Function Lich Âm Dương 2012 ngắn gọn

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 531 times

Function Lich Âm Dương 2012 ngắn gọn

Gửi bài by truongphu »

Thủ thuật: Function Lich Âm Dương 2012 ngắn gọn
Tác giả: truongphu
Mô tả: Function Lich Âm Dương 2012 ngắn gọn
Dành cho bạn nào muốn kèm trong sản phẩm VB6 của mình, xuất bản cho năm 2012
 1. Function D2012A(NgàyDL As Date) As String
 2. Const D2012 = "0812"   Const A2012 = "40101101010101"
 3.     Dim Khoang As Long Khoang = DateDiff("d", #1/1/2012#, NgàyDL)
 4.     Dim Al As Long Al = CLng(Left(D2012, 2)) + Khoang
 5.     Dim i%, j%, jj% jj = CLng(Right(D2012, 2))
 6.     For i = 2 To Len(A2012)
 7.         If Mid(A2012, i, 1) = 0 Then www = 29 Else www = 30
 8.         If Al <= www Then
 9.             Exit For
 10.         Else
 11.             Al = Al - www
 12.             j = j + 1
 13.             If (j >= CLng(Left(A2012, 1)) + 1) And i > 2 Then jj = j - 1 Else jj = j
 14.             If jj > 12 Then jj = jj Mod 12
 15.         End If
 16.     Next
 17.     D2012A = Al & "/" & jj
 18. End Function


Mẫu sử dụng:

Mã: Chọn tất cả

Private Sub Form_Paint()
  For p = 0 To 365 Step 37
    Dim SS As Date: SS = CDate(#1/1/2012# + p)
    Me.CurrentX = 600: Print SS & String(10, ".") & D2012A(SS)
  Next
End Sub
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
Đăng trả lời

Quay về