• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Vi trí dấu nháy trên textbox

Các thủ thuật liên quan đến việc xử lý ứng dụng, biểu mẫu và control
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Vi trí dấu nháy trên textbox

Postby truongphu » Thu 13/08/2009 10:22 am

Thủ thuật: Vi trí dấu nháy trên textbox
Tác giả: clarkkent gởi, truongphu edit
Mô tả: Xác định vị trí dấu nháy trên textbox / pixelCần Text1 khá lớn, MultiLine = True

Code: Select all

 1. Private Declare Function GetCaretPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long
 2. Private Type POINTAPI
 3.     X As Long: Y As Long
 4. End Type
 5.  
 6. Private Sub Text1_Change()
 7.     Me.Caption = "X: " & ScaleX(GetTCurs.X, vbPixels, vbTwips) + Text1.Left & " Y: " & ScaleX(GetTCurs.Y, vbPixels, vbTwips) + Text1.Top
 8. End Sub
 9.  
 10. Private Sub Text1_Click()
 11.     Me.Caption = "X: " & ScaleX(GetTCurs.X, vbPixels, vbTwips) + Text1.Left & " Y: " & ScaleX(GetTCurs.Y, vbPixels, vbTwips) + Text1.Top
 12. End Sub
 13.  
 14. Private Function GetTCurs() As POINTAPI
 15.     Dim pt As POINTAPI
 16.     GetCaretPos pt
 17.     GetTCurs.X = pt.X:      GetTCurs.Y = pt.Y
 18. End Function


Tặng CoffeeShop
Attachments
vi tri con tro.rar
(1.19 KiB) Downloaded 513 times


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Return to “[VB] Ứng dụng - Form và Control”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests