách sử dụng lệnh Filler or Chamfer cho 2 đường polyline (đc tạo từ VB) ra cad với .
Mình có tìm hiểu trên web : đã sử dụng được cho 2 đường Line , nhưng polyline thì không được.
Tks các bạn.
Code cho Fillet cho 2 đường line sưu tầm:

Sub Fillet() 'Nham chen ban ve co day du cac dinh dang vao ban ve dang ve
Dim Line1Start(0 To 2) As Double, Line1End(0 To 2) As Double
Dim Line2Start(0 To 2) As Double, Line2End(0 To 2) As Double, text As String
Const Dis1 = 2, Dis2 = 0.75
Dim Line1 As Object, Line2 As Object
Set moACAD = GetObject(, "AutoCAD.Application")
Set modwg = moACAD.ActiveDocument
Line1Start(0) = 1: Line1Start(1) = 1
Line2Start(0) = 0.9: Line2Start(1) = 1.1
Line1End(0) = 1: Line1End(1) = 4
Line2End(0) = 4: Line2End(1) = 1.1
Line1Start(1) = Line1Start(1) + Dis1
Line2Start(0) = Line2Start(0) + Dis2


Set Line1 = modwg.ModelSpace.AddLine(Line1Start, Line1End)
Set Line2 = modwg.ModelSpace.AddLine(Line2Start, Line2End)

text = "f" & vbCr & "(HANDENT " & Chr(34) & CStr(Line1.Handle) & Chr(34) & ")" & vbCr & _
"(HANDENT " & Chr(34) & CStr(Line2.Handle) & Chr(34) & ")" & vbCr

modwg.SendCommand (text)

End Sub
tuan.vn.com
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Thu 15/03/2018 2:49 pm
Has thanked: 4 times

Re: SỬ DỤNG CÁC LỆNH CAD TỪ VB6

Post by tuan.vn.com »

sao k fillet luôn từ lệnh cần gì phải đưa ra command cho phức tạp bạn ơi
Post Reply

Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”