[VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Mã nguồn các ứng dụng về quản lý

Các điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Đăng trả lời
boy1234
Guru
Guru
Bài viết: 448
Ngày tham gia: Thứ 2 13/10/2008 3:12 pm
Đến từ: Dĩ An - Bình Dương
Been thanked: 32 times

[VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bài by boy1234 »

Tên chương trình: Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng
Ngôn ngữ lập trình: VB.NET
Tác giả: boy1234
Chức năng: Quản lý bán hàng của các nhân viên ở từng chi nhánh - Chương trình được viết theo mô hình 3 lớp
Chương trình được viết dựa trên mô hình 3 lớp nên chưa chú trọng về tính logic trong quản lý. :D

- Chương trình được phân quyền đơn giản:
+ Quản trị: toàn quyền.
+ User: được thao tác trên 2 form bán hàng.

- Chương trình được viết bằng VB.NET(2008) kết nối Sql Server 2005

- Vui lòng chạy đoạn Script file ScriptCreateDBJessup.sql trong thư mục \ProjectJessup\ProjectJessup\Database để tạo DB.

- Đăng nhập với UserName: admin - PassWord: admin (toàn quyền) hoặc huyhien - hh (Có thể xem trong DB - Table Employee_Details.

- Phần báo cáo chưa làm. :D
Tập tin đính kèm
untitled.PNG
untitled1.PNG
untitled2.PNG
ProjectJessup.rar
(1.41 MiB) Đã tải về 9638 lần
Dạo này nghiện honda SS50
perfect314079
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 57
Ngày tham gia: Thứ 7 18/12/2010 12:19 am
Has thanked: 10 times

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bài by perfect314079 »

Bạn boy1234 ơi mình dùng user và password như bạn hướng dẫn nhưng đều không được.
boy1234
Guru
Guru
Bài viết: 448
Ngày tham gia: Thứ 2 13/10/2008 3:12 pm
Đến từ: Dĩ An - Bình Dương
Been thanked: 32 times

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bài by boy1234 »

Bạn chạy tạo Database JesupDB chưa?
Mở sql server 2005 chép đoạn code dưới vào nhấn F5 chạy tạo Database nhé!
[sql]----------------------------------------------
-- CREATE DB JessupDB --
----------------------------------------------
USE master
go
IF exists(SELECT * FROM sysdatabases WHERE name= 'JessupDB')
DROP DATABASE JessupDB
go
-----------------------------------------------
CREATE DATABASE JessupDB
go
SET DATEFORMAT dmy
go

USE JessupDB
go

CREATE TABLE Region
(
RegionID nvarchar(7) CONSTRAINT pk_RegionID PRIMARY KEY,
RegionDesc nvarchar(200)
)

CREATE TABLE Employee_Details
(
EmpID nvarchar(7) CONSTRAINT pk_Employee PRIMARY KEY,
RegionID nvarchar(7) CONSTRAINT fk_RegionID FOREIGN KEY REFERENCES Region(RegionID),
Firstname nvarchar(20) NOT NULL,
Lastname nvarchar(20) NOT NULL,
Department nvarchar(30) NOT NULL,
Designation nvarchar(30) NOT NULL,
Address nvarchar(50),
City nvarchar(30),
State nvarchar(20),
Zip nvarchar(10),
Phone nvarchar(20),
Email nvarchar(50),
Username nvarchar(20),
PassLogin nvarchar(18),
Permission bit
)
go

CREATE TABLE Product_Details
(
ProductCode nvarchar(7) CONSTRAINT pk_Product PRIMARY KEY,
ProductDesc nvarchar(50) NOT NULL,
ProductType nvarchar(30) NOT NULL,
Unit_Price int CONSTRAINT chk_Unit_Price CHECK (Unit_Price>0),
)
go

CREATE TABLE Scheme_Details
(
SchemeID nvarchar(7) CONSTRAINT pk_SchemeID PRIMARY KEY,
SchemeDesc nvarchar(50) NOT NULL,
ProductCode nvarchar(7) CONSTRAINT fk_ProductCode FOREIGN KEY REFERENCES Product_Details(ProductCode),
DiscPercentage int CONSTRAINT chk_DiscPercentage CHECK (DiscPercentage>= 0 AND DiscPercentage<= 100),
CompProCode nvarchar(7),
CompProPrice int
)
go

CREATE TABLE WholeSaler_Details
(
DealerID nvarchar(7) CONSTRAINT pk_Dealer PRIMARY KEY,
RegionID nvarchar(7) CONSTRAINT fk_ReID FOREIGN KEY REFERENCES Region(RegionID),
FullName nvarchar(30) NOT NULL,
Address nvarchar(50) NOT NULL,
City nvarchar(30) NOT NULL,
State nvarchar(20),
Zip nvarchar(10),
Phone nvarchar(20)
)
go

CREATE TABLE SalesData
(
SalesDataID nvarchar(7) CONSTRAINT pk_SalesDataID PRIMARY KEY,
Date_SD datetime,
DealerID nvarchar(7) CONSTRAINT fk_DealerID FOREIGN KEY REFERENCES WholeSaler_Details(DealerID)
)
go

CREATE TABLE SalesData_Details
(
SDD_ID nvarchar(7) CONSTRAINT pk_SDD_ID PRIMARY KEY,
SalesDataID nvarchar(7) CONSTRAINT fk_SalesDataID FOREIGN KEY REFERENCES SalesData(SalesDataID),
ProductCode nvarchar(7) CONSTRAINT fk_ProductC FOREIGN KEY REFERENCES Product_Details(ProductCode),
Quantity int CONSTRAINT chk_Q CHECK (Quantity>0),
PricePerUnit int CONSTRAINT chk_PricePerUnit CHECK (PricePerUnit> 0)
)
go

CREATE TABLE Promotional_Scheme
(
PromID nvarchar(7) CONSTRAINT pk_PromID PRIMARY KEY,
Date_PS datetime,
DealerID nvarchar(7) CONSTRAINT fk_DlID FOREIGN KEY REFERENCES WholeSaler_Details(DealerID)
)
go

CREATE TABLE P_Scheme_Details
(
PSD_ID nvarchar(7) CONSTRAINT pk_PSD_ID PRIMARY KEY,
PromID nvarchar(7) CONSTRAINT fk_PromID FOREIGN KEY REFERENCES Promotional_Scheme(PromID),
ProductCode nvarchar(7) CONSTRAINT fk_ProCode FOREIGN KEY REFERENCES Product_Details(ProductCode),
Quantity int CONSTRAINT chk_Quantity CHECK (Quantity> 0),
PricePerUnit int CONSTRAINT chk_PricePUnit CHECK (PricePerUnit> 0),
DiscountAmount int CONSTRAINT chk_DiscountA CHECK (DiscountAmount>= 0),
SchemeID nvarchar(7) CONSTRAINT fk_SchemeID FOREIGN KEY REFERENCES Scheme_Details(SchemeID),
CompProCode nvarchar(7)
)
go

-----------------------------------------------------------------------
-- CREATE FUNCTION Add ID Auto --
-----------------------------------------------------------------------
CREATE FUNCTION AddID(@makt char(2))
RETURNS char(7)
AS
BEGIN
DECLARE @iMaso int
DECLARE @vMaso varchar(9)
IF @makt='RG' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(RegionID,5)) FROM Region)
IF @makt='EM' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(EmpID,5)) FROM Employee_Details)
IF @makt='PD' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(ProductCode,5)) FROM Product_Details)
IF @makt='SM' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(SchemeID,5)) FROM Scheme_Details)
IF @makt='WS' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(DealerID,5)) FROM WholeSaler_Details)
IF @makt='PR' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(PromID,5)) FROM Promotional_Scheme)
IF @makt='PS' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(PSD_ID,5)) FROM P_Scheme_Details)
IF @makt='SD' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(SalesDataID,5)) FROM SalesData)
IF @makt='ST' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(SDD_ID,5)) FROM SalesData_Details)
IF (@iMaso IS NULL) SET @vMaso= @makt+ CONVERT(varchar(7),'00001')
ELSE
BEGIN
SET @iMaso= @iMaso+1
SET @vMaso= '0000'+ CONVERT(varchar,@iMaso)
SET @vMaso= @makt+ RIGHT(@vMaso,5)
END
RETURN @vMaso
END
go

ALTER TABLE Region ADD CONSTRAINT def_Reg DEFAULT dbo.AddID('RG') FOR RegionID
ALTER TABLE Employee_Details ADD CONSTRAINT def_Emp DEFAULT dbo.AddID('EM') FOR EmpID
ALTER TABLE Product_Details ADD CONSTRAINT def_Pro DEFAULT dbo.AddID('PD') FOR ProductCode
ALTER TABLE Scheme_Details ADD CONSTRAINT def_Sch DEFAULT dbo.AddID('SM') FOR SchemeID
ALTER TABLE WholeSaler_Details ADD CONSTRAINT def_Who DEFAULT dbo.AddID('WS') FOR DealerID
ALTER TABLE Promotional_Scheme ADD CONSTRAINT def_Prom DEFAULT dbo.AddID('PR') FOR PromID
ALTER TABLE P_Scheme_Details ADD CONSTRAINT def_P_Scheme DEFAULT dbo.AddID('PS') FOR PSD_ID
ALTER TABLE SalesData ADD CONSTRAINT def_SalesData DEFAULT dbo.AddID('SD') FOR SalesDataID
ALTER TABLE SalesData_Details ADD CONSTRAINT def_SDD DEFAULT dbo.AddID('ST') FOR SDD_ID
go


-----------------------------------------------------------------------
-- INSERT DATA --
-----------------------------------------------------------------------
INSERT Region(RegionDesc) VALUES(N'Trung tâm Jessup')
INSERT Region(RegionDesc) VALUES(N'Miền Bắc')
INSERT Region(RegionDesc) VALUES(N'Miền Trung')
INSERT Region(RegionDesc) VALUES(N'Đông Nam Bộ')
INSERT Region(RegionDesc) VALUES(N'Tây Nam Bộ')
INSERT Region(RegionDesc) VALUES(N'Tây Nguyên')
go

INSERT Employee_Details(RegionID, Firstname, Lastname, Department, Designation, Address, City,
State, Zip, Phone, Email, Username, PassLogin, Permission)
VALUES('RG00001', N'Trương Ngọc', N'Hữu', N'IT', N'Quản trị IT', N'Thủ Đức', N'TP.HCM',
N'TP.HCM', '01291-9495','090910111', 'NgocHuu@gmail.com', 'admin', 'admin', 1)
INSERT Employee_Details(RegionID, Firstname, Lastname, Department, Designation, Address, City,
State, Zip, Phone, Email, Username, PassLogin, Permission)
VALUES('RG00001', N'Phách Phú', N'Thành', N'Kinh Doanh', N'Trưởng phòng', N'Biên Hòa', N'TP Biên Hòa',
N'Đồng Nai', '09932-2121','092120102', 'Phuthanh@yahoo.com', 'truongphong', 'chief', 1)
INSERT Employee_Details(RegionID, Firstname, Lastname, Department, Designation, Address, City,
State, Zip, Phone, Email, Username, PassLogin, Permission)
VALUES('RG00003', N'Lê', N'Minh', N'Kinh Doanh', N'Nhân viên bán hàng', N'Thủ Đức', 'TP.HCM',
N'TP.HCM', NULL,'091291212', 'Leminh@gmail.com', 'minh', '123', 0)
INSERT Employee_Details(RegionID, Firstname, Lastname, Department, Designation, Address, City,
State, Zip, Phone, Email, Username, PassLogin, Permission)
VALUES('RG00002', N'Lưu Đức', N'Hòa', N'Kinh Doanh', N'Nhân viên bán hàng', N'Dĩ An', N'Bình Dương',
N'Bình Dương', NULL,'092345682', 'LuuDucHos@gmail.com', 'hoa', '456', 0)
INSERT Employee_Details(RegionID, Firstname, Lastname, Department, Designation, Address, City,
State, Zip, Phone, Email, Username, PassLogin, Permission)
VALUES('RG00004', N'Trần Anh', N'Vũ', N'Kinh Doanh', N'Nhân viên tổng hợp', N'Thủ Đức', 'TP.HCM',
N'TP.HCM', NULL,'090000009', 'AnhVu@gmail.com', 'kuvu', 'chuoi', 0)
INSERT Employee_Details(RegionID, Firstname, Lastname, Department, Designation, Address, City,
State, Zip, Phone, Email, Username, PassLogin, Permission)
VALUES('RG00002', N'Huy', N'Hiền', N'Kinh Doanh', N'Nhân viên học việc', N'Vũng Tàu', N'Vũng Tàu',
N'Bà Rịa - Vũng Tàu', NULL, '00072-0192', 'HuyHien@yahoo.com', 'huyhien', 'hh', 0)
go

INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
VALUES(N'Tivi LG 24" Plasma', N'LCD', 5000000)
INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
VALUES(N'Tivi LG 21"', N'CRT', 2500000)
INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
VALUES(N'Máy giặt Samsung - 7,6kg', N'Automatic', 4350000)
INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
VALUES(N'Đầu DVD Panasonic DMR-E87H', N'4MP - AVI', 1610000)
INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
VALUES(N'Bàn ủi Philip HD1172', N'Small', 230000)
INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
VALUES(N'Quạt Asian B400T', N'Để bàn', 120000)
INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
VALUES(N'Tivi Sony Bravia KLV-V26A10', N'24" - LCD', 7500000)
INSERT Product_Details(ProductDesc, ProductType, Unit_Price)
VALUES(N'Tủ lạnh Toshiba GR-R21VPD', N'180 Lít', 3050000)
go

INSERT WholeSaler_Details(RegionID, FullName, Address, City, State, Zip, Phone)
VALUES('RG00003',N'Trung tâm Điện máy Nguyễn Kim', N'Sài Gòn', 'TP.HCM', 'TP.HCM', NULL, '0809091019')
INSERT WholeSaler_Details(RegionID, FullName, Address, City, State, Zip, Phone)
VALUES('RG00003', N'Siêu thị Hoàn Vũ', N'Biên Hòa', N'Biên Hòa', N'Đồng Nai', '10909-1111', '06130301345')
INSERT WholeSaler_Details(RegionID, FullName, Address, City, State, Zip, Phone)
VALUES('RG00002', N'Cửa hàng Điện gia dụng AAA', N'Nha Trang', N'Nha Trang', N'Khánh Hòa', NULL, '0129001290')
INSERT WholeSaler_Details(RegionID, FullName, Address, City, State, Zip, Phone)
VALUES('RG00004', N'Shop Here', N'Trung tâm thương mại', N'Quận Ninh Kiều', N'Cần Thơ', '09191-7321', '0808099097')
go

INSERT Scheme_Details(SchemeDesc, ProductCode, DiscPercentage, CompProCode, CompProPrice)
VALUES(N'Khuyến mãi nhân 10 năm thành lập', 'PD00003', 2, 'PD00006', 120000)
INSERT Scheme_Details(SchemeDesc, ProductCode, DiscPercentage, CompProCode, CompProPrice)
VALUES(N'Khách hàng lâu năm', N'PD00001', 5, 'No Item', 0)
INSERT Scheme_Details(SchemeDesc, ProductCode, DiscPercentage, CompProCode, CompProPrice)
VALUES(N'Lễ 30-04 và 1-5', N'PD00007', 10, 'PD00005', 230000)
INSERT Scheme_Details(SchemeDesc, ProductCode, DiscPercentage, CompProCode, CompProPrice)
VALUES(N'Chia sẽ bạn bè', N'PD00004', 0, 'PD00006', 120000)
go

INSERT SalesData(Date_SD, DealerID) VALUES('15-04-2010', 'WS00002')
INSERT SalesData(Date_SD, DealerID) VALUES('10-04-2010', 'WS00001')
INSERT SalesData(Date_SD, DealerID) VALUES('14-04-2010', 'WS00004')
go

INSERT SalesData_Details(SalesDataID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit)
VALUES('SD00001', 'PD00007', 50, 7500000)
INSERT SalesData_Details(SalesDataID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit)
VALUES('SD00002', 'PD00008', 5, 3050000)
INSERT SalesData_Details(SalesDataID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit)
VALUES('SD00002', 'PD00001', 12, 5000000)
INSERT SalesData_Details(SalesDataID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit)
VALUES('SD00003', 'PD00007', 7, 7500000)
INSERT SalesData_Details(SalesDataID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit)
VALUES('SD00003', 'PD00004', 23, 1610000)
go

INSERT Promotional_Scheme(Date_PS, DealerID) VALUES('15-04-2010', 'WS00002')
INSERT Promotional_Scheme(Date_PS, DealerID) VALUES('10-04-2010', 'WS00001')
go

INSERT P_Scheme_Details(PromID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit, DiscountAmount, SchemeID, CompProCode)
VALUES('PR00001', 'PD00007', 10, 7500000, 7500000, 'SM00003', 'PD00005')
INSERT P_Scheme_Details(PromID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit, DiscountAmount, SchemeID, CompProCode)
VALUES('PR00001', 'PD00004', 5, 5000000, 0, 'SM00004', 'PD00006')
INSERT P_Scheme_Details(PromID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit, DiscountAmount, SchemeID, CompProCode)
VALUES('PR00002', 'PD00001', 5, 3050000, 762500, 'SM00002', 'No Item')
INSERT P_Scheme_Details(PromID, ProductCode, Quantity, PricePerUnit, DiscountAmount, SchemeID, CompProCode)
VALUES('PR00002', 'PD00004', 12, 5000000, 0, 'SM00004', 'PD00006')
go

/*
SELECT * FROM Region
SELECT * FROM Employee_Details
SELECT * FROM Product_Details
SELECT * FROM WholeSaler_Details
SELECT * FROM Scheme_Details
SELECT * FROM SalesData
SELECT * FROM SalesData_Details
SELECT * FROM Promotional_Scheme
SELECT * FROM P_Scheme_Details
*/

[/sql]
Dạo này nghiện honda SS50
perfect314079
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 57
Ngày tham gia: Thứ 7 18/12/2010 12:19 am
Has thanked: 10 times

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bài by perfect314079 »

mình đã tạo DB rồi.
Hình ảnh

Hình ảnh
boy1234
Guru
Guru
Bài viết: 448
Ngày tham gia: Thứ 2 13/10/2008 3:12 pm
Đến từ: Dĩ An - Bình Dương
Been thanked: 32 times

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bài by boy1234 »

Bạn mở file app.config thế chổ .\sqlexpress bằng chuổi tôi khoanh trong hình bạn và thêm dấu \ sau chuổi đó hình như chuổi này FAMILY-708D540F
Tập tin đính kèm
untitled.PNG
2.PNG
Dạo này nghiện honda SS50
perfect314079
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 57
Ngày tham gia: Thứ 7 18/12/2010 12:19 am
Has thanked: 10 times

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bài by perfect314079 »

Mình đã làm như bạn hướng dẫn...
Hình ảnh
Hình ảnh
boy1234
Guru
Guru
Bài viết: 448
Ngày tham gia: Thứ 2 13/10/2008 3:12 pm
Đến từ: Dĩ An - Bình Dương
Been thanked: 32 times

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bài by boy1234 »

Vấn đề của bạn là chuổi kết nối. Bạn bỏ đoạn code này
 1. Shared connString As String = ConfigurationManager.AppSettings("chuoiketnoi").ToString

Và thế bằng
 1. Private connString As String = "Đánh chuổi kết nối đến Database JessupDB"
Dạo này nghiện honda SS50
Hình đại diện của thành viên
vuathongtin
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 1028
Ngày tham gia: Chủ nhật 02/05/2010 10:03 pm
Đến từ: Xứ sở DG
Has thanked: 2 times
Been thanked: 105 times
Tiếp xúc:

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bài by vuathongtin »

Mình thấy xây dựng theo mô hình 3 lớp có vẻ lâu hơn so với xây dựng theo cách truyền thống nhỉ :-?
Bùi Thành Nhân
* Chuyên gia MMO
cachkiemtien.online
Hình đại diện của thành viên
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Tiếp xúc:

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bài by vo_minhdat2007 »

Nhưng logic và dễ phát triển hơn, làm 1 lần là xong, sau này 10 cái chương trình quản lí cũng dùng 1 mình nó => Chậm 1 mà sau này nhanh 10 :P
perfect314079
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 57
Ngày tham gia: Thứ 7 18/12/2010 12:19 am
Has thanked: 10 times

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bài by perfect314079 »

Bạn boy1234 ơi cho mình hỏi trong phần mềm jessup,bạn đã sinh mã tự động(mã employee) khi nhấn nút lưu như thế nào vậy.
boy1234
Guru
Guru
Bài viết: 448
Ngày tham gia: Thứ 2 13/10/2008 3:12 pm
Đến từ: Dĩ An - Bình Dương
Been thanked: 32 times

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bài by boy1234 »

perfect314079 đã viết:Bạn boy1234 ơi cho mình hỏi trong phần mềm jessup,bạn đã sinh mã tự động(mã employee) khi nhấn nút lưu như thế nào vậy.
Mã sinh tự động mình viết Function dưới sql server tên AddID nên khi lưu xuống DB tự động phát sinh mã tăng khi Insert dữ liệu.

[sql]-----------------------------------------------------------------------
-- CREATE FUNCTION Add ID Auto --
-----------------------------------------------------------------------
CREATE FUNCTION AddID(@makt char(2))
RETURNS char(7)
AS
BEGIN
DECLARE @iMaso int
DECLARE @vMaso varchar(9)
IF @makt='RG' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(RegionID,5)) FROM Region)
IF @makt='EM' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(EmpID,5)) FROM Employee_Details)
IF @makt='PD' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(ProductCode,5)) FROM Product_Details)
IF @makt='SM' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(SchemeID,5)) FROM Scheme_Details)
IF @makt='WS' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(DealerID,5)) FROM WholeSaler_Details)
IF @makt='PR' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(PromID,5)) FROM Promotional_Scheme)
IF @makt='PS' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(PSD_ID,5)) FROM P_Scheme_Details)
IF @makt='SD' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(SalesDataID,5)) FROM SalesData)
IF @makt='ST' SET @iMaso= (SELECT MAX(RIGHT(SDD_ID,5)) FROM SalesData_Details)
IF (@iMaso IS NULL) SET @vMaso= @makt+ CONVERT(varchar(7),'00001')
ELSE
BEGIN
SET @iMaso= @iMaso+1
SET @vMaso= '0000'+ CONVERT(varchar,@iMaso)
SET @vMaso= @makt+ RIGHT(@vMaso,5)
END
RETURN @vMaso
END
go

ALTER TABLE Region ADD CONSTRAINT def_Reg DEFAULT dbo.AddID('RG') FOR RegionID
ALTER TABLE Employee_Details ADD CONSTRAINT def_Emp DEFAULT dbo.AddID('EM') FOR EmpID
ALTER TABLE Product_Details ADD CONSTRAINT def_Pro DEFAULT dbo.AddID('PD') FOR ProductCode
ALTER TABLE Scheme_Details ADD CONSTRAINT def_Sch DEFAULT dbo.AddID('SM') FOR SchemeID
ALTER TABLE WholeSaler_Details ADD CONSTRAINT def_Who DEFAULT dbo.AddID('WS') FOR DealerID
ALTER TABLE Promotional_Scheme ADD CONSTRAINT def_Prom DEFAULT dbo.AddID('PR') FOR PromID
ALTER TABLE P_Scheme_Details ADD CONSTRAINT def_P_Scheme DEFAULT dbo.AddID('PS') FOR PSD_ID
ALTER TABLE SalesData ADD CONSTRAINT def_SalesData DEFAULT dbo.AddID('SD') FOR SalesDataID
ALTER TABLE SalesData_Details ADD CONSTRAINT def_SDD DEFAULT dbo.AddID('ST') FOR SDD_ID
go
[/sql]

Vì vậy trên ứng dụng ta chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin các Fields trừ khóa chính vì ở dưới sql server nó đã phát sinh mã đó
Dạo này nghiện honda SS50
anhkhocit
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Chủ nhật 26/06/2011 7:49 pm

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bài by anhkhocit »

mình chạy được rồi nhưng chỗ changepass thi ko chạy được.
và cho mình hỏi làm cách nào để chạy hàm tạo mã tự động ADDid cho CSDL của minh vậy.
mình cung làm như bạn rồi nhưng cứ báo lỗi. minh làm nhu sau:
use têndata của minh
go
create function addid(.....)
như vậy đó.
ko biết sai chỡ nảo mà bi lỗi
mong ban giup cho
thank u!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
boy1234
Guru
Guru
Bài viết: 448
Ngày tham gia: Thứ 2 13/10/2008 3:12 pm
Đến từ: Dĩ An - Bình Dương
Been thanked: 32 times

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bài by boy1234 »

Cách tạo ID tăng tự động bạn nên xem trong đoạn script sql file đính kèm.
Dạo này nghiện honda SS50
lotuscute91
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Chủ nhật 25/09/2011 8:44 am
Has thanked: 1 time

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bài by lotuscute91 »

thanh a boy1234 nhá anh viết bài hay quá
Hình đại diện của thành viên
tiger86love102
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 610
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/10/2008 1:10 am
Đến từ: http://ready.vn
Has thanked: 4 times
Been thanked: 21 times
Tiếp xúc:

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bài by tiger86love102 »

tiger giải thích dùm bạn nhé:
 1.  
 2. Public Sub delete_sanbay(ByVal sb As sanbay) //Viết hàm delete_sanbay để đc gọi khi xóa 1 sanbay
 3. Dim cm As SqlCommand //Khai báo 1 command thuộc kiểu SQLCommand
 4. cm = New SqlCommand
 5. Try
 6. dalref.setconnection() //Gọi hàm kết nối
 7. cm.CommandText = "delete_sanbay" //Gán CommandText cho command là "delete_sanbay" <= đây là tên câu sql để xóa (viết trong App.config)
 8. cm.CommandType = CommandType.StoredProcedure //Gán cho command là kiểu StoredProcedure
 9. cm.CommandTimeout = 15
 10. cm.Connection = dalref.cn //Kết nối cho command
 11. cm.Parameters.AddWithValue("@masanbay", sb.masanbay) //Truyền các giá trị cho các parameter, câu sql để xóa chỉ có 1 parameter là @masanbay
 12. cm.ExecuteNonQuery() //Thực hiện
 13. dalref.disconnection() //Thực hiện xong thì gọi hàm ngắt kết nối để ngắt kết nối
 14. Catch ex As Exception
 15. MessageBox.Show("xóa không thành công!", "Chú ý") // Nếu xảy ra sự cố thì hiển thị thông báo
 16. End Try
 17. End Sub
Hình đại diện của thành viên
QUANITGROBEST
Thành viên trung thành
Thành viên trung thành
Bài viết: 227
Ngày tham gia: Thứ 5 11/10/2012 9:47 am
Đến từ: Thái Bình
Has thanked: 74 times
Been thanked: 23 times
Tiếp xúc:

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bài by QUANITGROBEST »

rất hữu ích và dễ hiểu, thích hợp cho các dự án lớn nhiều người cùng làm, dễ chia sẻ và phân công công việc
với mỗi table phải khai báo trong DTO, có cah nào khai báo cái này cho nhanh ko nhỉ

 1.  Public Property EmployeeID()
 2.         Get
 3.             Return _employeeID
 4.         End Get
 5.         Set(ByVal value)
 6.             _employeeID = value
 7.         End Set
 8.     End Property
cuchoatk1
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 6 22/03/2013 8:53 pm

Re: [VB.NET]-Quản Lý Nhân Viên-Bán Hàng - Mô Hình 3 Lớp

Gửi bài by cuchoatk1 »

bạn nào có code đề tài quản lý nhân sự thì chia sẻ cho m với. viết bằng vb 2005 thì càng tốt. m đang làm nhưng hơi tắc.
Đăng trả lời

Quay về