• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[ASP.NET]Lấy local,external.remote Ip Address trên web

Các bài viết giới thiệu và hướng dẫn dành cho lập trình Web Forms

Moderator: vietluyen

neverland87
Guru
Guru
Posts: 490
Joined: Sat 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

[ASP.NET]Lấy local,external.remote Ip Address trên web

Postby neverland87 » Thu 22/01/2009 10:34 am

Thủ thuật: Lấy local,external.remote Ip Address trên web
Tác giả: neverland87
Mô tả:


Bài viết đơn giản sau sẽ giúp bạn nhận lấy 3 địa chỉ IP trên ứng dụng web của mình:
1.Tạo ứng dụng web
2.Tình huống Load của web:

Code: Select all

 1.    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 2.     {
 3.         //lấy local IP Address
 4.         String hostname = System.Net.Dns.GetHostName();
 5.         System.Net.IPHostEntry localIPAddress = System.Net.Dns.GetHostByName(hostname);
 6.         Response.Write("<b>Local IP Address: </b>" + localIPAddress.AddressList[0].ToString());
 7.         //lấy external IP Address
 8.         System.Text.UTF8Encoding utf8 = new System.Text.UTF8Encoding();
 9.         System.Net.WebClient wClient = new System.Net.WebClient();
 10.         string externalIP = utf8.GetString(wClient.DownloadData("http://whatismyip.com/automation/n09230945.asp"));
 11.         Response.Write("<br/>");
 12.         Response.Write("<b>External IP Address: </b>" + externalIP);
 13.         //lấy remote IP Address
 14.         string remoteIpAddress = Request.ServerVariables["HTTP_X_FORWARDED_FOR"];
 15.         if (string.IsNullOrEmpty(remoteIpAddress))
 16.         {
 17.             remoteIpAddress = Request.ServerVariables["REMOTE_ADDR"];
 18.         }
 19.         Response.Write("<br/>");
 20.         Response.Write("<b>Remote IP Address: </b>" + remoteIpAddress);
 21.     }


Kết quả:

pic.png
pic.png (24.79 KiB) Viewed 2919 times


SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT

Return to “[ASP.NET] Bài viết giới thiệu, hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests