• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[WPF]ProgressBar dạng kim đồng hồ

Các đoạn code nhỏ và những mã nguồn linh tinh

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

neverland87
Guru
Guru
Posts: 490
Joined: Sat 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

[WPF]ProgressBar dạng kim đồng hồ

Postby neverland87 » Fri 14/08/2009 5:04 pm

Tên chương trình: ProgressBar dạng kim đồng hồ
Ngôn ngữ lập trình: XAML
Tác giả: Sưu tầm từ MSDN
Chức năng: Mã nguồn XAML tạo 1 ProgressBar dạng kim đồng hồ


ScreenShot:

kq.png
kq.png (12.99 KiB) Viewed 3975 times


Mã XAML:

Code: Select all

 1. <Window x:Class="WpfApplication1.Window1"
 2.     xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 3.     xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 4.     Title="ScrollBar ProgressBar" Height="300" Width="400">
 5.     <Window.Resources>
 6.         <ControlTemplate x:Key="templateSpeedometer" TargetType="ProgressBar">
 7.             <ControlTemplate.Resources>
 8.                 <Style TargetType="Line">
 9.                     <Setter Property="Stroke" Value="Black"></Setter>
 10.                     <Setter Property="StrokeThickness" Value="1"></Setter>
 11.                     <Setter Property="X1" Value="-85"></Setter>
 12.                     <Setter Property="X2" Value="-95"></Setter>
 13.                 </Style>
 14.                 <Style TargetType="TextBlock">
 15.                     <Setter Property="FontSize" Value="11" />
 16.                     <Setter Property="Foreground" Value="Black" />
 17.                 </Style>
 18.             </ControlTemplate.Resources>
 19.             <Border Width="270" Height="120"
 20.                     BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}"
 21.                     BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}"
 22.                     Background="{TemplateBinding Background}">
 23.  
 24.                 <Canvas Width="0" Height="0"
 25.                         RenderTransform="1 0 0 1 0 50" >
 26.  
 27.                     <Rectangle Name="PART_Track" Width="180" />
 28.                     <Rectangle Name="PART_Indicator" />
 29.  
 30.                     <Line LayoutTransform=" 1.00 0.00 -0.00 1.00 0 0" />
 31.                     <Line LayoutTransform=" 0.95 0.31 -0.31 0.95 0 0" />
 32.                     <Line LayoutTransform=" 0.81 0.59 -0.59 0.81 0 0" />
 33.                     <Line LayoutTransform=" 0.59 0.81 -0.81 0.59 0 0" />
 34.                     <Line LayoutTransform=" 0.31 0.95 -0.95 0.31 0 0" />
 35.                     <Line LayoutTransform=" 0.00 1.00 -1.00 0.00 0 0" />
 36.                     <Line LayoutTransform="-0.31 0.95  0.95 0.31 0 0" />
 37.                     <Line LayoutTransform="-0.59 0.81  0.81 0.59 0 0" />
 38.                     <Line LayoutTransform="-0.81 0.59  0.59 0.81 0 0" />
 39.                     <Line LayoutTransform="-0.95 0.31  0.31 0.95 0 0" />
 40.                     <Line LayoutTransform="-1.00 0.00  0.00 1.00 0 0" />
 41.  
 42.                     <TextBlock Text="0%" Canvas.Left="-115" Canvas.Top="-6" />
 43.                     <TextBlock Text="20%" Canvas.Left="-104" Canvas.Top="-65" />
 44.                     <TextBlock Text="40%" Canvas.Left="-42" Canvas.Top="-105" />
 45.                     <TextBlock Text="60%" Canvas.Left="25" Canvas.Top="-105" />
 46.                     <TextBlock Text="80%" Canvas.Left="82" Canvas.Top="-65" />
 47.                     <TextBlock Text="100%" Canvas.Left="100" Canvas.Top="-6" />
 48.  
 49.                     <Polygon Points="5 5 5 -5 -75 0"
 50.                              Stroke="Black" Fill="Red">
 51.                         <Polygon.RenderTransform>
 52.                             <RotateTransform
 53.                                 Angle="{Binding ElementName=PART_Indicator,
 54.                                                Path=ActualWidth}" />
 55.                         </Polygon.RenderTransform>
 56.                     </Polygon>
 57.                 </Canvas>
 58.             </Border>
 59.         </ControlTemplate>
 60.     </Window.Resources>
 61.     <StackPanel>
 62.         <ProgressBar Minimum="0" Maximum="100" Margin="50" Template="{StaticResource templateSpeedometer}" Value="{Binding ElementName=scroll, Path=Value}"></ProgressBar>
 63.         <ScrollBar Name="scroll" Orientation="Horizontal" Minimum="0" Maximum="100" SmallChange="1" LargeChange="10" Margin="50 0 50 0"></ScrollBar>
 64.     </StackPanel>
 65. </Window>


Download mã nguồn tại đây:
ProgressBarKimDongHo.rar
(49.62 KiB) Downloaded 806 times


SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT

Return to “[.NET] Mã nguồn linh tinh”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests