• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Module Thay đổi biểu tượng EXE

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
User avatar
Sweet Love
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 159
Joined: Sat 06/06/2009 1:37 pm
Location: Xuân Dương - Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị
Contact:

Module Thay đổi biểu tượng EXE

Postby Sweet Love » Mon 10/08/2009 10:57 am

Thủ thuật: Thay đổi biểu tượng File Exe
Tác giả: Sweet Love Sưu tầm
Mình sưu tầm nhưng chưa hiểu lắm. Mời pro vào Test thử

Code: Select all

 1. Option Explicit
 2. Type DIB_HEADER
 3.    Size        As Long
 4.    Width       As Long
 5.    Height      As Long
 6.    Planes      As Integer
 7.    Bitcount    As Integer
 8.    Reserved    As Long
 9.    ImageSize   As Long
 10. End Type
 11.  
 12. Type ICON_DIR_ENTRY
 13.    bWidth            As Byte
 14.    bHeight           As Byte
 15.    bColorCount       As Byte
 16.    bReserved         As Byte
 17.    wPlanes           As Integer
 18.    wBitCount         As Integer
 19.    dwBytesInRes      As Long
 20.    dwImageOffset     As Long
 21. End Type
 22.  
 23. Type ICON_DIR
 24.    Reserved          As Integer
 25.    Type              As Integer
 26.    Count             As Integer
 27. End Type
 28.  
 29. Type DIB_BITS
 30.    Bits()            As Byte
 31. End Type
 32.  
 33. Public Enum Errors
 34.    FILE_CREATE_FAILED = 1000
 35.    FILE_READ_FAILED
 36.    INVALID_PE_SIGNATURE
 37.    INVALID_ICO
 38.    NO_RESOURCE_TREE
 39.    NO_ICON_BRANCH
 40.    CANT_HACK_HEADERS
 41. End Enum
 42. Public Function ReplaceIcons(Source As String, Dest As String, Error As String) As Long
 43.    
 44.    Dim IcoDir As ICON_DIR
 45.    Dim IcoDirEntry As ICON_DIR_ENTRY
 46.    Dim tBits As DIB_BITS
 47.    Dim Icons() As IconDescriptor
 48.    Dim lngRet As Long
 49.    Dim BytesRead As Long
 50.    Dim hSource As Long
 51.    Dim hDest As Long
 52.    Dim ResTree As Long
 53.    
 54.    hSource = CreateFile(Source, ByVal &H80000000, 0, ByVal 0&, 3, 0, ByVal 0)
 55.    If hSource >= 0 Then
 56.       If Valid_ICO(hSource) Then
 57.          SetFilePointer hSource, 0, 0, 0
 58.          ReadFile hSource, IcoDir, 6, BytesRead, ByVal 0&
 59.          ReadFile hSource, IcoDirEntry, 16, BytesRead, ByVal 0&
 60.          SetFilePointer hSource, IcoDirEntry.dwImageOffset, 0, 0
 61.          ReDim tBits.Bits(IcoDirEntry.dwBytesInRes) As Byte
 62.          ReadFile hSource, tBits.Bits(0), IcoDirEntry.dwBytesInRes, BytesRead, ByVal 0&
 63.          CloseHandle hSource
 64.          hDest = CreateFile(Dest, ByVal (&H80000000 Or &H40000000), 0, ByVal 0&, 3, 0, ByVal 0)
 65.          If hDest >= 0 Then
 66.             If Valid_PE(hDest) Then
 67.                ResTree = GetResTreeOffset(hDest)
 68.                If ResTree > 308 Then   ' Sanity check
 69.                   lngRet = GetIconOffsets(hDest, ResTree, Icons)
 70.                   SetFilePointer hDest, Icons(1).Offset, 0, 0
 71.                   WriteFile hDest, tBits.Bits(0), UBound(tBits.Bits), BytesRead, ByVal 0&
 72.                   If Not HackDirectories(hDest, ResTree, Icons(1).Offset, IcoDirEntry) Then
 73.                      Err.Raise CANT_HACK_HEADERS, App.EXEName, "Unable to modify directories in target executable.  File may not contain any icon resources."
 74.                   End If
 75.                Else
 76.                   Err.Raise NO_RESOURCE_TREE, App.EXEName, Dest & " does not contain a valid resource tree.  File may be corrupt."
 77.                   CloseHandle hDest
 78.                End If
 79.             Else
 80.                Err.Raise INVALID_PE_SIGNATURE, App.EXEName, Dest & " is not a valid Win32 executable."
 81.                CloseHandle hDest
 82.             End If
 83.          CloseHandle hDest
 84.          Else
 85.             Err.Raise FILE_CREATE_FAILED, App.EXEName, "Failed to open " & Dest & ". Make sure file is not in use by another program."
 86.          End If
 87.       Else
 88.          Err.Raise INVALID_ICO, App.EXEName, Source & " is not a valid icon resource file."
 89.          CloseHandle hSource
 90.       End If
 91.    Else
 92.       Err.Raise FILE_CREATE_FAILED, App.EXEName, "Failed to open " & Source & ". Make sure file is not in use by another program."
 93.    End If
 94.    ReplaceIcons = 0
 95.    Exit Function
 96. ErrHandler:
 97.    ReplaceIcons = Err.Number
 98.    Error = Err.Description
 99. End Function
 100. Public Function Valid_ICO(hFile As Long) As Boolean
 101.    Dim tDir          As ICON_DIR
 102.    Dim BytesRead     As Long
 103.    If (hFile > 0) Then
 104.       ReadFile hFile, tDir, Len(tDir), BytesRead, ByVal 0&
 105.       If (tDir.Reserved = 0) And (tDir.Type = 1) And (tDir.Count > 0) Then
 106.          Valid_ICO = True
 107.       Else
 108.          Valid_ICO = False
 109.       End If
 110.    Else
 111.       Valid_ICO = False
 112.    End If
 113. End Function


Nguyễn Xuân Khánh
Lớp 11B1 trường THPT Nguyễn Huệ thị xã Quảng Trị

User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

Re: Module Thay đổi biểu tượng EXE

Postby clarkkent » Mon 10/08/2009 11:08 am

Thiếu module
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

User avatar
T7
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 415
Joined: Thu 24/05/2007 8:19 pm
Location: Long Xuyên - An Giang
Been thanked: 12 times
Contact:

Re: Module Thay đổi biểu tượng EXE

Postby T7 » Mon 10/08/2009 4:33 pm

Dùng cái module này xem :D
Attachments
SwapIcon.rar
(6.24 KiB) Downloaded 299 times
While (i <= you) i++;

User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

Re: Module Thay đổi biểu tượng EXE

Postby clarkkent » Mon 10/08/2009 4:52 pm

T7 wrote:Dùng cái module này xem :D

xài InsertIcons hả T7, không ổn, nó chạy rồi không mở được file đó nữa

bài đầu thiếu module này thôi

Code: Select all

 1. Option Explicit
 2. Public Type IMAGE_DOS_HEADER
 3.    Magic    As Integer
 4.    cblp     As Integer
 5.    cp       As Integer
 6.    crlc     As Integer
 7.    cparhdr  As Integer
 8.    minalloc As Integer
 9.    maxalloc As Integer
 10.    ss       As Integer
 11.    sp       As Integer
 12.    csum     As Integer
 13.    ip       As Integer
 14.    cs       As Integer
 15.    lfarlc   As Integer
 16.    ovno     As Integer
 17.    res(3)   As Integer
 18.    oemid    As Integer
 19.    oeminfo  As Integer
 20.    res2(9)  As Integer
 21.    lfanew      As Long
 22. End Type
 23.  
 24. Public Type IMAGE_FILE_HEADER
 25.    Machine              As Integer
 26.    NumberOfSections     As Integer
 27.    TimeDateStamp        As Long
 28.    PointerToSymbolTable As Long
 29.    NumberOfSymbols      As Long
 30.    SizeOfOtionalHeader  As Integer
 31.    Characteristics      As Integer
 32. End Type
 33.  
 34. Public Type IMAGE_DATA_DIRECTORY
 35.    DataRVA     As Long
 36.    DataSize    As Long
 37. End Type
 38.  
 39. Public Type IMAGE_OPTIONAL_HEADER
 40.    Magic             As Integer
 41.    MajorLinkVer      As Byte
 42.    MinorLinkVer      As Byte
 43.    CodeSize          As Long
 44.    InitDataSize      As Long
 45.    unInitDataSize    As Long
 46.    EntryPoint        As Long
 47.    CodeBase          As Long
 48.    DataBase          As Long
 49.    ImageBase         As Long
 50.    SectionAlignment  As Long
 51.    FileAlignment     As Long
 52.    MajorOSVer        As Integer
 53.    MinorOSVer        As Integer
 54.    MajorImageVer     As Integer
 55.    MinorImageVer     As Integer
 56.    MajorSSVer        As Integer
 57.    MinorSSVer        As Integer
 58.    Win32Ver          As Long
 59.    ImageSize         As Long
 60.    HeaderSize        As Long
 61.    Checksum          As Long
 62.    Subsystem         As Integer
 63.    DLLChars          As Integer
 64.    StackRes          As Long
 65.    StackCommit       As Long
 66.    HeapReserve       As Long
 67.    HeapCommit        As Long
 68.    LoaderFlags       As Long
 69.    RVAsAndSizes      As Long
 70.    DataEntries(15)   As IMAGE_DATA_DIRECTORY
 71. End Type
 72.  
 73. Public Type IMAGE_SECTION_HEADER
 74.    SectionName(7)    As Byte
 75.    Address           As Long
 76.    VirtualAddress    As Long
 77.    SizeOfData        As Long
 78.    PData             As Long
 79.    PReloc            As Long
 80.    PLineNums         As Long
 81.    RelocCount        As Integer
 82.    LineCount         As Integer
 83.    Characteristics   As Long
 84. End Type
 85.  
 86. Type IMAGE_RESOURCE_DIR
 87.    Characteristics   As Long
 88.    TimeStamp         As Long
 89.    MajorVersion      As Integer
 90.    MinorVersion      As Integer
 91.    NamedEntries      As Integer
 92.    IDEntries         As Integer
 93. End Type
 94.  
 95. Type RESOURCE_DIR_ENTRY
 96.    Name              As Long
 97.    Offset            As Long
 98. End Type
 99.  
 100. Type RESOURCE_DATA_ENTRY
 101.    Offset            As Long
 102.    Size              As Long
 103.    CodePage          As Long
 104.    Reserved          As Long
 105. End Type
 106.  
 107. Public Type IconDescriptor
 108.    ID       As Long
 109.    Offset   As Long
 110.    Size     As Long
 111. End Type
 112.  
 113. Public Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
 114. Public Declare Function CreateFile Lib "kernel32" Alias "CreateFileA" (ByVal lpFileName As String, ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal dwShareMode As Long, lpSecurityAttributes As Any, ByVal dwCreationDisposition As Long, ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, ByVal hTemplateFile As Long) As Long
 115. Public Declare Function ReadFile Lib "kernel32" (ByVal hFile As Long, lpBuffer As Any, ByVal nNumberOfBytesToRead As Long, lpNumberOfBytesRead As Long, lpOverlapped As Any) As Long
 116. Public Declare Function WriteFile Lib "kernel32" (ByVal hFile As Long, lpBuffer As Any, ByVal nNumberOfBytesToWrite As Long, lpNumberOfBytesWritten As Long, lpOverlapped As Any) As Long
 117. Public Declare Function SetFilePointer Lib "kernel32" (ByVal hFile As Long, ByVal lDistanceToMove As Long, lpDistanceToMoveHigh As Long, ByVal dwMoveMethod As Long) As Long
 118. Public Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long
 119.  
 120. Private SectionAlignment   As Long
 121. Private FileAlignment      As Long
 122. Private ResSectionRVA      As Long
 123. Private ResSectionOffset   As Long
 124. Public Function Valid_PE(hFile As Long) As Boolean
 125.    
 126.    Dim Buffer(12)      As Byte
 127.    Dim lngBytesRead    As Long
 128.    Dim tDosHeader      As IMAGE_DOS_HEADER
 129.    
 130.    If (hFile > 0) Then
 131.       ReadFile hFile, tDosHeader, ByVal Len(tDosHeader), lngBytesRead, ByVal 0&
 132.       CopyMemory Buffer(0), tDosHeader.Magic, 2
 133.       If (Chr(Buffer(0)) & Chr(Buffer(1)) = "MZ") Then
 134.          SetFilePointer hFile, tDosHeader.lfanew, 0, 0
 135.          ReadFile hFile, Buffer(0), 4, lngBytesRead, ByVal 0&
 136.          If (Chr(Buffer(0)) = "P") And (Chr(Buffer(1)) = "E") And (Buffer(2) = 0) And (Buffer(3) = 0) Then
 137.             Valid_PE = True
 138.             Exit Function
 139.          End If
 140.       End If
 141.    End If
 142.    
 143.    Valid_PE = False
 144.    
 145. End Function
 146. Public Function GetResTreeOffset(hFile As Long) As Long
 147. On Error GoTo ErrHandler:
 148.    
 149.    Dim tDos          As IMAGE_DOS_HEADER
 150.    Dim tFile         As IMAGE_FILE_HEADER
 151.    Dim tOptional     As IMAGE_OPTIONAL_HEADER
 152.    Dim tSections()   As IMAGE_SECTION_HEADER
 153.    Dim BytesRead     As Long
 154.    Dim intC          As Integer
 155.    Dim TreeFound     As Boolean
 156.    
 157.    TreeFound = False
 158.    If (hFile > 0) Then
 159.       SetFilePointer hFile, 0, 0, 0
 160.       ' Get the offset of the Image File Header
 161.       ReadFile hFile, tDos, Len(tDos), BytesRead, ByVal 0&
 162.       SetFilePointer hFile, ByVal tDos.lfanew + 4, 0, 0
 163.       ' Get the Image File Header and the Image Optional Header
 164.       ReadFile hFile, tFile, Len(tFile), BytesRead, ByVal 0&
 165.       ReadFile hFile, tOptional, Len(tOptional), BytesRead, ByVal 0&
 166.       ' Get section headers
 167.       ReDim tSections(tFile.NumberOfSections - 1) As IMAGE_SECTION_HEADER
 168.       ReadFile hFile, tSections(0), Len(tSections(0)) * tFile.NumberOfSections, BytesRead, ByVal 0&
 169.       ' Make sure there is a resource tree in this file
 170.       If (tOptional.DataEntries(2).DataSize) Then
 171.          ' Save section alignment and file alignment of image
 172.          SectionAlignment = tOptional.SectionAlignment
 173.          FileAlignment = tOptional.FileAlignment
 174.          ' Determine which section contains the resource tree
 175.          For intC = 0 To UBound(tSections)
 176.             If (tSections(intC).VirtualAddress <= tOptional.DataEntries(2).DataRVA) _
 177.              And ((tSections(intC).VirtualAddress + tSections(intC).SizeOfData) > tOptional.DataEntries(2).DataRVA) Then
 178.                TreeFound = True
 179.                ' Save RVA and offset of resource section for future calculations
 180.                ResSectionRVA = tSections(intC).VirtualAddress
 181.                ResSectionOffset = tSections(intC).PData
 182.                ' Calculate the physical file offset of the resouce tree
 183.                GetResTreeOffset = tSections(intC).PData + (tOptional.DataEntries(2).DataRVA - tSections(intC).VirtualAddress)
 184.                Exit For
 185.             End If
 186.          Next intC
 187.          If Not TreeFound Then
 188.             GetResTreeOffset = -1
 189.          End If
 190.       Else
 191.          GetResTreeOffset = -1
 192.       End If
 193.    Else
 194.       GetResTreeOffset = -1
 195.    End If
 196.    Exit Function
 197.  
 198. ErrHandler:
 199.    MsgBox "An error occurred while locating the resource tree. " _
 200.     & " Please make sure neither of the specified files are in use.", vbOKOnly + vbExclamation, _
 201.     App.EXEName & " - " & eRR.Description
 202.    
 203. End Function
 204. Public Function GetIconOffsets(hFile As Long, TreeOffset As Long, Icons() As IconDescriptor) As Long
 205. On Error GoTo ErrHandler:
 206.  
 207.    Dim Root          As IMAGE_RESOURCE_DIR      ' Root node of resource tree
 208.    Dim L1Entries()   As RESOURCE_DIR_ENTRY      ' 1st level of directory entries
 209.    Dim L2Root()      As IMAGE_RESOURCE_DIR      ' Level 2 resource directories
 210.    Dim L2Entries()   As RESOURCE_DIR_ENTRY      ' 2nd level of directory entries
 211.    Dim L3Root()      As IMAGE_RESOURCE_DIR      ' Level 3 resource directories
 212.    Dim L3Entries()   As RESOURCE_DIR_ENTRY      ' 3rd level of directory entries
 213.    Dim DataEntries() As RESOURCE_DATA_ENTRY     ' Resource data entries
 214.    Dim DIB           As DIB_HEADER              ' Descriptor for icon images
 215.    Dim iLvl1         As Integer                 ' Loop Counter (first level)
 216.    Dim iLvl2         As Integer                 ' Loop Counter (second level)
 217.    Dim iLvl3         As Integer                 ' Loop Counter (third level)
 218.    Dim Cursor        As Long                    ' Temp val for setting file pointer
 219.    Dim BytesRead     As Long                    ' For ReadFile()
 220.    Dim Count         As Integer                 ' Number of icons found
 221.    
 222.    If (hFile > 0) Then
 223.       Count = 0
 224.       SetFilePointer hFile, ByVal TreeOffset, 0, 0
 225.       ' Get the root node and begin navigating the resource tree
 226.       ReadFile hFile, Root, Len(Root), BytesRead, ByVal 0
 227.       ReDim L2Root(Root.NamedEntries + Root.IDEntries) As IMAGE_RESOURCE_DIR
 228.       ReDim L1Entries(Root.NamedEntries + Root.IDEntries) As RESOURCE_DIR_ENTRY
 229.       ' Get first level child nodes
 230.       For iLvl1 = 1 To (Root.NamedEntries + Root.IDEntries)
 231.          SetFilePointer hFile, TreeOffset + 8 + (iLvl1 * 8), 0, 0
 232.          ReadFile hFile, L1Entries(iLvl1), 8, BytesRead, ByVal 0&
 233.          If L1Entries(iLvl1).Name = 3 Then
 234.             ' Jump to level 2 and get directory
 235.             '     Strip high-order byte from offset
 236.             CopyMemory Cursor, L1Entries(iLvl1).Offset, 3
 237.             Cursor = Cursor + TreeOffset
 238.             SetFilePointer hFile, ByVal Cursor, 0, 0
 239.             ReadFile hFile, L2Root(iLvl1), 16, BytesRead, ByVal 0&
 240.             ReDim L3Root(L2Root(iLvl1).NamedEntries + L2Root(iLvl1).IDEntries) As IMAGE_RESOURCE_DIR
 241.             ReDim L2Entries(L2Root(iLvl1).IDEntries + L2Root(iLvl1).NamedEntries) As RESOURCE_DIR_ENTRY
 242.             For iLvl2 = 1 To (L2Root(iLvl1).IDEntries + L2Root(iLvl1).NamedEntries)
 243.                ' Read second level child nodes
 244.                CopyMemory Cursor, L1Entries(iLvl1).Offset, 3
 245.                Cursor = Cursor + TreeOffset
 246.                SetFilePointer hFile, Cursor + 8 + (iLvl2 * 8), 0, 0
 247.                ReadFile hFile, L2Entries(iLvl2), 8, BytesRead, ByVal 0&
 248.                ' Jump to level 3 and get directory
 249.                CopyMemory Cursor, L2Entries(iLvl2).Offset, 3
 250.                Cursor = Cursor + TreeOffset
 251.                SetFilePointer hFile, ByVal Cursor, 0, 0
 252.                ReadFile hFile, L3Root(iLvl2), 16, BytesRead, ByVal 0&
 253.                ReDim L3Entries(L3Root(iLvl2).NamedEntries + L3Root(iLvl2).IDEntries) As RESOURCE_DIR_ENTRY
 254.                ReDim DataEntries(L3Root(iLvl2).NamedEntries + L3Root(iLvl2).IDEntries) As RESOURCE_DATA_ENTRY
 255.                For iLvl3 = 1 To (L3Root(iLvl2).NamedEntries + L3Root(iLvl2).IDEntries)
 256.                   ' Read third level child nodes
 257.                   CopyMemory Cursor, L2Entries(iLvl2).Offset, 3
 258.                   Cursor = Cursor + TreeOffset
 259.                   SetFilePointer hFile, (Cursor + 8 + (iLvl3 * 8)), 0, 0
 260.                   ReadFile hFile, L3Entries(iLvl3), 8, BytesRead, ByVal 0&
 261.                   ' Jump to IMAGE_DATA_ENTRY and get RVA of IconDir structure
 262.                   SetFilePointer hFile, TreeOffset + (L3Entries(iLvl3).Offset), 0, 0
 263.                   ReadFile hFile, DataEntries(iLvl3), 16, BytesRead, ByVal 0&
 264.                   ' Convert RVA of IconDir structure to file offset and store
 265.                   Count = Count + 1
 266.                   ReDim Preserve Icons(Count) As IconDescriptor
 267.                   Icons(Count).Offset = RVA_to_Offset(DataEntries(iLvl3).Offset)
 268.                   ' Store ID of icon resource
 269.                   Icons(Count).ID = L2Entries(iLvl2).Name
 270.                   ' Store Size of icon resource
 271.                   SetFilePointer hFile, Icons(Count).Offset, 0, 0
 272.                   ReadFile hFile, DIB, ByVal Len(DIB), BytesRead, ByVal 0&
 273.                   Icons(Count).Size = DIB.ImageSize + 40
 274.                Next iLvl3
 275.             Next iLvl2
 276.          End If
 277.       Next iLvl1
 278.    Else
 279.       Count = 0
 280.    End If
 281.    
 282.    ' Return the number of icons found
 283.    GetIconOffsets = Count
 284.    Exit Function
 285.    
 286. ErrHandler:
 287.    MsgBox "An error occurred while locating the icon resources. " _
 288.     & " Please make sure neither of the specified files are in use.", vbOKOnly + vbExclamation, _
 289.     App.EXEName & " - " & eRR.Description
 290.    
 291. End Function
 292. Public Function HackDirectories(hFile As Long, ResTree As Long, DIBOffset As Long, _
 293.                                 DIBAttrib As ICON_DIR_ENTRY) As Boolean
 294. On Error GoTo ErrHandler:
 295.  
 296.    Dim Cursor        As Long                 ' File pointer position
 297.    Dim Root          As IMAGE_RESOURCE_DIR   ' Root node of res tree
 298.    Dim L1Entries()   As RESOURCE_DIR_ENTRY   ' First-level child nodes
 299.    Dim L2Root()      As IMAGE_RESOURCE_DIR   ' Second-level root nodes
 300.    Dim L2Entries()   As RESOURCE_DIR_ENTRY   ' Second-level child nodes
 301.    Dim L3Root()      As IMAGE_RESOURCE_DIR   ' Third-level root nodes
 302.    Dim L3Entries()   As RESOURCE_DIR_ENTRY   ' Third-level child nodes
 303.    Dim DataEntries() As RESOURCE_DATA_ENTRY  ' IMAGE_RESOURCE_DATA_ENTRY structs
 304.    Dim IcoDir        As ICON_DIR             ' IconDirectory in EXE
 305.    Dim iLvl1         As Integer              ' Loop Counter (first level)
 306.    Dim iLvl2         As Integer              ' Loop Counter (second level)
 307.    Dim iLvl3         As Integer              ' Loop Counter (third level)
 308.    Dim intC          As Integer              ' Loop Counter (general)
 309.    Dim BytesRead     As Long                 ' Returned by Read/WriteFile API's
 310.    
 311.    If (hFile >= 0) Then
 312.       ' Convert DIBOffset to an RVA (needed for RESOURCE_DATA_ENTRY structures)
 313.       DIBOffset = Offset_to_RVA(DIBOffset)
 314.       SetFilePointer hFile, ByVal ResTree, 0, 0
 315.       ReadFile hFile, Root, Len(Root), BytesRead, ByVal 0&
 316.       ReDim L1Entries(Root.NamedEntries + Root.IDEntries) As RESOURCE_DIR_ENTRY
 317.       ReDim L2Root(Root.NamedEntries + Root.IDEntries) As IMAGE_RESOURCE_DIR
 318.       ' Loop through first-level child nodes and find RT_GROUP_ICON branch
 319.       For iLvl1 = 1 To (Root.NamedEntries + Root.IDEntries)
 320.          SetFilePointer hFile, ResTree + 8 + (iLvl1 * 8), 0, 0
 321.          ReadFile hFile, L1Entries(iLvl1), 8, BytesRead, ByVal 0&
 322.          If L1Entries(iLvl1).Name = &HE Then
 323.             ' RT_GROUP_ICON branch found
 324.             CopyMemory Cursor, L1Entries(iLvl1).Offset, 3
 325.             Cursor = Cursor + ResTree
 326.             SetFilePointer hFile, Cursor, 0, 0
 327.             ' Read second-level directory
 328.             ReadFile hFile, L2Root(iLvl1), 16, BytesRead, ByVal 0&
 329.             ReDim L2Entries(L2Root(iLvl1).NamedEntries + L2Root(iLvl1).IDEntries) As RESOURCE_DIR_ENTRY
 330.             ReDim L3Root(L2Root(iLvl1).NamedEntries + L2Root(iLvl1).IDEntries) As IMAGE_RESOURCE_DIR
 331.             For iLvl2 = 1 To (L2Root(iLvl1).NamedEntries + L2Root(iLvl1).IDEntries)
 332.                CopyMemory Cursor, L1Entries(iLvl1).Offset, 3
 333.                Cursor = Cursor + ResTree
 334.                SetFilePointer hFile, Cursor + 8 + (iLvl2 * 8), 0, 0
 335.                ReadFile hFile, L2Entries(iLvl2), 8, BytesRead, ByVal 0&
 336.                CopyMemory Cursor, L2Entries(iLvl2).Offset, 3
 337.                Cursor = Cursor + ResTree
 338.                SetFilePointer hFile, Cursor, 0, 0
 339.                ' Read thrid-level directory
 340.                ReadFile hFile, L3Root(iLvl2), 16, BytesRead, ByVal 0&
 341.                ReDim L3Entries(L3Root(iLvl2).NamedEntries + L3Root(iLvl2).IDEntries) As RESOURCE_DIR_ENTRY
 342.                For iLvl3 = 1 To (L3Root(iLvl2).NamedEntries + L3Root(iLvl2).IDEntries)
 343.                   ' Read third-level child nodes
 344.                   CopyMemory Cursor, L2Entries(iLvl2).Offset, 3
 345.                   Cursor = Cursor + ResTree + 8 + (iLvl3 * 8)
 346.                   SetFilePointer hFile, Cursor, 0, 0
 347.                   ReadFile hFile, L3Entries(iLvl3), 8, BytesRead, ByVal 0&
 348.                   ' Jump to RESOURCE_DATA_ENTRY
 349.                   CopyMemory Cursor, L3Entries(iLvl3).Offset, 3
 350.                   Cursor = Cursor + ResTree
 351.                   SetFilePointer hFile, Cursor, 0, 0
 352.                   ReDim Preserve DataEntries(iLvl3) As RESOURCE_DATA_ENTRY
 353.                   ReadFile hFile, DataEntries(iLvl3), 16, BytesRead, ByVal 0&
 354.                   ' Jump to and read ICON_DIR structure
 355.                   Cursor = RVA_to_Offset(DataEntries(iLvl3).Offset)
 356.                   SetFilePointer hFile, Cursor, 0, 0
 357.                   ReadFile hFile, IcoDir, 6, BytesRead, ByVal 0&
 358.                   For intC = 1 To IcoDir.Count
 359.                      WriteFile hFile, DIBAttrib, Len(DIBAttrib) - 4, BytesRead, ByVal 0&
 360.                      SetFilePointer hFile, 2, 0, 1
 361.                   Next intC
 362.                Next iLvl3
 363.             Next iLvl2
 364.          ElseIf L1Entries(iLvl1).Name = 3 Then
 365.             CopyMemory Cursor, L1Entries(iLvl1).Offset, 3
 366.             Cursor = Cursor + ResTree
 367.             SetFilePointer hFile, ByVal Cursor, 0, 0
 368.             ' Read second-level directory
 369.             ReadFile hFile, L2Root(iLvl1), 16, BytesRead, ByVal 0&
 370.             ReDim L2Entries(L2Root(iLvl1).NamedEntries + L2Root(iLvl1).IDEntries) As RESOURCE_DIR_ENTRY
 371.             ReDim L3Root(L2Root(iLvl1).NamedEntries + L2Root(iLvl1).IDEntries) As IMAGE_RESOURCE_DIR
 372.             For iLvl2 = 1 To (L2Root(iLvl1).NamedEntries + L2Root(iLvl1).IDEntries)
 373.                CopyMemory Cursor, L1Entries(iLvl1).Offset, 3
 374.                Cursor = Cursor + ResTree
 375.                SetFilePointer hFile, Cursor + 8 + (iLvl2 * 8), 0, 0
 376.                ReadFile hFile, L2Entries(iLvl2), 8, BytesRead, ByVal 0&
 377.                CopyMemory Cursor, L2Entries(iLvl2).Offset, 3
 378.                Cursor = Cursor + ResTree
 379.                SetFilePointer hFile, Cursor, 0, 0
 380.                ' Read thrid-level directory
 381.                ReadFile hFile, L3Root(iLvl2), 16, BytesRead, ByVal 0&
 382.                ReDim L3Entries(L3Root(iLvl2).NamedEntries + L3Root(iLvl2).IDEntries) As RESOURCE_DIR_ENTRY
 383.                For iLvl3 = 1 To (L3Root(iLvl2).NamedEntries + L3Root(iLvl2).IDEntries)
 384.                   ' Read third-level child nodes
 385.                   CopyMemory Cursor, L2Entries(iLvl2).Offset, 3
 386.                   Cursor = Cursor + ResTree + 8 + (iLvl3 * 8)
 387.                   SetFilePointer hFile, Cursor, 0, 0
 388.                   ReadFile hFile, L3Entries(iLvl3), 8, BytesRead, ByVal 0&
 389.                   ' Jump to and hack the RESOURCE_DATA_ENTRY
 390.                   Cursor = L3Entries(iLvl3).Offset + ResTree
 391.                   SetFilePointer hFile, Cursor, 0, 0
 392.                   WriteFile hFile, DIBOffset, 4, BytesRead, ByVal 0&
 393.                   WriteFile hFile, CLng(DIBAttrib.dwBytesInRes + 40), 4, BytesRead, ByVal 0&
 394.                Next iLvl3
 395.             Next iLvl2
 396.          End If
 397.       Next iLvl1
 398.    Else
 399.       HackDirectories = False
 400.       Exit Function
 401.    End If
 402.    
 403.    HackDirectories = True
 404.    Exit Function
 405.    
 406. ErrHandler:
 407.    MsgBox "An error occurred while modifying the resource directories. " _
 408.     & " Please make sure neither of the specified files are in use.", vbOKOnly + vbExclamation, _
 409.     App.EXEName & " - " & eRR.Description
 410.    
 411. End Function
 412. Private Function RVA_to_Offset(RVA As Long) As Long
 413. On Error GoTo ErrHandler:
 414.    Dim TempOffset    As Long           ' Difference of RVA and start of section
 415.    TempOffset = RVA - ResSectionRVA
 416.    If (TempOffset >= 0) Then
 417.       ' Calculate the file offset of the RVA
 418.       RVA_to_Offset = ResSectionOffset + TempOffset
 419.    Else
 420.       RVA_to_Offset = -1
 421.    End If
 422.    Exit Function
 423.    
 424. ErrHandler:
 425.    MsgBox "Error in RVA_to_Offset function: " & eRR.Number & ": " & eRR.Description, _
 426.     vbOKOnly + vbExclamation, App.EXEName & " - Error"
 427. End Function
 428.  
 429. Private Function Offset_to_RVA(Offset As Long) As Long
 430. On Error GoTo ErrHandler:
 431.  
 432.    Dim TempOffset    As Long          ' Difference of Offset and start of section
 433.    
 434.    ' Get distance between offset and start of resource section
 435.    TempOffset = Offset - ResSectionOffset
 436.    If TempOffset >= 0 Then
 437.       ' Calculate RVA of the file offset
 438.       Offset_to_RVA = ResSectionRVA + TempOffset
 439.    Else
 440.       Offset_to_RVA = -1
 441.    End If
 442.    Exit Function
 443.    
 444. ErrHandler:
 445.   MsgBox "Error in Offset_to_RVA function: " & eRR.Number & ": " & eRR.Description, _
 446.     vbOKOnly + vbExclamation, App.EXEName & " - Error"
 447.    
 448. End Function
 449.  
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...


Return to “[VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests