• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Cách sử dụng đường dẫn unicode trong vb6 cho mọi hàm!

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
User avatar
andylam1992
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 380
Joined: Mon 06/04/2009 12:57 pm
Location: TP.HCM Q5
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Contact:

Cách sử dụng đường dẫn unicode trong vb6 cho mọi hàm!

Postby andylam1992 » Sat 18/07/2009 8:41 am

Thủ thuật: Chuyển 1 tên file dạng Unicode về ASCII để thao tác
Tác giả: Sưu tầm:Bigresource.com, MSDN,1 số diễn đàn bên TQ
Mô tả: Chuyển 1 tên file dạng Unicode về ASCII để thao tác


Lúc trước mình có mở 1 toptic để hỏi về vấn đề này, kết quả trả lời của các anh, chị đều đưa ra rất nhiều câu trả lời. Trong đó bác Phú có cho code để hiển thị file name unicode với msform2.0 bác Quý có đưa ra gợi ý dùng hàm unicode API. Nhờ 2 gợi ý này lên lên google search và cho ra bài viết hôm nay. Trước hết, các API, kể cả windows đều làm việc ở dạng file name là:short Path Name (file name ở dos 8.3), vì thế muốn làm việc ta phải đưa về dạng short path name = hàm get short path name(unicode) Khi file name đưa vào hàm này thì tên đó phải ở dạng unicode, nếu không sẽ không có kết quả.
Nhờ các cao thủ user control viết thành 1 commondialogW cho anh em xài !
Cần 1 list 2.0, label 2.0
Bước đầu tiên: ta lấy tên file unicode = Commondialog(unicode) để truyền giá trị vào cho hàm "Get Short Path Name".

'trong module
-khai báo hàm API:

Code: Select all

 1.  
 2. Public Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameW" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
 3.  


Code: Select all

 1.  
 2. Public Declare Function GetShortPathName Lib "kernel32" Alias "GetShortPathNameW" (ByVal lpszLongPath As Long, ByVal lpszShortPath As Long, ByVal nBufferLength As Long) As Long
 3.  


Code: Select all

 1.  
 2. Public Declare Function lstrlenW Lib "kernel32" (ByVal lpString As Long) As Long
 3. 'hàm lấy len string ở dạng pointer(byte)
 4.  


Code: Select all

 1.  
 2. Public Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
 3. 'This is a handy utility (from the MSDN library) which converts a pointer (to a wide string) to a string
 4.  


Trong commondialog có rất nhiều cờ, ta chỉ quan tâm tới vài cờ sau(các bạn có thể tham khảo trong F2 của VB6):
- Khai báo cho commondialog:

Code: Select all

 1.  
 2. Public Const OFN_Explorer = &H80000 '524288
 3. Public Const OFN_FILEMUSTEXIST = &H1000
 4. Public Const OFN_HIDEREADONLY As Long = &H4
 5. Public Const OFN_AllowMultiSelect = 512
 6. Public sfile() As String
 7.  
 8. Public Type OPENFILENAME
 9.   lStructSize       As Long
 10.   hWndOwner         As Long
 11.   hInstance         As Long
 12.   lpstrFilter       As Long
 13.   lpstrCustomFilter As Long
 14.   nMaxCustFilter    As Long
 15.   nFilterIndex      As Long
 16.   lpstrFile         As Long
 17.   nMaxFile          As Long
 18.   lpstrFileTitle    As Long
 19.   nMaxFileTitle     As Long
 20.   lpstrInitialDir   As Long
 21.   lpstrTitle        As Long
 22.   flags             As Long
 23.   nFileOffset       As Integer
 24.   nFileExtension    As Integer
 25.   lpstrDefExt       As Long
 26.   lCustData         As Long
 27.   lpfnHook          As Long
 28.   lpTemplateName    As Long
 29. End Type
 30.  

- Code show Open:

Code: Select all

 1.  
 2. Public Function cDlgShowOpen(ByVal InitialDir As String, ByVal DialogTitle As String, ByVal Filter As String, ByVal FrmhWnd As Long) As String
 3. On Error GoTo ErrFound
 4.  
 5. Dim OpenFile As OPENFILENAME
 6. Dim lReturn As Long
 7. Dim strFile As String
 8. Dim FileFilter As String
 9.  
 10.         strFile = String(10240, 0)
 11.         OpenFile.lStructSize = Len(OpenFile)
 12.         OpenFile.hWndOwner = FrmhWnd
 13.         OpenFile.hInstance = App.hInstance
 14.        
 15.           FileFilter = Replace(Filter, "|", vbNullChar)
 16.           If AscW(Right$(FileFilter, 1)) <> 0& Then FileFilter = FileFilter & vbNullChar
 17.         OpenFile.lpstrFilter = StrPtr(FileFilter)
 18.         OpenFile.nFilterIndex = 1
 19.        
 20.         OpenFile.lpstrFile = StrPtr(strFile) 'String(257, 0)
 21.         OpenFile.nMaxFile = Len(strFile)
 22.        
 23.         OpenFile.lpstrFileTitle = StrPtr(OpenFile.lpstrFile)
 24.         OpenFile.nMaxFileTitle = StrPtr(OpenFile.nMaxFile)
 25.         OpenFile.lpstrInitialDir = StrPtr(InitialDir)
 26.         OpenFile.lpstrTitle = StrPtr(DialogTitle)
 27.         OpenFile.flags = OFN_FILEMUSTEXIST Or OFN_AllowMultiSelect Or OFN_Explorer
 28. ' nhớ có cờ explorer nhé, nếu khôn có các bạn sẽ thấy như hình dưới.
 29.         lReturn = GetOpenFileName(OpenFile)
 30.  
 31. If lReturn = 0 Then
 32. 'nút Cancel  nhấn, hay số lượng file (tổng độ dài tên của các file)> maxpath
 33. Else
 34.  
 35.     For i = 1 To LenB(strFile) ' tìm chiều dài của tên file, Vì ta khai báo maxpath lớn để phòng trường hợp số lượng tên file > MaxPath nên sẽ dư ra các kí tự vbnullchar ở sau
 36.         If (Mid(strFile, Len(strFile) - i, 1)) <> vbNullChar Then
 37.             strFile = Left$(strFile, Len(strFile) - i)
 38.             Exit For
 39.         End If
 40.     Next i
 41.           sfile = Split(strFile, vbNullChar)'chia tên file ra mảng các file với phần tử đầu là đường dẫn và các phần tử sau là tên các file mình đã chọn.
 42.           Form1.Label1.Caption = "look in: " & sfile(0) & " : Selected: " & UBound(sfile) & " File"
 43. For i = 1 To UBound(sfile)
 44.         cDlgShowOpen = sfile(i)
 45.         Form1.list1.AddItem cDlgShowOpen
 46. Next i
 47.    
 48.    
 49. End If
 50.  
 51. Exit Function
 52. ErrFound:
 53. cDlgShowOpen = ""
 54. End Function
 55.  

ko_co.JPG
Không có cờ explorer

co_co.JPG
có cờ explorer-Bây giờ ta hãy bắt tay vào việc lấy "Short Path Name":

Code: Select all

 1.  
 2. Public Function get_path(ByVal mPathName As String) As String
 3.  
 4. Dim pPathName As Long
 5.  
 6. Dim RetVal As Long 'RetVal is used to catch the return value of GetShortPathName
 7.  
 8. Dim Buffer As String 'Buffer is the string which will hold the retrieved string
 9.  
 10. Dim pBuffer As Long 'pBuffer is a pointer to Buffer
 11.  
 12. pPathName = StrPtr(mPathName)
 13. Buffer=Space(8096)'khai báo mảng chứa tên file, mảng này cần lớn để chứa đủ tất cả các tên file
 14. pBuffer = StrPtr(Buffer)
 15.  
 16. RetVal = GetShortPathName(pPathName, pBuffer, Len(Buffer))
 17. If RetVal > 0 Then
 18. get_path = LPWSTRtoBSTR(pBuffer)' chuyển string dạng pointer sang ASCII (code bên dưới)
 19. End If
 20. End Function
 21.  


-Code cho hàm LPWSTRtoBSTR:

Code: Select all

 1.  
 2. Public Function LPWSTRtoBSTR(ByVal lpwsz As Long) As String
 3. Dim cChars As Long
 4. cChars = lstrlenW(lpwsz)' lấy độ dài string ở dạng pointer
 5. LPWSTRtoBSTR = String$(cChars, 0)' chuyển về dạng string(unicode) nhưng chưa phải tên file thực sự
 6. Call CopyMemory(ByVal StrPtr(LPWSTRtoBSTR), ByVal lpwsz, cChars * 2)' lấy địa chỉ tên file trong máy tính  thông qua tên file unicode ở trên
 7. End Function
 8.  


-Bây giờ test thử:chọn vài file trong commondialog

Code: Select all

 1.  
 2. Private Sub Form_Load()
 3. Dim f_name,f_name1
 4. f_name = cDlgShowOpen("d:\new folder\music", "OPen file", "mp3 file|*.mp3", Form1.hWnd)
 5. f_name1=get_path(sfile(0) & "\" & list1.List(0))
 6.         open f_name1 for binary access read as #1
 7.               'nếu không báo lỗi nghĩa là work
 8.                 msgbox "work!"
 9.         close #1
 10. End Sub
 11.  不相信未作牺牲竟先可拥有
只相信是靠双手找到我欲求
Cần - Kiệm- Liêm(liêm kiết) - Nghĩa - Chí - Tín

Return to “[VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest