Tự chỉnh kích thước các control

Các thủ thuật liên quan đến việc xử lý ứng dụng, biểu mẫu và control
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4783
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 526 times

Tự chỉnh kích thước các control

Gửi bài by truongphu »

Thủ thuật: Tự chỉnh kích thước các control
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Rất nhiều bạn trao đổi vấn đề nầy: Tự chỉnh kích thước các control khi form resize. Forum chúng ta cũng đã có bài viết. Tôi thấy bài nầy cũng chi tiết nên gởi lên, tạm chiếm topic riêng, sau nầy sẽ nhập chung
 1. Option Explicit
 2.  
 3. ' Note that this example does not scale controls within
 4. ' other controls. For example, if you place a TextBox
 5. ' inside a PictureBox, the TextBox's position and
 6. ' dimensions are relative to the PictureBox not the
 7. ' form. This example does not handle this case.
 8. '
 9. ' It also does not adjust fonts, stretch pictures, etc.
 10. '
 11. ' For a more complete example, see the Stretchable
 12. ' control in my book "Custom Controls Library".
 13. '
 14. '     http//www.vb-helper.com/ccl.htm
 15.  
 16. Private Type ControlPositionType
 17.     Left As Single
 18.     Top As Single
 19.     Width As Single
 20.     Height As Single
 21.     FontSize As Single
 22. End Type
 23.  
 24. Private m_ControlPositions() As ControlPositionType
 25. Private m_FormWid As Single
 26. Private m_FormHgt As Single
 27. ' Save the form's and controls' dimensions.
 28. Private Sub SaveSizes()
 29. Dim i As Integer
 30. Dim ctl As Control
 31.  
 32.     ' Save the controls' positions and sizes.
 33.    ReDim m_ControlPositions(1 To Controls.Count)
 34.     i = 1
 35.     For Each ctl In Controls
 36.         With m_ControlPositions(i)
 37.             If TypeOf ctl Is Line Then
 38.                 .Left = ctl.X1
 39.                 .Top = ctl.Y1
 40.                 .Width = ctl.X2 - ctl.X1
 41.                 .Height = ctl.Y2 - ctl.Y1
 42.             Else
 43.                 .Left = ctl.Left
 44.                 .Top = ctl.Top
 45.                 .Width = ctl.Width
 46.                 .Height = ctl.Height
 47.                 On Error Resume Next
 48.                 .FontSize = ctl.Font.Size
 49.                 On Error GoTo 0
 50.             End If
 51.         End With
 52.         i = i + 1
 53.     Next ctl
 54.  
 55.     ' Save the form's size.
 56.    m_FormWid = ScaleWidth
 57.     m_FormHgt = ScaleHeight
 58. End Sub
 59.  
 60. Private Sub Form_Load()
 61.     SaveSizes
 62. End Sub
 63. ' Arrange the controls for the new size.
 64. Private Sub ResizeControls()
 65. Dim i As Integer
 66. Dim ctl As Control
 67. Dim x_scale As Single
 68. Dim y_scale As Single
 69.  
 70.     ' Don't bother if we are minimized.
 71.    If WindowState = vbMinimized Then Exit Sub
 72.  
 73.     ' Get the form's current scale factors.
 74.    x_scale = ScaleWidth / m_FormWid
 75.     y_scale = ScaleHeight / m_FormHgt
 76.  
 77.     ' Position the controls.
 78.    i = 1
 79.     For Each ctl In Controls
 80.         With m_ControlPositions(i)
 81.             If TypeOf ctl Is Line Then
 82.                 ctl.X1 = x_scale * .Left
 83.                 ctl.Y1 = y_scale * .Top
 84.                 ctl.X2 = ctl.X1 + x_scale * .Width
 85.                 ctl.Y2 = ctl.Y1 + y_scale * .Height
 86.             Else
 87.                 ctl.Left = x_scale * .Left
 88.                 ctl.Top = y_scale * .Top
 89.                 ctl.Width = x_scale * .Width
 90.                 If Not (TypeOf ctl Is ComboBox) Then
 91.                     ' Cannot change height of ComboBoxes.
 92.                    ctl.Height = y_scale * .Height
 93.                 End If
 94.                 On Error Resume Next
 95.                 ctl.Font.Size = y_scale * .FontSize
 96.                 On Error GoTo 0
 97.             End If
 98.         End With
 99.         i = i + 1
 100.     Next ctl
 101. End Sub
 102.  
 103. Private Sub Form_Resize()
 104.     ResizeControls
 105. End Sub
Tập tin đính kèm
howto_resize_controls_to_fit.zip
(12.33 KiB) Đã tải về 620 lần
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
Đăng trả lời

Quay về