[VB6]Quản lý nhân sự

Bộ sưu tập mã nguồn các ứng dụng về quản lý
Post Reply
User avatar
vietteiv
Quản trị
Quản trị
Posts: 1325
Joined: Sat 10/02/2007 12:17 am
Location: Cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp, dự án, tư vấn xây dựng
Has thanked: 6 times
Been thanked: 70 times
Contact:

[VB6]Quản lý nhân sự

Post by vietteiv »

Tên chương trình: Quản lý nhân sự
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Sưu tầm
Chức năng: Quản lý
Ghi chú: project chưa hoàn chỉnh, các bạn cập nhật thêm
không biết có mems nào post chưa nữa, thôi kệ dọn kho thấy nên post lên rồi xóa luôn :)
chức năng thì như tiêu đề. hình minh họa đây
Image.jpg
Attachments
Qlns.zip
source code
(364.53 KiB) Downloaded 17402 times
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4781
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Re: [VB6]Quản lý nhân sự

Post by truongphu »

File đính kèm sau đây:
1- Bổ sung msmask32.ocx
2- Điều chỉnh các lỗi trong log
3- giao diện tiếng Việt (tạm)
4- Chỉnh lại hình ảnh nhân viên
Attachments
Qlns Unicode.rar
(332.2 KiB) Downloaded 10029 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
User avatar
Kasper
Guru
Guru
Posts: 1063
Joined: Fri 16/05/2008 10:54 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 76 times
Contact:

Re: [VB6]Quản lý nhân sự

Post by Kasper »

Đánh giá:
- Phần mềm còn quá đơn giản
- Giao diện còn thô sơ, trình bày gây rối mắt người dùng
- Phần danh mục theo mình nghĩ nên làm trong 1 form và sử dụng Tab control.

Tạm thời nhận xét như thế.
Lành tợ tòng, ác tợ hoa,
Nhà hòa muôn việc đều nên.
User avatar
vietteiv
Quản trị
Quản trị
Posts: 1325
Joined: Sat 10/02/2007 12:17 am
Location: Cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp, dự án, tư vấn xây dựng
Has thanked: 6 times
Been thanked: 70 times
Contact:

Re: [VB6]Quản lý nhân sự

Post by vietteiv »

mrcoding wrote:Phần mềm này nếu mình không nhầm thì là của thằng IBT viết ra lâu rồi. Sử dụng đường dẫn đến CSDL tĩnh. Hình như tác giả sửa rồi pos lên thì phải?
nếu bạn muốn sử dụng cái do tui viết thì thử cái này xem, code đơn giản, ai viết cũng được, tui ghi rõ tác giả là vietteiv đó. bạn xem thử tui có chỉnh sửa hay chôm của ai nữa ko nhé :P
viewtopic.php?f=40&t=5033
chipmunk
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 125
Joined: Mon 28/03/2011 9:19 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 5 times

Re: [VB6]Quản lý nhân sự

Post by chipmunk »

CHưa thử nhưng thất cũng khá đầy đủ, nên bổ sung thêm truy vấn nhân viên theo thông tin
ChoThueXe
Posts: 2
Joined: Wed 04/05/2011 12:05 pm
Been thanked: 1 time

Re: [VB6]Quản lý nhân sự

Post by ChoThueXe »

Tên chương trình: Quản lý nhân sự
Ngôn ngữ lập trình: VB6 + Access
Tác giả: Của tớ + Tham khảo bài của nhiều ACE khác. @@
Chức năng: Quản lý

Link: http://www.mediafire.com/?s39qfo8qn5sslsw
Pass: phamngoctham
ducngoan
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 22
Joined: Sat 19/05/2012 10:54 am
Location: HỒ CHÍ MINH
Has thanked: 10 times

Re: [VB6]Quản lý nhân sự

Post by ducngoan »

giúp mình sửa lỗi bên dưới với khi nhấn luu thì debug chỗ con3.ConnectionString = " provider = microsoft.jet.oledb.4.0; Data Soure = " & App.Path & "\QLNS.mdb" Run Time error '3705' Operation is not allowed when the object is open
bên dưới có hình mình đính kèm lỗi

Code: Select all

Private Sub Cmd_luu_Click()
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
objConnection.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;  Data Source =  " & App.Path & "\QLNS.mdb"
con3.CursorLocation = adUseClient
con3.ConnectionString = " provider = microsoft.jet.oledb.4.0; Data Soure = " & App.Path & "\QLNS.mdb"
con3.Open
rs3.ActiveConnection = con3
rs3.Open "select*from THONGTIN", con3, adOpenStatic, adLockOptimistic
If capnhat = True Then
checkloi
If kiemtra = True Then
Do Until BOF
    'perform action on the data or read values from fields
    rs3.MoveNext
Loop
rs3.AddNew
rs3![MNV] = Txtmanhanvien.Text
rs3![HOTEN] = txtHOTEN.Text
rs3![CHUCVU] = TxtChucvu.Text
rs3![BIDANH] = txtBIDANH.Text
rs3![CMND] = txtCMND.Text
rs3![DIENTHOAI] = txtDIENTHOAI.Text
rs3![EMAIL] = txtEMAIL.Text
rs3![QUEQUAN] = txtQUEQUAN.Text
rs3![DIACHI] = txtDIACHI.Text
rs3![mathe] = TxtMathe.Text
rs3![khoa] = Chkkhoa.Value
rs3![NGAYSINH] = Format(DTPngaysinh.Value, "dd/MM/yyy")
If cbgioitinh.List(cbgioitinh.ListIndex) = "Nam" Then
rs3![GIOITINH] = True
Else
rs3![GIOITINH] = False
End If
rs3.Fields("ANH").Value = anh3.Read
rs3.Update
MsgBox " ban da them moi thanh cong"
trangtrang
Else
MsgBox " kiem tra lai"
End If
Else
'MsgBox " xin vui long cap nhat"
Exit Sub
End If

End Sub
Attachments
3705.rar
(206.05 KiB) Downloaded 666 times
namht3
Posts: 1
Joined: Sun 03/04/2016 10:22 am

Re: [VB6]Quản lý nhân sự

Post by namht3 »

Tên chương trình: Quản lý nhân sự
Ngôn ngữ lập trình: VB6 + Access
Tác giả: Mrcoding
Chức năng: Quản lý

Link: http://adf.ly/1Z1w1K

Phù hợp cho các bạn sinh viên tham khảo làm đồ án tốt nghiệp
Post Reply

Return to “[VB] Mã nguồn chương trình quản lý”