• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Hướng dẫn Xử lý chuổi bằng chương trình giả lập Notepad

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

Hướng dẫn Xử lý chuổi bằng chương trình giả lập Notepad

Gửi bàigửi bởi onlysoft » T.Sáu 28/03/2008 7:33 am

Tên bài viết: Hướng dẫn Xử lý chuổi bằng chương trình giả lập Notepad
Tác giả: Only Nguyễn
Cấp độ bài viết: Căn bản VB.NET
Tóm tắt: Mình sẻ hướng dẩn các bạn cách xử lý chuổi bằng chương trình giả lập Notepad, qua các ví dụ cụ thểWindow cung cấp cho người dùng một chương trình thao tác chuổi khá tốt đó là Notepad, tuy nhiên hiện nay thì có rất nhiều các chương trình pro hơn như Edit Plus, Notepad++ vv... Chương trình mà Only sử dụng để hướng dẩn các bạn "Xử lý chuổi bằng chương trình giả lập" đó là Notepad.NET, cái tên ngộ phải hong ? Tại vì nó được làm bằng VB.NET mà.
Giao diện chương trình như sau :

Notepad.PNG


Để xem chi tiết chương trình, các bạn tải về từ link sau :
viewtopic.php?f=39&t=77
Các bạn nhớ chạy thử chương trình trước khi bước vào bài học nha ! Bởi vì khi chạy nó mới biết cách thức nó hoạt động.
à mà, các bạn khác đừng gửi bài cho đến khi nào Only post lên hết đã nha ;)
Sửa lần cuối bởi onlysoft vào ngày CN 30/03/2008 8:07 pm với 4 lần sửa.


:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

I - Thiết kế giao diện :

Gửi bàigửi bởi onlysoft » T.Sáu 28/03/2008 7:34 am

Chương trình gồm có 5 Form : FrmMain, FrmInsHR, FrmEdit, FrmAdvandOption, FrmAbout chức năng từng form như sau :
- FrmMain : Form chính
- FrmEdit : Form biên tập chuổi (Tìm kiếm, thay thế, định giạng lề)
- FrmInsHR : Form chèn đường kẻ
- FrmAdvandOption : Form tùy chọn nâng cao
- FrmAbout : From bản quyền
1 - FrmMain (Form chính) : Là Form mà các bạn sẻ thao tác trên nó nhiều nhất, gồm có các Control chính sau : 1 MenuStrip, 1 ToolSrip, 1 SatusStrip và 1 TextBox thứ tự như sau :
- MnuSMain : Menu chính
- ToolSStandar : Thanh công cụ chuẩn
- SttSStatus : Thanh trạng thái chính
- TxtMain : Textbox chính
Còn các Form khác và các điều kiểm con thì các bạn chạy thử chương trình và tự tạo nhé ! :P nly chỉ giới thiệu sơ qua về Form chính thôi.
Sửa lần cuối bởi onlysoft vào ngày CN 30/03/2008 8:10 pm với 1 lần sửa.
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

II - Viết mã : 1 - Cho Form chính (FrmMain) :

Gửi bàigửi bởi onlysoft » T.Sáu 28/03/2008 7:37 am

1 - Cho Form chính (FrmMain) :
Đầu tiên chúng ta sẻ khai báo các biến cần thiết :

Mã: Chọn hết

 1. Public Class FrmMain
 2.     'KHAI BÁO BIẾN
 3.     Dim BolChanged As Boolean 'Biến xác định sự thay đổi nội dung trong Textbox
 4.     Dim StrFileSave As String 'Biến đường dẩn lưu tệp tin
 5. End Class
 6.  

Tiếp theo đến các hàm cần thiết : chương trình có 11 hàm chính như sau :

Mã: Chọn hết

 1. 'TẠO CÁC HÀM CẦN THIẾT
 2.     'Hàm mở file
 3.     Function FuncOpenFile(ByVal FileName As String) As String
 4.         FuncOpenFile = My.Computer.FileSystem.ReadAllText(FileName)
 5.     End Function
 6.  
 7.     'Các hàm biên tập tài liệu
 8.     'Tạo mới tài liệu
 9.     Private Sub NewDocument()
 10.         If BolChanged = True Then
 11.             If (MessageBox.Show("Bạn có muốn lưu tài liệu vừa sữa lại không ?", "New Document", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question)) = Windows.Forms.DialogResult.Yes Then
 12.                 SaveDocument()
 13.                 TxtMain.Text = ""
 14.             Else
 15.                 TxtMain.Text = ""
 16.             End If
 17.         End If
 18.     End Sub
 19.     'Mở tài liệu
 20.     Private Sub OpenDocument()
 21.         'Tùy chỉnh Giao thoại Open
 22.         If BolChanged = True Then
 23.             If (MessageBox.Show("Bạn có muốn lưu lại tài liệu đã sữa đổi không ?", "Open Document", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question)) = Windows.Forms.DialogResult.Yes Then
 24.                 SaveDocument()
 25.             End If
 26.         End If
 27.         With DlgOpen
 28.             .Filter = "Normal text file(*.txt)|*.txt|Configuration Settings(*.ini)|*.ini|Setup Information(*.inf)|*.inf|MS-DOS Batch File(*.bat)|*.bat|All files(*.*)|*.*"
 29.             .ShowDialog()
 30.             If .FileName <> "" Then
 31.                 TxtMain.Text = FuncOpenFile(.FileName)
 32.                 StrFileSave = .FileName
 33.             Else
 34.                 MessageBox.Show("Vui lòng chọn tệp tin để mở", "Open Document", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 35.             End If
 36.         End With
 37.     End Sub
 38.     'Lưu tài liệu
 39.     Private Sub SaveDocument()
 40.         Dim StrFileName As String
 41.         If StrFileSave = "" Then
 42.             With DlgSave
 43.                 .Filter = "Normal text file(*.txt)|*.txt|All files(*.*)|*.*"
 44.                 .ShowDialog()
 45.                 If .FileName <> "" Then
 46.                     'Kiểm tra tên file
 47.                     If .FilterIndex = 0 Then
 48.                         If Strings.LCase(Strings.Right(.FileName, 4)) = ".txt" Then
 49.                             StrFileName = .FileName
 50.                         Else
 51.                             StrFileName = .FileName & ".txt"
 52.                         End If
 53.                     Else
 54.                         StrFileName = .FileName
 55.                     End If
 56.                     'Lưu tài liệu
 57.                     My.Computer.FileSystem.WriteAllText(StrFileName, TxtMain.Text, False)
 58.                     StrFileSave = StrFileName
 59.                 End If
 60.             End With
 61.         Else
 62.             My.Computer.FileSystem.WriteAllText(StrFileSave, TxtMain.Text, False)
 63.         End If
 64.         'Biến
 65.         BolChanged = False
 66.         'Thay đổi trạng thái menu
 67.         MnuFleSave.Enabled = False
 68.         Tool_BttSave.Enabled = False
 69.     End Sub
 70.     'Hoàn tác
 71.     Private Sub UndoDocument()
 72.         TxtMain.Undo()
 73.         MnuEdtUndo.Enabled = False
 74.         Tool_BttUndo.Enabled = False
 75.         MnuEdtRedo.Enabled = True
 76.         Tool_BttRedo.Enabled = True
 77.     End Sub
 78.     'Làm lại
 79.     Private Sub RedoDocument()
 80.         TxtMain.Undo()
 81.         MnuEdtRedo.Enabled = False
 82.         Tool_BttRedo.Enabled = False
 83.         MnuEdtUndo.Enabled = True
 84.         Tool_BttUndo.Enabled = True
 85.     End Sub
 86.     'Thoát chương trình
 87.     Private Sub UnloadProgram()
 88.         'Xét điều kiện trước khi thoát
 89.         If BolChanged = True Then
 90.             If (MessageBox.Show("Bạn có muốn lưu tại liệu vừa sữa trước khi thoát không ?", "Exit Program", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question)) = Windows.Forms.DialogResult.Yes Then
 91.                 SaveDocument()
 92.             End If
 93.         End If
 94.         End
 95.     End Sub
 96.     'Thiết lập trạng thái
 97.     Private Sub SetStatus()
 98.         'Thay đổi thanh trạng thái
 99.         With TxtMain
 100.             Stt_LblRow.Text = "Dòng thứ : " & .GetLineFromCharIndex(.SelectionStart) + 1 & " \ " & .GetLineFromCharIndex(Strings.Len(.Text)) + 1
 101.             Stt_lblCount.Text = "Từ thứ : " & .SelectionStart & " \ " & Strings.Len(.Text)
 102.             Stt_LblLenght.Text = "Số từ : " & .Text.Length & " \ " & .MaxLength
 103.         End With
 104.     End Sub
 105.     'Chèn Text
 106.     Private Sub InsertText(ByVal Text As String)
 107.         On Error Resume Next
 108.         Clipboard.SetText(Text)
 109.         TxtMain.Paste()
 110.         Clipboard.Clear()
 111.     End Sub
 112.     'Định giạng phông chữ
 113.     Private Sub FormatFont()
 114.         If DlgFont.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
 115.             TxtMain.Font = DlgFont.Font
 116.         End If
 117.     End Sub
 118.  
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

II - Viết mã : 1 - Cho Form chính (FrmMain) :

Gửi bàigửi bởi onlysoft » T.Sáu 28/03/2008 7:40 am

Và cuối cùng là xữ lý sự kiện :

Mã: Chọn hết

 1. 'SỮ LÝ CÁC SỰ KIỆN
 2.     'Khi đóng form
 3.     Private Sub FrmMain_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
 4.         UnloadProgram()
 5.     End Sub
 6.     'Khi form mới nạp
 7.     Private Sub FrmMain_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
 8.         'Thiết lập các giá trị cho biến
 9.         BolChanged = False
 10.         StrFileSave = ""
 11.         'Thiết lập sư kiện ban đầu
 12.         SetStatus()
 13.     End Sub
 14.  
 15.     'Xự kiện khi nhấn vào các menu con trong mnufile
 16.     Private Sub MnuFleNew_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuFleNew.Click
 17.         NewDocument()
 18.     End Sub
 19.     Private Sub MnuFleOpen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuFleOpen.Click
 20.         OpenDocument()
 21.     End Sub
 22.     Private Sub MnuFleSave_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuFleSave.Click
 23.         SaveDocument()
 24.     End Sub
 25.     Private Sub MnuFleSaveAs_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuFleSaveAs.Click
 26.         StrFileSave = ""
 27.         SaveDocument()
 28.     End Sub
 29.  
 30.     'Sự kiện xãy ra trên textbox
 31.     Private Sub TxtMain_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles TxtMain.KeyDown
 32.         'Thay đổi thanh trạng thái
 33.         SetStatus()
 34.     End Sub
 35.     Private Sub TxtMain_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles TxtMain.MouseDown
 36.         'Thay đổi thanh trạng thái
 37.         SetStatus()
 38.     End Sub
 39.     Private Sub TxtMain_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TxtMain.TextChanged
 40.         'Xữ lý khi nội dung textbox thay đổi
 41.         'Thay đổi giá trị biến
 42.         BolChanged = True
 43.         'Hiệu chỉnh menu
 44.         MnuEdtUndo.Enabled = True
 45.         Tool_BttUndo.Enabled = True
 46.         MnuFleSave.Enabled = True
 47.         Tool_BttSave.Enabled = True
 48.         'Thay đổi thanh trạng thái
 49.         SetStatus()
 50.     End Sub
 51.  
 52.     'Các menu thao tác căn bản
 53.     Private Sub MnuEdtCut_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuEdtCut.Click
 54.         TxtMain.Cut()
 55.     End Sub
 56.     Private Sub MnuEdtCopy_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuEdtCopy.Click
 57.         TxtMain.Copy()
 58.     End Sub
 59.     Private Sub MnuEdtPaste_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuEdtPaste.Click
 60.         TxtMain.Paste()
 61.     End Sub
 62.     Private Sub MnuEdtDelete_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuEdtDelete.Click
 63.         TxtMain.Cut()
 64.         Clipboard.Clear()
 65.     End Sub
 66.     Private Sub MnuEdtSelectAll_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuEdtSelectAll.Click
 67.         TxtMain.SelectAll()
 68.     End Sub
 69.     'Các menu hoàn tác
 70.     Private Sub MnuEdtUndo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuEdtUndo.Click
 71.         UndoDocument()
 72.     End Sub
 73.     Private Sub MnuEdtRedo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuEdtRedo.Click
 74.         RedoDocument()
 75.     End Sub
 76.     'Các menu tìm kiếm thay thế
 77.     Private Sub MnuEdtFind_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuEdtFind.Click
 78.         On Error Resume Next
 79.         If TxtMain.Text <> "" Then
 80.             With FrmEdit
 81.                 .TabSMain.SelectedIndex = 0
 82.                 .CancelButton = .BttFndCancel
 83.                 .ShowDialog()
 84.             End With
 85.         End If
 86.     End Sub
 87.     Private Sub MnuEdtReplace_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuEdtReplace.Click
 88.         On Error Resume Next
 89.         If TxtMain.Text <> "" Then
 90.             With FrmEdit
 91.                 .TabSMain.SelectedIndex = 1
 92.                 .CancelButton = .BttRepCancel
 93.                 .ShowDialog()
 94.             End With
 95.         End If
 96.     End Sub
 97.     Private Sub MnuEdtAlignLine_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuEdtAlignLine.Click
 98.         On Error Resume Next
 99.         If TxtMain.Text <> "" Then
 100.             With FrmEdit
 101.                 .TabSMain.SelectedIndex = 2
 102.                 .CancelButton = .BttAliCancel
 103.                 .ShowDialog()
 104.             End With
 105.         End If
 106.     End Sub
 107.     'Menu định giạng đổ giòng
 108.     Private Sub MnuForWordWrap_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuForWordWrap.Click
 109.         TxtMain.WordWrap = MnuForWordWrap.Checked
 110.     End Sub
 111.    
 112.     'View các thanh công cụ
 113.     Private Sub MniViwToolbar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MniViwToolbar.Click
 114.         ToolSStandar.Visible = MniViwToolbar.Checked
 115.     End Sub
 116.     Private Sub MnuViwStatusbar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuViwStatusbar.Click
 117.         SttSStatus.Visible = MnuViwStatusbar.Checked
 118.     End Sub
 119.    
 120.     'Xữ lý sự kiện trên các toolbar
 121.     Private Sub Tool_BttNew_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttNew.Click
 122.         NewDocument()
 123.     End Sub
 124.     Private Sub Tool_BttOpen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttOpen.Click
 125.         OpenDocument()
 126.     End Sub
 127.     Private Sub Tool_BttSave_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttSave.Click
 128.         SaveDocument()
 129.     End Sub
 130.     Private Sub Tool_BttUndo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttUndo.Click
 131.         UndoDocument()
 132.     End Sub
 133.     Private Sub Tool_BttRedo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttRedo.Click
 134.         RedoDocument()
 135.     End Sub
 136.     Private Sub Tool_BttCut_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttCut.Click
 137.         TxtMain.Cut()
 138.     End Sub
 139.     Private Sub Tool_BttCopy_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttCopy.Click
 140.         TxtMain.Copy()
 141.     End Sub
 142.     Private Sub Tool_BttPaste_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttPaste.Click
 143.         TxtMain.Paste()
 144.     End Sub
 145.     Private Sub Tool_BttFind_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttFind.Click
 146.         On Error Resume Next
 147.         If TxtMain.Text <> "" Then
 148.             With FrmEdit
 149.                 .TabSMain.SelectedIndex = 0
 150.                 .CancelButton = .BttFndCancel
 151.                 .ShowDialog()
 152.             End With
 153.         End If
 154.     End Sub
 155.  
 156.     'Dùng Timer để kiểm tra xem Clipboar có Text được copy không
 157.     Private Sub TmrClipboard_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TmrClipboard.Tick
 158.         If Clipboard.GetText <> "" Then
 159.             MnuEdtPaste.Enabled = True
 160.             Tool_BttPaste.Enabled = True
 161.         Else
 162.             MnuEdtPaste.Enabled = False
 163.             Tool_BttPaste.Enabled = False
 164.         End If
 165.     End Sub
 166.     'Bản quyền
 167.     Private Sub MnuHlpAbout_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuHlpAbout.Click
 168.         FrmAbout.ShowDialog()
 169.     End Sub
 170.     'Thoát
 171.     Private Sub MnuFleExit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuFleExit.Click
 172.         UnloadProgram()
 173.     End Sub
 174.  
 175.     'Các lệnh chèn
 176.     'Các ký tự đặc biệt
 177.     Private Sub MnuInsSybCopyright_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuInsSybCopyright.Click
 178.         InsertText(sender.ToString)
 179.     End Sub
 180.     Private Sub MnuInsSybProduct_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuInsSybProduct.Click
 181.         InsertText(sender.ToString)
 182.     End Sub
 183.     Private Sub MnuInsSybTM_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuInsSybTM.Click
 184.         InsertText(sender.ToString)
 185.     End Sub
 186.     'Chèn ngày giờ
 187.     Private Sub MnuInsDateandTime_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuInsDateandTime.Click
 188.         InsertText(Now.ToString)
 189.     End Sub
 190.  
 191.     'Các lệnh định giạng
 192.     'Định giạn chữ thường toàn văn
 193.     Private Sub MnuForAllLowerCase_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuForAllLowerCase.Click
 194.         TxtMain.Text = TxtMain.Text.ToLower
 195.     End Sub
 196.     'Định giạn chữ hoa toàn văn
 197.     Private Sub MnuForAllUpperCase_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuForAllUpperCase.Click
 198.         TxtMain.Text = TxtMain.Text.ToUpper
 199.     End Sub
 200.     'Định giạn chữ hoa vùng chọn
 201.     Private Sub MnuForSelUpperCase_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuForSelUpperCase.Click
 202.         Dim StrText As String
 203.         Dim IntSelStart, IntSelLenght As Integer
 204.         StrText = TxtMain.SelectedText
 205.         IntSelStart = TxtMain.SelectionStart
 206.         IntSelLenght = TxtMain.SelectionLength
 207.         TxtMain.Cut()
 208.         InsertText(StrText.ToUpper)
 209.         TxtMain.SelectionStart = IntSelStart
 210.         TxtMain.SelectionLength = IntSelLenght
 211.     End Sub
 212.     'Định giạn chữ thường vùng chọn
 213.     Private Sub MnuForSelLowerCase_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuForSelLowerCase.Click
 214.         Dim StrText As String
 215.         Dim IntSelStart, IntSelLenght As Integer
 216.         StrText = TxtMain.SelectedText
 217.         IntSelStart = TxtMain.SelectionStart
 218.         IntSelLenght = TxtMain.SelectionLength
 219.         TxtMain.Cut()
 220.         InsertText(StrText.ToLower)
 221.         TxtMain.SelectionStart = IntSelStart
 222.         TxtMain.SelectionLength = IntSelLenght
 223.     End Sub
 224.     'Mở form tùy chọn nâng cao
 225.     Private Sub MnuForAdvandOption_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuForAdvandOption.Click
 226.         FrmAdvandOption.ShowDialog()
 227.     End Sub
 228.     'Định giạng font
 229.     'Xữ lý bằng menu
 230.     Private Sub MnuForFont_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuForFont.Click
 231.         FormatFont()
 232.     End Sub
 233.     'Xữ lý bằng toolbar
 234.     Private Sub Tool_BttFont_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tool_BttFont.Click
 235.         FormatFont()
 236.     End Sub
 237.  
 238.     'Định giạng màu
 239.     'Màu chữ
 240.     Private Sub MnuForForeColor_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuForForeColor.Click
 241.         DlgColor.FullOpen = True
 242.         If DlgColor.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
 243.             TxtMain.ForeColor = DlgColor.Color
 244.         End If
 245.     End Sub
 246.     'Màu nền
 247.     Private Sub MnuForBackColor_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuForBackColor.Click
 248.         DlgColor.FullOpen = True
 249.         If DlgColor.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
 250.             TxtMain.BackColor = DlgColor.Color
 251.         End If
 252.     End Sub
 253.  
 254.     'Chèn đường kẻ ngang
 255.     Private Sub MnuInsHorizontalRuler_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MnuInsHorizontalRuler.Click
 256.         On Error Resume Next
 257.         FrmInsHR.ShowDialog()
 258.     End Sub
 259.  
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

2 - Cho Form biên tập (FrmEdit) :

Gửi bàigửi bởi onlysoft » T.Sáu 28/03/2008 7:42 am

2 - Cho Form biên tập (FrmEdit) :
Lệnh cho form như sau :

Mã: Chọn hết

 1. Public Class FrmEdit
 2.     'KHAI BÁO BIẾN TOÀN CỤC
 3.     Dim IntFindLocation As Integer
 4.     'SỰ LÝ SỰ KIỆN
 5.     Private Sub BttFndFindNext_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BttFndFindNext.Click
 6.         With FrmMain
 7.             'Tìm tiếp
 8.             If IntFindLocation = 0 Then 'Tìm ở vị trí đầu tiên
 9.                 If ChkFndMatchCase.Checked = False Then
 10.                     IntFindLocation = Strings.InStr(.TxtMain.Text, TxtFndFindWhat.Text, CompareMethod.Text)
 11.                 Else
 12.                     IntFindLocation = Strings.InStr(.TxtMain.Text, TxtFndFindWhat.Text, CompareMethod.Binary)
 13.                 End If
 14.             Else 'Các vị trí khác
 15.                 If ChkFndMatchCase.Checked = False Then
 16.                     IntFindLocation = Strings.InStr(IntFindLocation + Strings.Len(TxtFndFindWhat.Text), .TxtMain.Text, TxtFndFindWhat.Text, CompareMethod.Text)
 17.                 Else
 18.                     IntFindLocation = Strings.InStr(IntFindLocation + Strings.Len(TxtFndFindWhat.Text), .TxtMain.Text, TxtFndFindWhat.Text, CompareMethod.Binary)
 19.                 End If
 20.             End If
 21.  
 22.             'Sét điều kiện bôi đen textbox
 23.             If IntFindLocation <> 0 Then
 24.                 .TxtMain.SelectionStart = IntFindLocation - 1
 25.                 .TxtMain.SelectionLength = Strings.Len(TxtFndFindWhat.Text)
 26.             Else
 27.                 MessageBox.Show("Đã tìm hết văn bản", "Find complet", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 28.                 IntFindLocation = 0
 29.             End If
 30.         End With
 31.     End Sub
 32.  
 33.     Private Sub FrmEdit_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
 34.         'Thiết lập giá trị cho biến
 35.         IntFindLocation = 0
 36.     End Sub
 37.  
 38.     Private Sub BttFndCount_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BttFndCount.Click
 39.         On Error Resume Next
 40.         Dim IntFind, IntCount As Integer
 41.         IntFind = 1
 42.         With FrmMain
 43.             'Tìm hết
 44.             While IntFind <> 0
 45.                 If ChkFndMatchCase.Checked = False Then
 46.                     IntFind = Strings.InStr(IntFind + Strings.Len(TxtFndFindWhat.Text), .TxtMain.Text, TxtFndFindWhat.Text, CompareMethod.Text)
 47.                 Else
 48.                     IntFind = Strings.InStr(IntFind + Strings.Len(TxtFndFindWhat.Text), .TxtMain.Text, TxtFndFindWhat.Text, CompareMethod.Binary)
 49.                 End If
 50.                 IntCount = IntCount + 1
 51.             End While
 52.             MessageBox.Show("Tổng số từ tìm được : " & IntCount, "Find complet", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 53.         End With
 54.     End Sub
 55.  
 56.     Private Sub BttRepReplace_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BttRepReplace.Click
 57.         With FrmMain
 58.             If ChkRepMatchCase.Checked = False Then
 59.                 .TxtMain.Text = Strings.Replace(.TxtMain.Text, TxtRepFindWhat.Text, TxtRepReplaceWith.Text, , , CompareMethod.Text)
 60.             Else
 61.                 .TxtMain.Text = Strings.Replace(.TxtMain.Text, TxtRepFindWhat.Text, TxtRepReplaceWith.Text, , , CompareMethod.Binary)
 62.             End If
 63.         End With
 64.     End Sub
 65.  
 66.     Private Sub TabSMain_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TabSMain.Click
 67.         'Chuyển cancel button khi chuyển tab
 68.         Select Case TabSMain.SelectedIndex
 69.             Case 0
 70.                 Me.CancelButton = BttFndCancel
 71.             Case 1
 72.                 Me.CancelButton = BttRepCancel
 73.             Case 2
 74.                 Me.CancelButton = BttAliCancel
 75.         End Select
 76.     End Sub
 77.  
 78.     Private Sub BttAliAlignText_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BttAliAlignText.Click
 79.         'Khai báo biến
 80.         Dim I As Integer
 81.         Dim StrSplit() As String
 82.         Dim StrText As String
 83.         StrText = ""
 84.         With FrmMain
 85.             'Cắt chuổi
 86.             StrSplit = Strings.Split(.TxtMain.Text, vbNewLine)
 87.             'Thêm định giạng dòng
 88.             For I = 0 To StrSplit.GetUpperBound(0) - 1
 89.                 StrText = StrText & TxtAliAddLeft.Text & StrSplit(I) & TxtAliAddRight.Text & vbNewLine
 90.             Next
 91.             'In kết quã
 92.             .TxtMain.Text = StrText
 93.         End With
 94.     End Sub
 95.  
 96.     Private Sub TxtAliAddLeft_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles TxtAliAddLeft.KeyDown
 97.         If e.KeyCode = Keys.Return Then
 98.             TxtAliAddLeft.Text = Strings.Left(TxtAliAddLeft.Text, Strings.Len(TxtAliAddLeft.Text) - 1)
 99.         End If
 100.     End Sub
 101.  
 102.     Private Sub TxtAliAddRight_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles TxtAliAddRight.KeyDown
 103.         If e.KeyCode = Keys.Return Then
 104.             TxtAliAddRight.Text = Strings.Left(TxtAliAddRight.Text, Strings.Len(TxtAliAddRight.Text) - 1)
 105.         End If
 106.     End Sub
 107.  
 108. End Class
 109.  
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

Re: Hướng dẫn sữ lý chuổi bằng chương trình giã lập Notepad

Gửi bàigửi bởi onlysoft » T.Sáu 28/03/2008 7:43 am

3 - Cho Form chèn đường kẻ (FrmInsHR) :
Lệnh cho form như sau :

Mã: Chọn hết

 1. Public Class FrmInsHR
 2.  
 3.     Private Sub BttInsert_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BttInsert.Click
 4.         Dim HR As String
 5.         HR = Strings.StrDup(CType(Val(MTxtLen.Text), Integer), TxtCharacter.Text)
 6.         Clipboard.SetText(HR)
 7.         FrmMain.TxtMain.Paste()
 8.         Clipboard.Clear()
 9.         Me.Close()
 10.     End Sub
 11.  
 12. End Class
 13.  
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

4 - Cho Form tùy chọn nâng cao (FrmAdvandOption) :

Gửi bàigửi bởi onlysoft » T.Sáu 28/03/2008 7:46 am

4 - Cho Form tùy chọn nâng cao (FrmAdvandOption) :
Lệnh cho form như sau :

Mã: Chọn hết

 1. Public Class FrmInsHR
 2.  
 3.     Private Sub BttInsert_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BttInsert.Click
 4.         Dim HR As String
 5.         HR = Strings.StrDup(CType(Val(MTxtLen.Text), Integer), TxtCharacter.Text)
 6.         Clipboard.SetText(HR)
 7.         FrmMain.TxtMain.Paste()
 8.         Clipboard.Clear()
 9.         Me.Close()
 10.     End Sub
 11.  
 12. End Class
 13.  
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

Bài hướng dẩn đến đây là hết

Gửi bàigửi bởi onlysoft » T.Sáu 28/03/2008 7:47 am

Bài hướng dẩn đến đây là hết, :x nly đã cố gắng làm sạch mã và trình bày đẹp mắt, hy vọng các bạn sẻ thích chủ đề này, nếu các bạn lười đọc thì down bài viết về nha. Hãy chờ đến bài tiếp theo nhé "Hướng dẩn sữ dụng Rich Text Box control bằng chương trình giã lập Wordpad". Mọi người đọc và cho :D nly ý kiến để cho bài viết sau được hoàn thiện hơn.
Còn đây là file hướng dẫn nè :
Notepad.rar
File hướng dẩn
(79.44 KiB) Đã tải 1079 lần
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Hình đại diện của người dùng
timlanh
Bài viết: 2
Ngày tham gia: CN 30/03/2008 1:50 am
Đến từ: Viet Nam

Re: Hướng dẫn xữ lý chuổi bằng chương trình giã lập Notepad

Gửi bàigửi bởi timlanh » CN 30/03/2008 2:34 am

Rất cảm ơn bạn. Bài viết của bạn rất cụ thể và mạch lạc. Hy vọng trong thời gian tới bạn sẽ có nhiều bài viết như thế nữa!

Hình đại diện của người dùng
VBNewbie
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Bài viết: 113
Ngày tham gia: T.Bảy 29/03/2008 7:13 pm
Đến từ: Computer
Been thanked: 3 time
Liên hệ:

Re: Hướng dẫn xữ lý chuổi bằng chương trình giã lập Notepad

Gửi bàigửi bởi VBNewbie » CN 30/03/2008 8:20 am

:D Pác có thể viết chương trình bằng VB6 được không chỉ em với. Vì Notepad.NET đòi hỏi người sử dụng phải có .Net framework :D
-------[[[[[[[ VMind - PM trắc nghiệm đa năng ]]]]]]]]------
http://vmind.co.cc/vmind
-------[[[[ Diễn đàn trí tuệ Việt Nam ! ]]]]]]]]-----
http://vmind.co.cc

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

Re: Hướng dẫn xữ lý chuổi bằng chương trình giã lập Notepad

Gửi bàigửi bởi onlysoft » CN 30/03/2008 7:57 pm

VBNewbie đã viết::D Pác có thể viết chương trình bằng VB6 được không chỉ em với. Vì Notepad.NET đòi hỏi người sử dụng phải có .Net framework :D

Ừ, lần sau mình sẻ viết một bài bằng VB6, rất vui vì được các bạn quan tâm :D
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

DaiHiepMu
Bài viết: 2
Ngày tham gia: T.Sáu 28/03/2008 12:47 am

Re: Hướng dẫn Xử lý chuổi bằng chương trình giả lập Notepad

Gửi bàigửi bởi DaiHiepMu » CN 30/03/2008 8:12 pm

Rất cảm ơn Only, hình như bài này anh đã cố gắng sửa chính tả rồi đúng không, hehe. Chúc anh thành công trên con đường khắc phục lỗi chính tả của mình :d

Hình đại diện của người dùng
TinTacTi
Bài viết: 5
Ngày tham gia: T.Năm 03/04/2008 6:37 pm

Re: Hướng dẫn Xử lý chuổi bằng chương trình giả lập Notepad

Gửi bàigửi bởi TinTacTi » T.Năm 17/04/2008 7:56 pm

Mình mún nhập công thức hóa học và các phương trình mũ vô CSDL rùi lấy các công thức từ CSDL ra thì sao nhỉ
VD:
H2O NHƯ VẬY THÌ SAO ĐÚNG DC
X3 + X2 LÀM SAO HỈU LÀ X MŨ 3 + X MŨ 2

Hình đại diện của người dùng
anhtuyenbk
Guru
Guru
Bài viết: 1311
Ngày tham gia: T.Năm 22/09/2005 4:12 pm
Đến từ: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 time

Re: Hướng dẫn Xử lý chuổi bằng chương trình giả lập Notepad

Gửi bàigửi bởi anhtuyenbk » T.Năm 17/04/2008 10:26 pm

TinTacTi đã viết:Mình mún nhập công thức hóa học và các phương trình mũ vô CSDL rùi lấy các công thức từ CSDL ra thì sao nhỉ
VD:
H2O NHƯ VẬY THÌ SAO ĐÚNG DC
X3 + X2 LÀM SAO HỈU LÀ X MŨ 3 + X MŨ 2

Về cách thao tác với CSDL thì chúng ta sẽ ko bàn đến vì forum đã có rồi.
Ở đây chúng ta chỉ thảo luận làm sao để hiển thị được các công thúc hóa học.
Đây là đoạn code ví dụ cho các công thức hóa học và bạn hãy xem hình kết quả nhé.

Mã: Chọn hết

 1. Dim pChuoi As String = TextBox1.Text ' Text cần đổi ở đây
 2.         For i As Integer = 0 To pChuoi.Length - 1
 3.             'Ký tự chữ cái
 4.             If Not IsNumeric(pChuoi.Substring(i, 1)) Then
 5.                 RichTextBox1.SelectionCharOffset = 0
 6.             Else 'Con số tạo subscript
 7.                 RichTextBox1.SelectionCharOffset = -10
 8.             End If
 9.             RichTextBox1.AppendText(pChuoi.Substring(i, 1))
 10.         Next

Còn phương trình thì bạn hãy tự suy nghĩ tiếp nhé.
Tập tin đính kèm
anh hoa hoc.jpg
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

Hình đại diện của người dùng
TinTacTi
Bài viết: 5
Ngày tham gia: T.Năm 03/04/2008 6:37 pm

Re: Hướng dẫn Xử lý chuổi bằng chương trình giả lập Notepad

Gửi bàigửi bởi TinTacTi » T.Sáu 18/04/2008 9:55 pm

Ha ha, cái này thì cũng dc nhưng níu mà công thức HyOz mà 0 phải là H2O thì làm sao đây
VD: CxHyOz = C2H3O4 thì làm sao mà dùng IsNumeric được ;;)

Hay là vừa mũ vừa CTHH thì sao nà
VD:
H2O + X mũ 3 + Y mũ 3 = 0 thì chắc bó tay
==> Tớ nghĩ là phải dùng thêm vài kái button địng dạng giống trong Word

Hình đại diện của người dùng
anhtuyenbk
Guru
Guru
Bài viết: 1311
Ngày tham gia: T.Năm 22/09/2005 4:12 pm
Đến từ: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 time

Re: Hướng dẫn Xử lý chuổi bằng chương trình giả lập Notepad

Gửi bàigửi bởi anhtuyenbk » T.Sáu 18/04/2008 10:17 pm

TinTacTi đã viết:Ha ha, cái này thì cũng dc nhưng níu mà công thức HyOz mà 0 phải là H2O thì làm sao đây
VD: CxHyOz = C2H3O4 thì làm sao mà dùng IsNumeric được ;;)

Hay là vừa mũ vừa CTHH thì sao nà
VD:
H2O + X mũ 3 + Y mũ 3 = 0 thì chắc bó tay
==> Tớ nghĩ là phải dùng thêm vài kái button địng dạng giống trong Word

Cái sy của bạn đưa ra cũng hay (mình ko ngờ tới) nhưng ko phải là ko xử lý được :D
Chúng ta chỉ cần phân biệt cái nào là tên nguyên tố (chữ IN Hoa) hay ký tự subscript (số hay ký tự viết thường mà thôi). Nói chung phức tạp hơn tý nhưng giờ lười suy nghĩ quá :)) :))
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

mathuat10
Bài viết: 2
Ngày tham gia: T.Ba 10/03/2009 8:06 pm

Re: Hướng dẫn Xử lý chuổi bằng chương trình giả lập Notepad

Gửi bàigửi bởi mathuat10 » T.Hai 23/03/2009 9:08 pm

ủa bạn ơi bạn viết bài này bằng vb6 chưa vậy (hướng dẫn tạo notepad bằng vb6)

xhung0602
Bài viết: 7
Ngày tham gia: T.Hai 25/01/2010 8:36 pm

Re: Bài hướng dẩn đến đây là hết

Gửi bàigửi bởi xhung0602 » CN 04/12/2011 1:30 am

onlysoft đã viết:Bài hướng dẩn đến đây là hết, :x nly đã cố gắng làm sạch mã và trình bày đẹp mắt, hy vọng các bạn sẻ thích chủ đề này, nếu các bạn lười đọc thì down bài viết về nha. Hãy chờ đến bài tiếp theo nhé "Hướng dẩn sữ dụng Rich Text Box control bằng chương trình giã lập Wordpad". Mọi người đọc và cho :D nly ý kiến để cho bài viết sau được hoàn thiện hơn.
Còn đây là file hướng dẫn nè :
Notepad.rar


Bạn up cả cái Form lên đc ko cậu?

baohiep
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 109
Ngày tham gia: CN 27/12/2009 6:37 pm
Đến từ: Tam Kỳ
Has thanked: 3 time
Been thanked: 9 time

Re: Hướng dẫn Xử lý chuổi bằng chương trình giả lập Notepad

Gửi bàigửi bởi baohiep » T.Bảy 11/02/2012 11:37 am

Sao code form nâng cao lại là của form chèn đường kẻ? :(
I'm Hiep.

anhhungbt9025
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 32
Ngày tham gia: T.Tư 19/09/2012 9:01 am
Has thanked: 10 time

Re: Hướng dẫn Xử lý chuổi bằng chương trình giả lập Notepad

Gửi bàigửi bởi anhhungbt9025 » T.Ba 08/01/2013 12:33 am

a có thể úp hết form lên lun được không!


Quay về “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách