Giúp đỡ về web service và windows form

Nơi trao đổi, hỏi đáp về hướng đối tượng (OOP - Object-Oriented Programming), không giới hạn về ngôn ngữ lập trình
Đăng trả lời
jeryakin
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 2 14/11/2016 10:17 pm

Giúp đỡ về web service và windows form

Gửi bài by jeryakin »

em muốn hỏi về nhập xuất ma trận trên web service sau đó sang windows form hiện ra :( :( :(
Hình đại diện của thành viên
tummosoft
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 334
Ngày tham gia: Thứ 2 19/05/2014 2:23 pm
Has thanked: 6 times
Been thanked: 60 times
Tiếp xúc:

Re: Giúp đỡ về web service và windows form

Gửi bài by tummosoft »

Dưới đây là vi dụ lữu trữ dữ liệu lên web services, còn nếu bạn muốn xử lý ma trận trên services thì cũng tương tự

1. Để gửi ma trận về localhost trước hết bạn tạo 1 script (PHP chẳng hạn):

nhapmatran.php

Mã: Chọn tất cả

<?php header('Content-type:text/html; charset=utf-8'); ?>
<?php
$conn=mysqli_connect(host, user, pass, dbase);
if (mysqli_connect_errno())
 {
 echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
 }

if (isset($_GET['id'])){
  $id = "'" .$_GET['id'] ."'";  
}
if (isset($_GET['a1'])){
  $a1 = "'" .$_GET['a1'] ."'";  
}
if (isset($_GET['a2'])){
  $a2 = "'" .$_GET['a2'] ."'";  
}
if (isset($_GET['b1'])){
  $b1 = "'" .$_GET['b1'] ."'";  
}
if (isset($_GET['b2'])){
  $b2 = "'" .$_GET['b2'] ."'";  
}

$sql = "INSERT INTO matran (id,a1,a2,b1,b2) VALUES ($id,$a1,$a2,$b1,$b2)";
if ($conn->query($sql) === TRUE) { 
    $arr = array('status' => 'Thanh Cong');
    echo json_encode($arr);                    
  } else {
    $arr = array('status"' => 'That Bai');
    echo json_encode($arr); 
  }
?>
Sau đó truyền dữ liệu từ winform về services

http://localhost/nhapmatran.php?id=bai1 ... 1=99&b2=99

2. Xuất ma trận

xuatmatran.php
 1. <?php              
 2. $conn=mysqli_connect(host, user, pass, dbase);
 3.     // Kiểm tra kết nối
 4.     if ($conn->connect_error) {
 5.         die("Kết nối không thành công " . $conn->connect_error);
 6.     }      
 7.    
 8.     if (isset($_GET['id'])){
 9.        $id = $_GET['id'];    
 10.     }                      
 11.  
 12.     $conn->query("SET NAMES 'utf8'");
 13.     $rs = mysqli_query($conn,"SELECT * FROM matran WHERE id = " .$id); 
 14.     $arr = array();
 15.    
 16.     if ($rs->num_rows > 0)
 17.     {
 18.         while($row = $rs->fetch_assoc()) {      
 19.  $id = $row['id'];
 20.            $a1 = $row['a1'];
 21.            $a2 = $row['a2'];
 22.            $b1 = $row['b1'];
 23.            $b2 = $row['b2'];            
 24.  
 25.             $arr[] = array('id' => ''.$id, 'a1' => ''.$a1, 'a2' => ''.$a2,'b1' => ''.$b1, 'b2' => ''.$b2);
 26.  
 27.         }
 28.         $myJSON = json_encode($arr);
 29.         echo $myJSON;
 30.     }
 31.  
 32. $conn->close();
 33. ?>    http://localhost/xuatmatran.php?id=bai1
Kết quả sẽ trả về là
{
"id":"99",
"a1":"99",
"a2":"99",
"a3":"99",
"a4":"99"
}

3. Cuối cùng là bạn xủ lý json để hiển thị lên winform
:) Tummo Software :D
https://www.tummosoftware.com
Đăng trả lời

Quay về