• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[API] ExtractAssociatedIcon - Lấy icon mặc định của tập tin

Các thủ thuật về âm thanh, đồ họa, truyền thông đa phương tiện...
User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

[API] ExtractAssociatedIcon - Lấy icon mặc định của tập tin

Postby clarkkent » Thu 21/05/2009 1:42 pm

Thủ thuật: [API] ExtractAssociatedIcon - Lấy icon mặc định của tập tin
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: [API] ExtractAssociatedIcon - Lấy icon mặc định của tập tin


Code: Select all

 1. Const DI_MASK = &H1
 2. Const DI_IMAGE = &H2
 3. Const DI_NORMAL = DI_MASK Or DI_IMAGE
 4. Private Declare Function ExtractAssociatedIcon Lib "shell32.dll" Alias "ExtractAssociatedIconA" (ByVal hInst As Long, ByVal lpIconPath As String, lpiIcon As Long) As Long
 5. Private Declare Function DrawIconEx Lib "user32" (ByVal hdc As Long, ByVal xLeft As Long, ByVal yTop As Long, ByVal hIcon As Long, ByVal cxWidth As Long, ByVal cyWidth As Long, ByVal istepIfAniCur As Long, ByVal hbrFlickerFreeDraw As Long, ByVal diFlags As Long) As Long
 6. Private Declare Function DestroyIcon Lib "user32" (ByVal hIcon As Long) As Long
 7.  
 8. Private Sub Form_Paint()
 9. Dim mIcon As Long
 10. 'Extract the associated icon
 11. mIcon = ExtractAssociatedIcon(App.hInstance, "C:\WINDOWS\system32\spider.exe", 2)
 12. 'Draw the icon on the form
 13. DrawIconEx Me.hdc, 0, 0, mIcon, 0, 0, 0, 0, DI_NORMAL
 14. 'remove the icon from the memory
 15. DestroyIcon mIcon
 16. End Sub


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Return to “[VB] Âm thanh và Đồ họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests