Cây thư mục ExplorerTree trong VB6.0

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

Post Reply
MinhAnVanMan
Posts: 9
Joined: Fri 28/08/2020 1:29 pm
Been thanked: 1 time

Cây thư mục ExplorerTree trong VB6.0

Post by MinhAnVanMan »


Lâu lắm rồi mới lục lại VB6.0 . Mình có cái ứng dụng cũ (viết hồi 2007) , lúc đó có sử dụng đối tượng (object) ExplorerTree có thuộc tính (properties) là .Path . Nhưng giờ cài VB6 mở lên lại không thấy đối tượng đó trong bảng component , thêm vào đó khi mình nhấn dấu "." thì bảng thuộc tính hiện ra không có thuộc tính Path. Ai có thể giải thích lý do tại sao không? và cần lấy file .ocx nào để có đối tượng đó. Xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.
MinhAnVanMan
Posts: 9
Joined: Fri 28/08/2020 1:29 pm
Been thanked: 1 time

Re: Cây thư mục ExplorerTree trong VB6.0

Post by MinhAnVanMan »

OK!Mình đã hiểu vì sao rồi. Phải chạy quyền admin ứng dụng VB6 rồi add file ocx lại , chèn đối tượng lên form là OK
Post Reply

Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”