• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Add Form Style Properties to Controls

Các thủ thuật liên quan đến việc xử lý ứng dụng, biểu mẫu và control
Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Add Form Style Properties to Controls

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Bảy 11/07/2009 9:28 am

Thủ thuật: Add Form Style Properties to Controls
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: This module will add to a control a system-properties, like Title-Bar, SysMenu, MaxBox, MinBox, Sizable BorderStyle, and more. Help is contained within the module's comments. This is a good sample for learning how to set the style of windows.Module

Mã: Chọn hết

 1. Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
 2. Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
 3. Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
 4. Private Const SWP_NOSIZE = &H1
 5. Private Const SWP_NOZORDER = &H4
 6. Private Const SWP_NOMOVE = &H2
 7. Private Const SWP_DRAWFRAME = &H20
 8. Private Const GWL_STYLE = (-16)
 9. Private Const WS_THICKFRAME = &H40000
 10. Private Const WS_DLGFRAME = &H400000
 11. Private Const WS_POPUP = &H80000000
 12. Private Const WS_CAPTION = &HC00000
 13. Private Const WS_SYSMENU = &H80000
 14. Private Const WS_MINIMIZEBOX = &H20000
 15. Private Const WS_MAXIMIZEBOX = &H10000
 16. Private Const WS_MINIMIZE = &H20000000
 17. Private Const WS_MAXIMIZE = &H1000000
 18. '-----------------------------------------------
 19. '-- This module written by Daniel Cohen-Gindi --
 20. '-------- D.C.G. Software - 053-903083 ---------
 21. '-Warning: You must copy the module and give it-
 22. '----to you friends, Change it like you want.---
 23. '---- (Sorry about the errors in my text, ------
 24. '--------------  I'm from Israel) --------------
 25. '-----------------------------------------------
 26. '---------This module will give you some--------
 27. '------------effects for your program-----------
 28. '-----------------------------------------------
 29. '----------Use this module like this:-----------
 30. '------CControl.ControlSize(Command1, True)-----
 31. '-----Don't use one procedure two times in------
 32. '----------True mode or in False mode-----------
 33. '--Example: To enable the ControlCaption proc.--
 34. '--use like: ControlCaption(ControlName, True)--
 35. '-------------and to disable use:---------------
 36. '-----"ControlCaption(ControlName, False)"------
 37. '-----------------------------------------------
 38. '-----------------Have Fun !!-------------------
 39. '*******************************************
 40. ''ADDITIONAL NOTE FROM FREEVBCODE.COM
 41. 'FOR SOME CONTROLS, THESE FUNCTIONS WILL WORK, FOR SOME THEY WON'T
 42. 'IF THE CALLING FUNCTION NEEDS TO KNWO IF THEY WORK, CHANGE SUBS
 43. 'TO FUNCTIONS THAT RETURN TRUE IF ERR.LASTDLLERROR =0
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48. Public Sub ControlSize(ControlName As Control, SetTrue As Boolean)
 49. '* Sizable BorderStyle property for a Control *
 50.    
 51.     Dim dwStyle As Long
 52.     dwStyle = GetWindowLong(ControlName.hwnd, GWL_STYLE)
 53.     If SetTrue Then
 54.       dwStyle = dwStyle Or WS_THICKFRAME
 55.     Else
 56.       dwStyle = dwStyle - WS_THICKFRAME
 57.     End If
 58.     dwStyle = SetWindowLong(ControlName.hwnd, GWL_STYLE, dwStyle)
 59.     SetWindowPos ControlName.hwnd, ControlName.Parent.hwnd, 0, 0, 0, 0, SWP_NOZORDER Or SWP_NOSIZE Or SWP_NOMOVE Or SWP_DRAWFRAME
 60. End Sub
 61. Public Sub ControlDialog(ControlName As Control, SetTrue As Boolean)
 62. '* Fixed Dialog BorderStyle property for a Control *
 63.    
 64.     Dim dwStyle As Long
 65.     dwStyle = GetWindowLong(ControlName.hwnd, GWL_STYLE)
 66.     If SetTrue Then
 67.       dwStyle = dwStyle Or WS_DLGFRAME
 68.     Else
 69.       dwStyle = dwStyle - WS_DLGFRAME
 70.     End If
 71.     dwStyle = SetWindowLong(ControlName.hwnd, GWL_STYLE, dwStyle)
 72.     SetWindowPos ControlName.hwnd, ControlName.Parent.hwnd, 0, 0, 0, 0, SWP_NOZORDER Or SWP_NOSIZE Or SWP_NOMOVE Or SWP_DRAWFRAME
 73. End Sub
 74. Public Sub ControlModal(ControlName As Control, SetTrue As Boolean)
 75. '* Make a Control in Modal mode like "form.show 1" *
 76. '* so you can't switch to another control or unload the
 77. '* form until all control's modal are set to false
 78.    
 79.     Dim dwStyle As Long
 80.     dwStyle = GetWindowLong(ControlName.hwnd, GWL_STYLE)
 81.     If SetTrue Then
 82.       dwStyle = dwStyle Or WS_POPUP
 83.     Else
 84.       dwStyle = dwStyle - WS_POPUP
 85.     End If
 86.     dwStyle = SetWindowLong(ControlName.hwnd, GWL_STYLE, dwStyle)
 87.     SetWindowPos ControlName.hwnd, ControlName.Parent.hwnd, 0, 0, 0, 0, SWP_NOZORDER Or SWP_NOSIZE Or SWP_NOMOVE Or SWP_DRAWFRAME
 88. End Sub
 89. Public Sub ControlCaption(ControlName As Control, SetTrue As Boolean)
 90. '* Add a Title-bar like form to a Control *
 91. '* (from FreeVBCode.com (Great to combine with controlsize)
 92.  
 93.    
 94.     Dim dwStyle As Long
 95.     dwStyle = GetWindowLong(ControlName.hwnd, GWL_STYLE)
 96.     If SetTrue Then
 97.       dwStyle = dwStyle Or WS_CAPTION
 98.     Else
 99.       dwStyle = dwStyle - WS_CAPTION
 100.     End If
 101.     dwStyle = SetWindowLong(ControlName.hwnd, GWL_STYLE, dwStyle)
 102.     SetWindowPos ControlName.hwnd, ControlName.Parent.hwnd, 0, 0, 0, 0, SWP_NOZORDER Or SWP_NOSIZE Or SWP_NOMOVE Or SWP_DRAWFRAME
 103. End Sub
 104. Public Sub ControlSysMenu(ControlName As Control, SetTrue As Boolean)
 105. '* Enable the System-Menu for Control with Title-bar *
 106. '* Call ControlCaption First
 107.     Dim dwStyle As Long
 108.     dwStyle = GetWindowLong(ControlName.hwnd, GWL_STYLE)
 109.     If SetTrue Then
 110.       dwStyle = dwStyle Or WS_SYSMENU
 111.     Else
 112.       dwStyle = dwStyle - WS_SYSMENU
 113.     End If
 114.     dwStyle = SetWindowLong(ControlName.hwnd, GWL_STYLE, dwStyle)
 115.     SetWindowPos ControlName.hwnd, ControlName.Parent.hwnd, 0, 0, 0, 0, SWP_NOZORDER Or SWP_NOSIZE Or SWP_NOMOVE Or SWP_DRAWFRAME
 116. End Sub
 117. Public Sub ControlMinBox(ControlName As Control, SetTrue As Boolean)
 118. '* Enable the Minimize-Box for Control with Title-bar *
 119.  
 120.     Dim dwStyle As Long
 121.     dwStyle = GetWindowLong(ControlName.hwnd, GWL_STYLE)
 122.     If SetTrue Then
 123.       dwStyle = dwStyle Or WS_MINIMIZEBOX
 124.     Else
 125.       dwStyle = dwStyle - WS_MINIMIZEBOX
 126.     End If
 127.     dwStyle = SetWindowLong(ControlName.hwnd, GWL_STYLE, dwStyle)
 128.     SetWindowPos ControlName.hwnd, ControlName.Parent.hwnd, 0, 0, 0, 0, SWP_NOZORDER Or SWP_NOSIZE Or SWP_NOMOVE Or SWP_DRAWFRAME
 129. End Sub
 130. Public Sub ControlMaxBox(ControlName As Control, SetTrue As Boolean)
 131. '* Enable the Maximize-Box for Control with Title-bar *
 132.  
 133.  
 134.     Dim dwStyle As Long
 135.     dwStyle = GetWindowLong(ControlName.hwnd, GWL_STYLE)
 136.     If SetTrue Then
 137.       dwStyle = dwStyle Or WS_MAXIMIZEBOX
 138.     Else
 139.       dwStyle = dwStyle - WS_MAXIMIZEBOX
 140.     End If
 141.     dwStyle = SetWindowLong(ControlName.hwnd, GWL_STYLE, dwStyle)
 142.     SetWindowPos ControlName.hwnd, ControlName.Parent.hwnd, 0, 0, 0, 0, SWP_NOZORDER Or SWP_NOSIZE Or SWP_NOMOVE Or SWP_DRAWFRAME
 143. End Sub
 144. Public Sub ControlMinimize(ControlName As Control, SetTrue As Boolean)
 145. '* Minimize a Control *
 146.  
 147.  
 148.     Dim dwStyle As Long
 149.     dwStyle = GetWindowLong(ControlName.hwnd, GWL_STYLE)
 150.     If SetTrue Then
 151.       dwStyle = dwStyle Or WS_MINIMIZE
 152.     Else
 153.       dwStyle = dwStyle - WS_MINIMIZE
 154.     End If
 155.     dwStyle = SetWindowLong(ControlName.hwnd, GWL_STYLE, dwStyle)
 156.     SetWindowPos ControlName.hwnd, ControlName.Parent.hwnd, 0, 0, 0, 0, SWP_NOZORDER Or SWP_NOSIZE Or SWP_NOMOVE Or SWP_DRAWFRAME
 157. End Sub
 158. Public Sub ControlMaximize(ControlName As Control, SetTrue As Boolean)
 159. '* Maximize a Control *
 160.  
 161.     Dim dwStyle As Long
 162.     dwStyle = GetWindowLong(ControlName.hwnd, GWL_STYLE)
 163.     If SetTrue Then
 164.       dwStyle = dwStyle Or WS_MAXIMIZE
 165.     Else
 166.       dwStyle = dwStyle - WS_MAXIMIZE
 167.     End If
 168.     dwStyle = SetWindowLong(ControlName.hwnd, GWL_STYLE, dwStyle)
 169.     SetWindowPos ControlName.hwnd, ControlName.Parent.hwnd, 0, 0, 0, 0, SWP_NOZORDER Or SWP_NOSIZE Or SWP_NOMOVE Or SWP_DRAWFRAME
 170. End Sub


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Quay về “[VB] Ứng dụng - Form và Control”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách