• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Một số hộp thoại tiếng Việt

Các mẹo vặt linh tinh khác, không thuộc nhóm nào
QuangHoa
Guru
Guru
Bài viết: 542
Ngày tham gia: T.Năm 27/03/2008 9:02 am
Đến từ: Quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Been thanked: 5 time
Liên hệ:

Một số hộp thoại tiếng Việt

Gửi bàigửi bởi QuangHoa » T.Ba 07/10/2008 8:18 am

Thủ thuật: Hiển thị hộp thoại bằng tiếng Việt
Tác giả: Võ Quang Hòa
Mô tả: Một số hộp thoại tiếng Việt


Giới thiệu cách hiển thị Hộp thoại (Msgbox, Chọn Màu, Open...) bằng tiếng Viêt. Các bạn có thể lưu thành một Module để sau này xài =D>


朋友
这些年一个人风也过雨也走,有过泪有过错还记得坚持什么。
真爱过才会懂会记没会回手,终有梦中有你在心中。
朋友一生一起走那些日子不再有,一句话一辈子一生情一杯九。
朋友不曾孤单过一声朋友你会懂,还有伤还有痛还要走还有我。

QuangHoa
Guru
Guru
Bài viết: 542
Ngày tham gia: T.Năm 27/03/2008 9:02 am
Đến từ: Quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Been thanked: 5 time
Liên hệ:

1: Hộp Thoại MSGBOX

Gửi bàigửi bởi QuangHoa » T.Ba 07/10/2008 8:19 am

Cái này của ThuongAll, mình thấy nó trong Mã nguồn của VBLIB. =D> :-?

Mã: Chọn hết

 1. Option Explicit
 2. '
 3. ' Module:       Unicode Message Box (mUniMsgBox.bas)
 4. ' Yeu cau:      Ham VniStrToUni (mUniFunc.bas)
 5. ' Nguoi viet:   thuongall
 6. ' Email:        thuongall@yahoo.com
 7. ' Website:      www.caulacbovb.com
 8. ' Su dung:      Call UniMsgBox(VniStrToUni("Ca6u la5c bo65 VB"), vbInformation, VniStrToUni("Cha2o ba5n!"), Me.hWnd)
 9. '
 10. Private hDlgHook As Long
 11.  
 12. Private Const FONT_FACE = "Tahoma"
 13.  
 14. Private Const WH_CBT = 5
 15. Private Const HCBT_ACTIVATE = 5
 16. Private Const WM_SETFONT = &H30
 17.  
 18. Declare Function CreateFont Lib "gdi32" Alias "CreateFontA" (ByVal h As Long, ByVal w As Long, ByVal E As Long, ByVal O As Long, ByVal w As Long, ByVal i As Long, ByVal U As Long, ByVal s As Long, ByVal C As Long, ByVal OP As Long, ByVal CP As Long, ByVal Q As Long, ByVal PAF As Long, ByVal F As String) As Long
 19. Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (ByVal ParenthWnd As Long, ByVal ChildhWnd As Long, ByVal ClassName As String, ByVal Caption As String) As Long
 20. Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal hMod As Long, ByVal dwThreadId As Long) As Long
 21. Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long, ByVal ncode As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 22. Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long) As Long
 23. Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
 24. Declare Function GetCurrentThreadId Lib "kernel32" () As Long
 25. Declare Function SetWindowTextW Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpString As Long) As Long
 26. Declare Function MessageBoxW Lib "user32.dll" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpText As Long, ByVal lpCaption As Long, ByVal uType As Long) As Long
 27.  
 28. Function UniMsgBox(strText As String, Optional iButtons As VbMsgBoxStyle = vbOKOnly, Optional strTitle As String, Optional hWnd As Long = &H0) As VbMsgBoxResult
 29.     hDlgHook = SetWindowsHookEx(WH_CBT, AddressOf HookProc, App.hInstance, GetCurrentThreadId())
 30.     UniMsgBox = MessageBoxW(hWnd, StrPtr(strText), StrPtr(strTitle), iButtons)
 31. End Function
 32.  
 33. Private Function HookProc(ByVal ncode As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 34.     Dim hStatic1 As Long, hStatic2 As Long, hButton As Long, hFont As Long
 35.     HookProc = CallNextHookEx(hDlgHook, ncode, wParam, lParam)
 36.     If ncode = HCBT_ACTIVATE Then
 37.         hFont = CreateFont(13, 0, 0, 0, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, FONT_FACE)
 38.    
 39.         hStatic1 = FindWindowEx(wParam, 0&, "Static", vbNullString)
 40.         hStatic2 = FindWindowEx(wParam, hStatic1, "Static", vbNullString)
 41.         If hStatic2 = 0 Then hStatic2 = hStatic1
 42.         SendMessage hStatic2, WM_SETFONT, hFont, ByVal 1&
 43.    
 44.         hButton = FindWindowEx(wParam, 0&, "Button", "OK")
 45.         SendMessage hButton, WM_SETFONT, hFont, 0
 46.         SetWindowTextW hButton, StrPtr(ChrW(&H110) & "óng")
 47.    
 48.         hButton = FindWindowEx(wParam, 0&, "Button", "&Yes")
 49.         SendMessage hButton, WM_SETFONT, hFont, 0
 50.         SetWindowTextW hButton, StrPtr("Có")
 51.    
 52.         hButton = FindWindowEx(wParam, 0&, "Button", "&No")
 53.         SendMessage hButton, WM_SETFONT, hFont, 0
 54.         SetWindowTextW hButton, StrPtr("Không")
 55.    
 56.          hButton = FindWindowEx(wParam, 0&, "Button", "&Retry")
 57.         SendMessage hButton, WM_SETFONT, hFont, 0
 58.         SetWindowTextW hButton, StrPtr("Th" & ChrW(&H1EED) & " l" & ChrW(&H1EA1) & "i")
 59.    
 60.         hButton = FindWindowEx(wParam, 0&, "Button", "Cancel")
 61.         SendMessage hButton, WM_SETFONT, hFont, 0
 62.         SetWindowTextW hButton, StrPtr("Thoát")
 63.        
 64.        UnhookWindowsHookEx hDlgHook
 65.     End If
 66. End Function
 67.  
 68.  
朋友
这些年一个人风也过雨也走,有过泪有过错还记得坚持什么。
真爱过才会懂会记没会回手,终有梦中有你在心中。
朋友一生一起走那些日子不再有,一句话一辈子一生情一杯九。
朋友不曾孤单过一声朋友你会懂,还有伤还有痛还要走还有我。

QuangHoa
Guru
Guru
Bài viết: 542
Ngày tham gia: T.Năm 27/03/2008 9:02 am
Đến từ: Quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Been thanked: 5 time
Liên hệ:

2: Hộp thoại Chọn thư mục

Gửi bàigửi bởi QuangHoa » T.Ba 07/10/2008 8:21 am

Mã: Chọn hết

 1. '***==========================================================================***|
 2. '*                 HOP THOAI BROWSE FOR FOLDER BANG TIENG VIET                  *|
 3. '*                       Tac gia: Vo Quang Hoa                                  *|
 4. '*                        voquanghoa@Gmail.com                                  *|
 5. '*                                                                              *|
 6. '*       Dung trong Form a=ChonThuMuc(Me,["Chuoi tieu de"],["Chuoi label"])     *|
 7. '***==========================================================================***|
 8. Private Type BrowseInfo
 9.     hWndOwner As Long
 10.     pIDLRoot As Long
 11.     pszDisplayName As Long
 12.     lpszTitle As Long
 13.     ulFlags As Long
 14.     lpfnCallback As Long
 15.     lParam As Long
 16.     iImage As Long
 17. End Type
 18. Private Const WM_SETFONT = &H30
 19. Declare Function CreateFont Lib "gdi32" Alias "CreateFontA" (ByVal h As Long, ByVal w As Long, ByVal E As Long, ByVal O As Long, ByVal w As Long, ByVal i As Long, ByVal U As Long, ByVal s As Long, ByVal C As Long, ByVal OP As Long, ByVal CP As Long, ByVal Q As Long, ByVal PAF As Long, ByVal F As String) As Long
 20. ' Tao font Unicode cho tieng Viet
 21. Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (ByVal ParenthWnd As Long, ByVal ChildhWnd As Long, ByVal ClassName As String, ByVal Caption As String) As Long
 22. Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
 23. ' Tim cua so
 24. Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
 25. Declare Function SetWindowTextW Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpString As Long) As Long
 26. ' Gui thong diep doi  font va doi van ban
 27. Private Declare Sub CoTaskMemFree Lib "ole32.dll" (ByVal hMem As Long)
 28. Private Declare Function lstrcat Lib "kernel32" Alias "lstrcatA" (ByVal lpString1 As String, ByVal lpString2 As String) As Long
 29. Private Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32" (lpbi As BrowseInfo) As Long
 30. Private Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32" (ByVal pidList As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long
 31. ' Cac ham API dung cho hop thoai Browse
 32. Private DialogTit$
 33. Private DialogTxt$
 34. Private Han As Long
 35. Private Function Address(ByVal Add As Long) As Long
 36. Address = Add
 37. End Function
 38. Private Function Browse() As String
 39.     Dim iNull As Integer, lpIDList As Long, lResult As Long
 40.     Dim sPath As String, udtBI As BrowseInfo
 41.     With udtBI
 42.         .hWndOwner = Han
 43.         .lpfnCallback = Address(AddressOf BrowseCallbackProc)
 44.         .lpszTitle = lstrcat("CCC", "")
 45.         .ulFlags = 1
 46.     End With
 47.     lpIDList = SHBrowseForFolder(udtBI)
 48.     If lpIDList Then
 49.         sPath = String$(256, 0)
 50.         SHGetPathFromIDList lpIDList, sPath
 51.         CoTaskMemFree lpIDList
 52.         iNull = InStr(sPath, vbNullChar)
 53.         If iNull Then
 54.             sPath = Left$(sPath, iNull - 1)
 55.         End If
 56.     End If
 57.  
 58.     Browse = sPath
 59. End Function
 60. Public Function BrowseCallbackProc(ByVal hWnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal lParam As Long, ByVal lpdata As Long) As Long
 61. On Error Resume Next
 62.         hFont = CreateFont(13, 0, 0, 0, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "Tahoma")
 63.        
 64.         hButton = FindWindowEx(hWnd, 0&, "Button", "OK")
 65.         SendMessage hButton, WM_SETFONT, hFont, 0
 66.         SetWindowTextW hButton, StrPtr(Telex2Uni("Chän"))
 67.        
 68.         hButton = FindWindowEx(hWnd, 0&, "Button", "Cancel")
 69.         SendMessage hButton, WM_SETFONT, hFont, 0
 70.         SetWindowTextW hButton, StrPtr(Telex2Uni("Bá qua"))
 71.        
 72.         hButton = FindWindowEx(hWnd, 0&, "static", "CCC")
 73.         SendMessage hWnd, WM_SETFONT, hFont, 0
 74.         SetWindowTextW hButton, StrPtr(DialogTxt)
 75.        
 76.         SendMessage hWnd, WM_SETFONT, hFont, 0
 77.         SetWindowTextW hWnd, StrPtr(DialogTit)
 78. End Function
 79. Private Function Telex2Uni(sTelex$) As String
 80. Dim sT$, SU$
 81. Static sTmp$, i
 82. sTmp$ = ""
 83. sT$ = vbLf & vbCr & "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789(),./:[]<>*&!$|\?@# ;'~}{-=+_" & _
 84.     "µ¶·¸¹»¼½¾ÆÇÈÉÊËÌÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÜÝÞßáâãäåæçèéêëìíîïñòóôõö÷øùúûüýþ§¡¢£¤¥¦®¨©ª«¬­"
 85. SU$ = vbLf & vbCr & "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789(),./:[]<>*&!$|\?@# ;'~}{-=+_" & _
 86. ChrW(224) & ChrW(7843) & ChrW(227) & ChrW(225) & ChrW(7841) & ChrW(7857) & ChrW(7859) & ChrW(7861) & _
 87. ChrW(7855) & ChrW(7863) & ChrW(7847) & ChrW(7849) & ChrW(7851) & ChrW(7845) & ChrW(7853) & ChrW(232) & _
 88. ChrW(7867) & ChrW(7869) & ChrW(233) & ChrW(7865) & ChrW(7873) & ChrW(7875) & ChrW(7877) & ChrW(7871) & _
 89. ChrW(7879) & ChrW(236) & ChrW(7881) & ChrW(297) & ChrW(237) & ChrW(7883) & ChrW(242) & ChrW(7887) & _
 90. ChrW(245) & ChrW(243) & ChrW(7885) & ChrW(7891) & ChrW(7893) & ChrW(7895) & ChrW(7889) & ChrW(7897) & _
 91. ChrW(7901) & ChrW(7903) & ChrW(7905) & ChrW(7899) & ChrW(7907) & ChrW(249) & ChrW(7911) & ChrW(361) & _
 92. ChrW(250) & ChrW(7909) & ChrW(7915) & ChrW(7917) & ChrW(7919) & ChrW(7913) & ChrW(7921) & ChrW(7923) & _
 93. ChrW(7927) & ChrW(7929) & ChrW(253) & ChrW(7925) & ChrW(272) & ChrW(258) & ChrW(194) & ChrW(202) & _
 94. ChrW(212) & ChrW(416) & ChrW(431) & ChrW(273) & ChrW(259) & ChrW(226) & ChrW(234) & ChrW(244) & ChrW(417) & ChrW(432)
 95.  
 96. For i = 1 To Len(sTelex$)
 97.     sTmp$ = sTmp$ & Mid(SU$, InStr(1, sT$, Mid$(sTelex$, i, 1)), 1)
 98. Next i
 99. Telex2Uni = sTmp$
 100. End Function
 101. Public Function ChonThuMuc(YouForm As Form, Optional title$, Optional txt$) As String
 102. If title <> "" Then
 103.     DialogTit = Telex2Uni(title)
 104. Else
 105.     DialogTit = Telex2Uni("Chän th­ môc")
 106. End If
 107. If txt <> "" Then
 108.     DialogTxt = Telex2Uni(txt)
 109. Else
 110.     DialogTxt = Telex2Uni("Chän th­ môc råi bÊm nót ") & ChrW(34) & Telex2Uni("Chän") & ChrW(34)
 111. End If
 112. Han = YouForm.hWnd
 113.  ChonThuMuc = Browse()
 114. End Function
朋友
这些年一个人风也过雨也走,有过泪有过错还记得坚持什么。
真爱过才会懂会记没会回手,终有梦中有你在心中。
朋友一生一起走那些日子不再有,一句话一辈子一生情一杯九。
朋友不曾孤单过一声朋友你会懂,还有伤还有痛还要走还有我。

QuangHoa
Guru
Guru
Bài viết: 542
Ngày tham gia: T.Năm 27/03/2008 9:02 am
Đến từ: Quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Been thanked: 5 time
Liên hệ:

3: Hộp thoại Open File

Gửi bàigửi bởi QuangHoa » T.Ba 07/10/2008 8:22 am

Mã: Chọn hết

 1. '***==========================================================================***|
 2. '*                    HOP THOAI OPEN FILE BANG TIENG VIET                       *|
 3. '*                       Tac gia: Vo Quang Hoa                                  *|
 4. '*                        voquanghoa@Gmail.com                                  *|
 5. '*              Su dung ham Telex2uni trong http://www.caulacbovb.com           *|
 6. '*            Dung trong Form file =  MoFile(Me,[Tieude],[Filte],[Indir])       *|
 7. '***==========================================================================***|
 8. Option Explicit
 9. Private Const WH_CBT = 5
 10. Private Const WM_SETFONT = &H30
 11.  
 12.  
 13. Public Declare Function CreateFont Lib "gdi32" Alias "CreateFontA" (ByVal H As Long, ByVal w As Long, ByVal E As Long, ByVal O As Long, ByVal w As Long, ByVal i As Long, ByVal U As Long, ByVal s As Long, ByVal C As Long, ByVal OP As Long, ByVal CP As Long, ByVal Q As Long, ByVal PAF As Long, ByVal f As String) As Long
 14. Private Declare Function GetCurrentThreadId Lib "kernel32" () As Long
 15. Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (ByVal ParenthWnd As Long, ByVal ChildhWnd As Long, ByVal ClassName As String, ByVal Caption As String) As Long
 16. Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
 17. ' Tim cua so
 18. Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
 19. Declare Function SetWindowTextW Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As Long) As Long
 20. Public Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long) As Long
 21. Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal hmod As Long, ByVal dwThreadId As Long) As Long
 22.  
 23.  
 24.  
 25. Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias _
 26.          "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
 27.  
 28. Private Type OPENFILENAME
 29.     lStructSize As Long
 30.     hwndOwner As Long
 31.     hInstance As Long
 32.     lpstrFilter As String
 33.     lpstrCustomFilter As String
 34.     nMaxCustFilter As Long
 35.     nFilterIndex As Long
 36.     lpstrFile As String
 37.     nMaxFile As Long
 38.     lpstrFileTitle As String
 39.     nMaxFileTitle As Long
 40.     lpstrInitialDir As String
 41.     lpstrTitle As String
 42.     flags As Long
 43.     nFileOffset As Integer
 44.     nFileExtension As Integer
 45.     lpstrDefExt As String
 46.     lCustData As Long
 47.     lpfnHook As Long
 48.     lpTemplateName As String
 49. End Type
 50. Private hHook As Long
 51. Private Tit As String
 52. Private fi As String
 53. Private i As Long
 54. Private di As String
 55. Private Function OpenFile() As String
 56.     Dim hOpenFile As OPENFILENAME
 57.     Dim retval As Long
 58.     With hOpenFile
 59.         .lStructSize = Len(hOpenFile)
 60.         .hwndOwner = Form1.hwnd
 61.         .hInstance = App.hInstance
 62.         .lpstrFilter = fi
 63.         .nFilterIndex = 1
 64.         .lpstrFile = String(257, 0)
 65.         .nMaxFile = Len(hOpenFile.lpstrFile) - 1
 66.         .lpstrFileTitle = hOpenFile.lpstrFile
 67.         .nMaxFileTitle = hOpenFile.nMaxFile
 68.         .lpstrInitialDir = di
 69.         .lpstrTitle = "CCCCC"
 70.         .flags = &H2 Or &H8
 71.         i = 0
 72.     End With
 73.     hHook = SetWindowsHookEx(WH_CBT, AddressOf OpenHookProc, App.hInstance, GetCurrentThreadId())
 74.     retval = GetOpenFileName(hOpenFile)
 75.     UnhookWindowsHookEx hHook
 76.     If retval = 0 Then
 77.         OpenFile = ""
 78.     Else
 79.         OpenFile = Trim(hOpenFile.lpstrFile)
 80.     End If
 81. End Function
 82. Private Function OpenHookProc(ByVal ncode As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 83. On Error Resume Next
 84. Dim hButton As Long, hOp As Long, hFont As Long
 85.  
 86.  
 87. If ncode <> 6 Then Exit Function
 88. i = i + 1
 89. If i > 5 Then UnhookWindowsHookEx hHook
 90. hFont = CreateFont(13, 0, 0, 0, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "Tahoma")
 91.  
 92. hOp = FindWindow("#32770", "CCCCC")
 93. SendMessage hOp, WM_SETFONT, hFont, 0
 94. SetWindowTextW hOp, StrPtr(Tit)
 95.  
 96. hButton = FindWindowEx(hOp, 0&, "Button", "&Open")
 97. SendMessage hButton, WM_SETFONT, hFont, 0
 98. SetWindowTextW hButton, StrPtr(Telex2Uni("&Më"))
 99.  
 100. hButton = FindWindowEx(hOp, 0&, "Button", "Cancel")
 101. SendMessage hButton, WM_SETFONT, hFont, 0
 102. SetWindowTextW hButton, StrPtr(Telex2Uni("&Bá qua"))
 103.  
 104. hButton = FindWindowEx(hOp, 0&, "Button", "Open as &read-only")
 105. SendMessage hButton, WM_SETFONT, hFont, 0
 106. SetWindowTextW hButton, StrPtr(Telex2Uni("Më &chØ ®äc"))
 107.  
 108. hButton = FindWindowEx(hOp, 0&, "Static", "Files of &type:")
 109. SendMessage hButton, WM_SETFONT, hFont, 0
 110. SetWindowTextW hButton, StrPtr(Telex2Uni("&KiÓu tËp tin :"))
 111.  
 112. hButton = FindWindowEx(hOp, 0&, "Static", "File &name:")
 113. SendMessage hButton, WM_SETFONT, hFont, 0
 114. SetWindowTextW hButton, StrPtr(Telex2Uni("&Tªn tËp tin :"))
 115.    
 116. hButton = FindWindowEx(hOp, 0&, "Static", "Look &in:")
 117. SendMessage hButton, WM_SETFONT, hFont, 0
 118. SetWindowTextW hButton, StrPtr(Telex2Uni("T×m t&rong :"))
 119.  
 120. End Function
 121. Public Function MoFile(FormOner As Form, Optional Title As String, Optional Filte As String, Optional Dir As String) As String
 122. If Title <> "" Then
 123.     Tit = Telex2Uni(Title)
 124. Else
 125.     Tit = Telex2Uni("H·y chän tËp tin")
 126. End If
 127. If Filte = "" Then
 128.     fi = Replace("All file (*.*)|*.*", "|", Chr(0)) & Chr(0)
 129. Else
 130.     fi = Replace(Filte, "|", Chr(0)) & Chr(0)
 131. End If
 132. di = Dir
 133. MoFile = OpenFile
 134. End Function
 135. Public Function Telex2Uni(sTelex$) As String
 136. Dim sT$, SU$
 137. Static sTmp$, i
 138. sTmp$ = ""
 139. sT$ = vbLf & vbCr & "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789(),./:[]<>*&!$|\?@# ;'~}{-=+_" & _
 140.     "µ¶·¸¹»¼½¾ÆÇÈÉÊËÌÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÜÝÞßáâãäåæçèéêëìíîïñòóôõö÷øùúûüýþ§¡¢£¤¥¦®¨©ª«¬­"
 141. SU$ = vbLf & vbCr & "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789(),./:[]<>*&!$|\?@# ;'~}{-=+_" & _
 142. ChrW(224) & ChrW(7843) & ChrW(227) & ChrW(225) & ChrW(7841) & ChrW(7857) & ChrW(7859) & ChrW(7861) & _
 143. ChrW(7855) & ChrW(7863) & ChrW(7847) & ChrW(7849) & ChrW(7851) & ChrW(7845) & ChrW(7853) & ChrW(232) & _
 144. ChrW(7867) & ChrW(7869) & ChrW(233) & ChrW(7865) & ChrW(7873) & ChrW(7875) & ChrW(7877) & ChrW(7871) & _
 145. ChrW(7879) & ChrW(236) & ChrW(7881) & ChrW(297) & ChrW(237) & ChrW(7883) & ChrW(242) & ChrW(7887) & _
 146. ChrW(245) & ChrW(243) & ChrW(7885) & ChrW(7891) & ChrW(7893) & ChrW(7895) & ChrW(7889) & ChrW(7897) & _
 147. ChrW(7901) & ChrW(7903) & ChrW(7905) & ChrW(7899) & ChrW(7907) & ChrW(249) & ChrW(7911) & ChrW(361) & _
 148. ChrW(250) & ChrW(7909) & ChrW(7915) & ChrW(7917) & ChrW(7919) & ChrW(7913) & ChrW(7921) & ChrW(7923) & _
 149. ChrW(7927) & ChrW(7929) & ChrW(253) & ChrW(7925) & ChrW(272) & ChrW(258) & ChrW(194) & ChrW(202) & _
 150. ChrW(212) & ChrW(416) & ChrW(431) & ChrW(273) & ChrW(259) & ChrW(226) & ChrW(234) & ChrW(244) & ChrW(417) & ChrW(432)
 151.  
 152. For i = 1 To Len(sTelex$)
 153.     sTmp$ = sTmp$ & Mid(SU$, InStr(1, sT$, Mid$(sTelex$, i, 1)), 1)
 154. Next i
 155. Telex2Uni = sTmp$
 156. End Function
 157.  
朋友
这些年一个人风也过雨也走,有过泪有过错还记得坚持什么。
真爱过才会懂会记没会回手,终有梦中有你在心中。
朋友一生一起走那些日子不再有,一句话一辈子一生情一杯九。
朋友不曾孤单过一声朋友你会懂,还有伤还有痛还要走还有我。

QuangHoa
Guru
Guru
Bài viết: 542
Ngày tham gia: T.Năm 27/03/2008 9:02 am
Đến từ: Quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Been thanked: 5 time
Liên hệ:

4: Hộp thoại chọn màu

Gửi bàigửi bởi QuangHoa » T.Ba 07/10/2008 8:24 am

Mã: Chọn hết

 1. '***===================================================================***|
 2. '*                 HOP THOAI CHON MAU BANG TIENG VIET                    *|
 3. '*                       Tac gia: Vo Quang Hoa                           *|
 4. '*                        voquanghoa@Gmail.com                           *|
 5. '*           Su dung ham Telex2uni trong http://www.caulacbovb.com       *|
 6. '*              Dung trong Form a=ChonMau(me,"H·y chän mµu")             *|
 7. '*   Ket qua tra ve la mot so tu &H0 ~ &HFFFFFF neu nguoi dung chon mau  *|
 8. '*                   Hoac la -1 meu nguoi dung bo qua                    *|
 9. '*              Neu thay hay thi Thank phat nghen !!!                    *|
 10. '***===================================================================***|
 11.  
 12.  
 13.  
 14. Option Explicit
 15. Private Const WM_SETFONT = &H30
 16.    Private Type CHOOSECOLOR
 17.      lStructSize As Long
 18.      hwndOwner As Long
 19.      hInstance As Long
 20.      rgbResult As Long
 21.      lpCustColors As String
 22.      flags As Long
 23.      lCustData As Long
 24.      lpfnHook As Long
 25.      lpTemplateName As String
 26.    End Type
 27. Private Declare Function CreateFont Lib "gdi32" Alias "CreateFontA" (ByVal H As Long, ByVal W As Long, ByVal E As Long, ByVal O As Long, ByVal W As Long, ByVal I As Long, ByVal u As Long, ByVal S As Long, ByVal C As Long, ByVal OP As Long, ByVal CP As Long, ByVal Q As Long, ByVal PAF As Long, ByVal F As String) As Long
 28. Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long
 29. Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
 30. Private Declare Function SetWindowText Lib "user32" Alias "SetWindowTextA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpString As String) As Long
 31. Private Declare Function SetWindowTextW Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpString As Long) As Long
 32. Private Declare Function ChooseColorAPI Lib "comdlg32.dll" Alias "ChooseColorA" (pChoosecolor As CHOOSECOLOR) As Long
 33.  
 34. Private CustomColors() As Byte
 35. Dim tit As String
 36. Public Function ChonMau(hwndOwner As Form, Optional title As String) As Long
 37. If title = "" Then
 38.     tit = Telex2Uni("Xin h·y chän mµu")
 39. Else
 40.     tit = Telex2Uni(title)
 41. End If
 42.        Dim cc As CHOOSECOLOR
 43.        Dim Custcolor(16) As Long
 44.        
 45.        ReDim CustomColors(0 To 16 * 4 - 1) As Byte
 46.        Dim I As Integer
 47.  
 48.        For I = LBound(CustomColors) To UBound(CustomColors)
 49.            CustomColors(I) = 0
 50.        Next I
 51.        Dim lReturn As Long
 52.        cc.lCustData = 1
 53.        cc.lStructSize = Len(cc)
 54.        cc.hwndOwner = hwndOwner.hWnd
 55.        cc.hInstance = 0
 56.        cc.lpfnHook = Address(AddressOf CCHookProc)
 57.        cc.lpCustColors = StrConv(CustomColors, vbUnicode)
 58.        cc.flags = &H10 Or &H2
 59.        lReturn = ChooseColorAPI(cc)
 60.        ChonMau = cc.rgbResult
 61.        If lReturn <> 0 Then
 62.             ChonMau = cc.rgbResult
 63.        Else
 64.             ChonMau = -1
 65.        End If
 66. End Function
 67. Private Function Address(ByVal Add As Long) As Long
 68. Address = Add
 69. End Function
 70. Public Function CCHookProc(ByVal hWnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal lParam As Long, ByVal lpdata As Long) As Long
 71. Dim hbutton As Long
 72. If uMsg <> 133 Then Exit Function
 73. On Error Resume Next
 74. Dim hFont As Long
 75.         hFont = CreateFont(13, 0, 0, 0, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "Tahoma")
 76.  
 77.         hbutton = FindWindowEx(hWnd, 0&, "Button", "OK")
 78.         SendMessage hbutton, WM_SETFONT, hFont, 0
 79.         SetWindowTextW hbutton, StrPtr(Telex2Uni("Chän"))
 80.  
 81.         hbutton = FindWindowEx(hWnd, 0&, "Button", "Cancel")
 82.         SendMessage hbutton, WM_SETFONT, hFont, 0
 83.         SetWindowTextW hbutton, StrPtr(Telex2Uni("Bá qua"))
 84.  
 85.         hbutton = FindWindowEx(hWnd, 0&, "Button", "&Define Custom Colors >>")
 86.         SendMessage hWnd, WM_SETFONT, hFont, 0
 87.         SetWindowTextW hbutton, StrPtr(Telex2Uni("§Þnh b¶ng mµu riªng"))
 88.  
 89.         hbutton = FindWindowEx(hWnd, 0&, "Static", "&Custom colors:")
 90.         SendMessage hWnd, WM_SETFONT, hFont, 0
 91.         SetWindowTextW hbutton, StrPtr(Telex2Uni("B¶ng mµu riªng"))
 92.  
 93.         hbutton = FindWindowEx(hWnd, 0&, "Button", "&Add to Custom Colors")
 94.         SendMessage hWnd, WM_SETFONT, hFont, 0
 95.         SetWindowTextW hbutton, StrPtr(Telex2Uni("Thªm vµo b¶ng mµu riªng"))
 96.      
 97.         hbutton = FindWindowEx(hWnd, 0&, "Static", "&Basic colors:")
 98.         SendMessage hWnd, WM_SETFONT, hFont, 0
 99.         SetWindowTextW hbutton, StrPtr(Telex2Uni("Mµu c¬ b¶n"))
 100.        
 101.         hbutton = FindWindowEx(hWnd, 0&, "Static", "Color")
 102.         SendMessage hWnd, WM_SETFONT, hFont, 0
 103.         SetWindowTextW hbutton, StrPtr(Telex2Uni("Mµu "))
 104.        
 105.         hbutton = FindWindowEx(hWnd, 0&, "Static", "|S&olid")
 106.         SendMessage hWnd, WM_SETFONT, hFont, 0
 107.         SetWindowTextW hbutton, StrPtr(Telex2Uni("®Æc "))
 108.        
 109.         hbutton = FindWindowEx(hWnd, 0&, "Static", "Hu&e:")
 110.         SendMessage hWnd, WM_SETFONT, hFont, 0
 111.         SetWindowTextW hbutton, StrPtr(Telex2Uni("Mµu "))
 112.    
 113.         hbutton = FindWindowEx(hWnd, 0&, "Static", "&Sat:")
 114.         SendMessage hWnd, WM_SETFONT, hFont, 0
 115.         SetWindowTextW hbutton, StrPtr(Telex2Uni("§Ëm"))
 116.    
 117.         hbutton = FindWindowEx(hWnd, 0&, "Static", "&Lum:")
 118.         SendMessage hWnd, WM_SETFONT, hFont, 0
 119.         SetWindowTextW hbutton, StrPtr(Telex2Uni("S¸ng"))
 120.  
 121.         hbutton = FindWindowEx(hWnd, 0&, "Static", "&Red:")
 122.         SendMessage hWnd, WM_SETFONT, hFont, 0
 123.         SetWindowTextW hbutton, StrPtr(Telex2Uni("§á"))
 124.        
 125.         hbutton = FindWindowEx(hWnd, 0&, "Static", "&Green:")
 126.         SendMessage hWnd, WM_SETFONT, hFont, 0
 127.         SetWindowTextW hbutton, StrPtr(Telex2Uni("Xanh l¸"))
 128.        
 129.          hbutton = FindWindowEx(hWnd, 0&, "Static", "Bl&ue:")
 130.         SendMessage hWnd, WM_SETFONT, hFont, 0
 131.         SetWindowTextW hbutton, StrPtr(Telex2Uni("Da trêi"))
 132.  
 133.         SendMessage hWnd, WM_SETFONT, hFont, 0
 134.         SetWindowTextW hWnd, StrPtr(tit)
 135. End Function
 136. Private Function Telex2Uni(sTelex$) As String
 137. Dim sT$, SU$
 138. Static sTmp$, I
 139. sTmp$ = ""
 140. sT$ = vbLf & vbCr & "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789(),./:[]<>*&!$|\?@# ;'~}{-=+_" & _
 141.     "µ¶·¸¹»¼½¾ÆÇÈÉÊËÌÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÜÝÞßáâãäåæçèéêëìíîïñòóôõö÷øùúûüýþ§¡¢£¤¥¦®¨©ª«¬­"
 142. SU$ = vbLf & vbCr & "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789(),./:[]<>*&!$|\?@# ;'~}{-=+_" & _
 143. ChrW(224) & ChrW(7843) & ChrW(227) & ChrW(225) & ChrW(7841) & ChrW(7857) & ChrW(7859) & ChrW(7861) & _
 144. ChrW(7855) & ChrW(7863) & ChrW(7847) & ChrW(7849) & ChrW(7851) & ChrW(7845) & ChrW(7853) & ChrW(232) & _
 145. ChrW(7867) & ChrW(7869) & ChrW(233) & ChrW(7865) & ChrW(7873) & ChrW(7875) & ChrW(7877) & ChrW(7871) & _
 146. ChrW(7879) & ChrW(236) & ChrW(7881) & ChrW(297) & ChrW(237) & ChrW(7883) & ChrW(242) & ChrW(7887) & _
 147. ChrW(245) & ChrW(243) & ChrW(7885) & ChrW(7891) & ChrW(7893) & ChrW(7895) & ChrW(7889) & ChrW(7897) & _
 148. ChrW(7901) & ChrW(7903) & ChrW(7905) & ChrW(7899) & ChrW(7907) & ChrW(249) & ChrW(7911) & ChrW(361) & _
 149. ChrW(250) & ChrW(7909) & ChrW(7915) & ChrW(7917) & ChrW(7919) & ChrW(7913) & ChrW(7921) & ChrW(7923) & _
 150. ChrW(7927) & ChrW(7929) & ChrW(253) & ChrW(7925) & ChrW(272) & ChrW(258) & ChrW(194) & ChrW(202) & _
 151. ChrW(212) & ChrW(416) & ChrW(431) & ChrW(273) & ChrW(259) & ChrW(226) & ChrW(234) & ChrW(244) & ChrW(417) & ChrW(432)
 152.  
 153. For I = 1 To Len(sTelex$)
 154.     sTmp$ = sTmp$ & Mid(SU$, InStr(1, sT$, Mid$(sTelex$, I, 1)), 1)
 155. Next I
 156. Telex2Uni = sTmp$
 157. End Function
 158.  

=D> =D> =D> =D>
朋友
这些年一个人风也过雨也走,有过泪有过错还记得坚持什么。
真爱过才会懂会记没会回手,终有梦中有你在心中。
朋友一生一起走那些日子不再有,一句话一辈子一生情一杯九。
朋友不曾孤单过一声朋友你会懂,还有伤还有痛还要走还有我。

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Re: Một số hộp thoại tiếng Việt

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Sáu 10/10/2008 8:10 am

Hay đấy! nhưng có lẽ tui ít xài :D
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

dta4c
Bài viết: 2
Ngày tham gia: T.Tư 02/04/2008 12:29 am

Re: Một số hộp thoại tiếng Việt

Gửi bàigửi bởi dta4c » T.Bảy 25/10/2008 1:48 am

Hay quá bác có bản demo của chúng nó không send cho mọi người đi

QuangHoa
Guru
Guru
Bài viết: 542
Ngày tham gia: T.Năm 27/03/2008 9:02 am
Đến từ: Quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Been thanked: 5 time
Liên hệ:

Re: Một số hộp thoại tiếng Việt

Gửi bàigửi bởi QuangHoa » CN 26/10/2008 7:47 am

Trời: bạn muốn thử cái nào thì cho đoạn mã tương ứng vào 1 Module, sau đó, thêm Code vào Form là đc mà! Bó tay.
朋友
这些年一个人风也过雨也走,有过泪有过错还记得坚持什么。
真爱过才会懂会记没会回手,终有梦中有你在心中。
朋友一生一起走那些日子不再有,一句话一辈子一生情一杯九。
朋友不曾孤单过一声朋友你会懂,还有伤还有痛还要走还有我。

noname9999
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Ba 14/10/2008 8:52 am

Re: Một số hộp thoại tiếng Việt

Gửi bàigửi bởi noname9999 » T.Sáu 07/11/2008 8:37 am

Sao không Post hàm : VniStrToUni

Làm sao dùng được nhey? :(

Hình đại diện của người dùng
giaiphap
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Bài viết: 187
Ngày tham gia: T.Sáu 06/06/2008 8:35 am

Re: Một số hộp thoại tiếng Việt

Gửi bàigửi bởi giaiphap » T.Sáu 09/01/2009 9:33 am

Hộp thoại Open File của QuangHoa nếu chọn được nhiều tập tin cùng lúc thì rất hay, nhưng rất tiếc ... :-?

Hình đại diện của người dùng
NoBi
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 956
Ngày tham gia: T.Ba 18/03/2008 1:22 pm
Đến từ: Sài Gòn
Has thanked: 51 time
Been thanked: 66 time
Liên hệ:

Re: Một số hộp thoại tiếng Việt

Gửi bàigửi bởi NoBi » T.Sáu 09/01/2009 11:58 pm

Sửa chổ này: .flags = OFN_ALLOWMULTISELECT Or OFN_EXPLORER

Mã: Chọn hết

 1. Private Function OpenFile() As String
 2.     Dim hOpenFile As OPENFILENAME
 3.     Dim retval As Long
 4.     With hOpenFile
 5.         .lStructSize = Len(hOpenFile)
 6.         .hwndOwner = Form1.hwnd
 7.         .hInstance = App.hInstance
 8.         .lpstrFilter = fi
 9.         .nFilterIndex = 1
 10.         .lpstrFile = String(257, 0)
 11.         .nMaxFile = Len(hOpenFile.lpstrFile) - 1
 12.         .lpstrFileTitle = hOpenFile.lpstrFile
 13.         .nMaxFileTitle = hOpenFile.nMaxFile
 14.         .lpstrInitialDir = di
 15.         .lpstrTitle = "CCCCC"
 16.         .flags = OFN_ALLOWMULTISELECT Or OFN_EXPLORER
 17.         i = 0
 18.     End With
 19.     hHook = SetWindowsHookEx(WH_CBT, AddressOf OpenHookProc, App.hInstance, GetCurrentThreadId())
 20.     retval = GetOpenFileName(hOpenFile)
 21.     UnhookWindowsHookEx hHook
 22.     If retval = 0 Then
 23.         OpenFile = ""
 24.     Else
 25.         OpenFile = Trim(hOpenFile.lpstrFile)
 26.     End If
 27. End Function

Với:

Mã: Chọn hết

 1. Private Const OFN_ALLOWMULTISELECT = &H200
 2. Private Const OFN_EXPLORER = &H80000
:>

Hình đại diện của người dùng
giaiphap
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Bài viết: 187
Ngày tham gia: T.Sáu 06/06/2008 8:35 am

Re: Một số hộp thoại tiếng Việt

Gửi bàigửi bởi giaiphap » T.Hai 27/07/2009 8:26 pm

Bác QuangHoa viết tiếp luôn hộp thoại Open Save luôn đi, mình đang cần sử dụng nhưng mình còn gà quá. Cám ơn bác trước nhé !


Quay về “[VB] Mẹo vặt khác”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách