• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

BMP2ICON

Các ví dụ nho nhỏ và những thứ linh tinh không thuộc nhóm nào
Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4763
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 518 time

BMP2ICON

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Sáu 16/01/2009 8:37 am

Tên chương trình: BMP2ICON
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Chui Tey 2000
Chức năng: Chuyển BMP sang ICO


Rất tốt

Mã: Chọn hết

 1. Option Explicit
 2.  
 3. '=================================================================================
 4. '   BMP2ICON
 5. '
 6. '   It eats its own dogfood: the icon for this program is created using BMP2ICON
 7. '   (c) Chui Tey 2000
 8. '
 9. '   Email: teyc@bigfoot.com
 10. '
 11. '   Requires:
 12. '       Common Dialog Control
 13. '       Windows Common Controls-5.0 (SP2)
 14. '
 15. '=================================================================================
 16.  
 17. Private Sub cmdSelectBMP_Click()
 18.  
 19.     On Error GoTo ErrHandler
 20.     cdlFileOpen.ShowOpen
 21.        
 22.     Dim lsICOFilename As String
 23.     Dim lsBMPFilename As String
 24.     lsBMPFilename = cdlFileOpen.FileName
 25.     lsICOFilename = Left(lsBMPFilename, Len(lsBMPFilename) - 3) & "ico"
 26.    
 27.     '   Responding to Alessandro's request:
 28.     '   1. Show the Bitmap in the image control
 29.     '   2. Let the user decide whether to convert
 30.     '      to icon format
 31.     '
 32.     Image1.Picture = LoadPicture(lsBMPFilename)
 33.     Dim liChoice As VbMsgBoxResult
 34.     liChoice = MsgBox("Convert this image to icon?", vbYesNo)
 35.     If liChoice = vbYes Then
 36.    
 37.         '   Call the actual conversion routine
 38.         '
 39.         Convert lsBMPFilename, lsICOFilename
 40.        
 41.         MsgBox "BMP file converted to " & lsICOFilename, vbInformation
 42.        
 43.     End If
 44.    
 45.     Exit Sub
 46.    
 47. ErrHandler:
 48.  
 49.     Select Case Err.Number
 50.         Case 32755
 51.             'Do nothing
 52.        
 53.         Case Else
 54.             MsgBox "ERROR " & Err.Number & vbNewLine & Err.Description, vbExclamation
 55.            
 56.     End Select
 57.    
 58. End Sub
 59.  
 60. Private Sub Convert(ByVal asBMPFilename As String, ByVal asICOFilename As String)
 61.  
 62.     Dim a As IPictureDisp
 63.     Set a = LoadPicture(asBMPFilename)
 64.    
 65.     ImageList1.ListImages.Add Picture:=a
 66.     Set a = ImageList1.ListImages(1).ExtractIcon
 67.    
 68.     On Error GoTo ErrHandler
 69.     SavePicture a, asICOFilename
 70.    
 71.     ImageList1.ListImages.Remove (1)
 72.        
 73.     Exit Sub
 74.    
 75. ErrHandler:
 76.  
 77.     ImageList1.ListImages.Remove (1)
 78.    
 79.     Select Case Err.Number
 80.         Case 380
 81.             Err.Raise Err.Number, Err.Source, Err.Description & vbNewLine & "The bitmap may be too big to convert to an icon format"
 82.         Case Else
 83.             Err.Raise Err.Number, Err.Source, Err.Description
 84.     End Select
 85.    
 86. End Sub
Tập tin đính kèm
CODE_UPLOAD1209811262000.zip
(4.48 KiB) Đã tải 529 lần


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Quay về “[VB] Mã nguồn linh tinh”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách