• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tìm ngày theo điều kiện (VD: ngày thứ CN thứ 2 của tháng 5)

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Tìm ngày theo điều kiện (VD: ngày thứ CN thứ 2 của tháng 5)

Postby truongphu » Tue 15/09/2009 12:14 pm

Thủ thuật: Tìm ngày theo điều kiện
Tác giả: truongphu
Mô tả: Tìm ngày theo điều kiện (VD: ngày thứ CN thứ 2 của tháng 5


Vấn đề: Ngày của Mẹ (Mother's Day) là ngày không cố định, đó là ngày Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 (còn nhiều ngày lễ khác cũng vậy...), vậy làm sao xác định được ngày đó theo từng năm
Giải quyết: viết 1 hàm, không biết đúng không chứ chạy OK, các bác có ai có cách gọn hơn thì post lên nha :D
Hàm đây

Code: Select all

 1. Function FindDay(Ngày As Byte, LânMây As Byte, Tháng As Byte, Nam As Integer) As Date
 2. ' CN Ngày = 1, Thu' Hai = 2 ...
 3. Dim aa As Date
 4.     aa = CDate(Tháng & "/" & 1 & "/" & Nam)
 5.         Select Case Weekday(aa) - Ngày
 6.             Case 0: FindDay = aa + 7 * (LânMây - 1)
 7.             Case Is > 0: FindDay = aa + 7 * LânMây - Weekday(aa) + Ngày
 8.             Case Else: FindDay = aa + 7 * (LânMây - 1) - Weekday(aa) + Ngày
 9.         End Select
 10. End Function


Cách sử dụng:

Code: Select all

 1. Private Sub Command1_Click()
 2. ' Hôm nay là thu' 3 lâ`n thu' 3 cua tháng 9 nam 2009 (9/15/2009)
 3. MsgBox FindDay(3, 3, 9, 2009)
 4. ' Mother Day nam 2009 là chu nhât (1) la6`n thu' 2 cua tháng 5
 5. MsgBox FindDay(1, 2, 5, 2009)
 6. End SubĐã Sửa
Last edited by truongphu on Tue 15/09/2009 1:34 pm, edited 1 time in total.


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

Re: Tìm ngày theo điều kiện (VD: ngày thứ CN thứ 2 của tháng 5)

Postby clarkkent » Tue 15/09/2009 1:07 pm

hình như ra không đúng :|
Attachments
findday.PNG
findday.PNG (10 KiB) Viewed 3771 times
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Tìm ngày theo điều kiện (VD: ngày thứ CN thứ 2 của tháng 5)

Postby truongphu » Tue 15/09/2009 4:10 pm

Giờ thì OK
Attachments
Find Day.rar
(620 Bytes) Downloaded 420 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

Re: Tìm ngày theo điều kiện (VD: ngày thứ CN thứ 2 của tháng 5)

Postby clarkkent » Tue 15/09/2009 4:35 pm

lần này kết quả khác nhưng vẫn sai :|
Attachments
findday2.PNG
findday2.PNG (10.14 KiB) Viewed 3751 times
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Tìm ngày theo điều kiện (VD: ngày thứ CN thứ 2 của tháng 5)

Postby truongphu » Tue 15/09/2009 4:52 pm

Có 2 phần: Code VB6 và Code ứng dụng hơi khác nhau
Tuy nhiên tôi đã test êm mà ??
22.JPG


Có lẽ bạn Clarkkent dùng phiên bản cũ (tôi đã xóa)
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Ngày cuối tháng trước

Postby truongphu » Wed 16/09/2009 3:19 pm

Code: Select all

 1. Option Explicit
 2.  
 3. Function EndMonth(dt)
 4.     EndMonth = DateSerial(Year(dt), Month(dt), 0)
 5. End Function
 6.  
 7. Private Sub Command1_Click()
 8.     MsgBox EndMonth(#1/15/2006#)
 9.     MsgBox EndMonth(#3/1/2000#)
 10.     MsgBox EndMonth(Date)
 11. End Sub
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Tìm ngày theo điều kiện (VD: ngày thứ CN thứ 2 của tháng

Postby truongphu » Tue 11/05/2010 10:54 pm

viết lại:
 1. Private Sub Command1_Click()
 2.     Dim KêtQua As Date
 3.     KêtQua = TìmNgàyThuTrongTháng(Combo1.Text, Combo2.Text, _
 4.     Combo3.Text, Combo4.Text)
 5.     If Month(KêtQua) > CInt(Combo3.Text) Then
 6.         Calendar1.Day = Day(KêtQua - 7)
 7.     Else
 8.         Calendar1.Day = Day(KêtQua)
 9.     End If
 10.     MsgBox Format(KêtQua, "dddd d-MMM-yyyy"), vbOKOnly, _
 11.     "Thông báo ngày tìm theo format dddd d-MMM-yyyy"
 12. End Sub
 13.  
 14. Private Sub Combo3_Click()
 15.     Calendar1.Month = Combo3.Text
 16. End Sub
 17.  
 18. Private Sub Combo4_Click()
 19.     Calendar1.Year = Combo4.Text
 20. End Sub
 21.  
 22. Function TìmNgàyThuTrongTháng( _
 23.     ByVal NgàyThuTìm As VbDayOfWeek, _
 24.     ByVal LânThuMây As Byte, _
 25.     ByVal Thángnào As Byte, _
 26.     Optional ByVal Nam As Integer = 2010, _
 27.     Optional ByVal NgàyÐâuTuân As VbDayOfWeek = vbSunday) _
 28.     As Date
 29.     ' code truongphu
 30. ' NgàyThuTìm: vbSunday = 1, vbMonday = 2, ..., vbSarturday = 7
 31. ' LânThuMây: 1, 2, 3, 4,5
 32. ' Thángnào: 1, 2, 3, ..., 12
 33. ' Nam: 1985, ...2007, ... hiên tai 2010 thì bo trô'ng
 34. ' NgàyÐâuTuân: 1 (Sunday), ... default = 1 = bo trô'ng
 35. Dim ÐâuTháng As Date:   ÐâuTháng = CDate(Thángnào & "/1/" & Nam)
 36. Dim CáchThu As Long:    CáchThu = NgàyThuTìm - Weekday(ÐâuTháng)
 37. If CáchThu < 0 Then
 38.     TìmNgàyThuTrongTháng = ÐâuTháng + CáchThu + LânThuMây * 7
 39. Else
 40.     TìmNgàyThuTrongTháng = ÐâuTháng + CáchThu + (LânThuMây - 1) * 7
 41. End If
 42.     If Month(TìmNgàyThuTrongTháng) > Thángnào Then _
 43.     MsgBox "Thu' " & NgàyThuTìm & " Lâ`n thu' " & LânThuMây & _
 44.     " trong tháng " & Thángnào & "/" & Nam & _
 45.     " không có, qua tháng sau!", vbOKOnly, "Thông Báo"
 46. End Function
 47.  
 48. Private Sub Form_Load()
 49.     Dim i As Integer
 50.     For i = 1 To 7
 51.         Combo1.AddItem i
 52.     Next
 53.     Combo1.ListIndex = 0
 54.     For i = 1 To 5
 55.         Combo2.AddItem i
 56.     Next
 57.     Combo2.ListIndex = 0
 58.     For i = 1 To 12
 59.         Combo3.AddItem i
 60.     Next
 61.     Combo3.ListIndex = 0
 62.     For i = 1975 To 2020
 63.         Combo4.AddItem i
 64.     Next
 65.     Combo4.ListIndex = 35
 66. End Sub
 67.  
Attachments
Tìm ngày dac biêt.rar
(2.46 KiB) Downloaded 368 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Ngày lễ Hoa Kỳ: Father Day và Mother Day

Postby truongphu » Thu 29/07/2010 7:13 pm

 1. ' Chu nhât thu 3 cua tháng 6
 2. Private Function FatherDay(Nam As String) As Date
 3. Dim tháng6 As Date  ' code truongphu
 4. tháng6 = CDate("6/21/" & Nam)
 5.  If (tháng6 - Weekday(tháng6) + 1) > tháng6 Then FatherDay = tháng6 - Weekday(tháng6) + 1 - 7 Else FatherDay = tháng6 - Weekday(tháng6) + 1
 6. End Function
 7.  
 8. ' Chu nhât thu 2 cua tháng 5
 9. Private Function MotherDay(Nam As String) As Date
 10. Dim tháng5 As Date  ' code truongphu
 11. tháng5 = CDate("5/14/" & Nam)
 12.  If (tháng5 - Weekday(tháng5) + 1) > tháng5 Then MotherDay = tháng5 - Weekday(tháng5) + 1 - 7 Else MotherDay = tháng5 - Weekday(tháng5) + 1
 13. End Function
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh


Return to “[VB] Chuỗi và Thời gian”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests