Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy in

Các ví dụ nho nhỏ và những thứ linh tinh không thuộc nhóm nào
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
vietteiv
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 1325
Ngày tham gia: Thứ 7 10/02/2007 12:17 am
Đến từ: Cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp, dự án, tư vấn xây dựng
Has thanked: 6 times
Been thanked: 70 times
Tiếp xúc:

Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy in

Gửi bài by vietteiv »

Tên chương trình: Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy in
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Sưu tầm
Chức năng:
khai báo hàm sử dụng trong module
 1. Option Explicit
 2.  
 3. 'Constants Definition
 4. Public Const CCHDEVICENAME = 32
 5. Public Const CCHFORMNAME = 32
 6. Public Const PRINTER_ACCESS_ADMINISTER = &H4
 7. Public Const PRINTER_ACCESS_USE = &H8
 8.  
 9. 'Types Definition
 10. Public Type DEVMODE
 11.   dmDeviceName As String * CCHDEVICENAME
 12.   dmSpecVersion As Integer
 13.   dmDriverVersion As Integer
 14.   dmSize As Integer
 15.   dmDriverExtra As Integer
 16.   dmFields As Long
 17.   dmOrientation As Integer
 18.   dmPaperSize As Integer
 19.   dmPaperLength As Integer
 20.   dmPaperWidth As Integer
 21.   dmScale As Integer
 22.   dmCopies As Integer
 23.   dmDefaultSource As Integer
 24.   dmPrintQuality As Integer
 25.   dmColor As Integer
 26.   dmDuplex As Integer
 27.   dmYResolution As Integer
 28.   dmTTOption As Integer
 29.   dmCollate As Integer
 30.   dmFormName As String * CCHFORMNAME
 31.   dmUnusedPadding As Integer
 32.   dmBitsPerPel As Long
 33.   dmPelsWidth As Long
 34.   dmPelsHeight As Long
 35.   dmDisplayFlags As Long
 36.   dmDisplayFrequency As Long
 37. End Type
 38.  
 39. Public Type PRINTER_DEFAULTS
 40.   pDatatype As String
 41.   pDevMode As DEVMODE
 42.   DesiredAccess As Long
 43. End Type
 44.  
 45. Public Type SYSTEMTIME
 46.   wYear As Integer
 47.   wMonth As Integer
 48.   wDayOfWeek As Integer
 49.   wDay As Integer
 50.   wHour As Integer
 51.   wMinute As Integer
 52.   wSecond As Integer
 53.   wMilliseconds As Integer
 54. End Type
 55.  
 56. Public Type JOB_INFO_1_API
 57.   JobId As Long
 58.   pPrinterName As Long
 59.   pMachineName As Long
 60.   pUserName As Long
 61.   pDocument As Long
 62.   pDatatype As Long
 63.   pStatus As Long
 64.   Status As Long
 65.   Priority As Long
 66.   Position As Long
 67.   TotalPages As Long
 68.   PagesPrinted As Long
 69.   Submitted As SYSTEMTIME
 70. End Type
 71.  
 72. Public Type JOB_INFO_1
 73.   JobId As Long
 74.   pPrinterName As String
 75.   pMachineName As String
 76.   pUserName As String
 77.   pDocument As String
 78.   pDatatype As String
 79.   pStatus As String
 80.   Status As Long
 81.   Priority As Long
 82.   Position As Long
 83.   TotalPages As Long
 84.   PagesPrinted As Long
 85.   Submitted As SYSTEMTIME
 86. End Type
 87.  
 88. 'API Declarations
 89. Public Declare Function OpenPrinter Lib "winspool.drv" Alias "OpenPrinterA" (ByVal pPrinterName As String, phPrinter As Long, pDefault As PRINTER_DEFAULTS) As Long
 90. Public Declare Function EnumJobs Lib "winspool.drv" Alias "EnumJobsA" (ByVal HPrinter As Long, ByVal FirstJob As Long, ByVal NoJobs As Long, ByVal Level As Long, ByVal pJob As Long, ByVal cdBuf As Long, pcbNeeded As Long, pcReturned As Long) As Long
 91. Public Declare Function CloseHandle Lib "kernel32.dll" (ByVal hObject As Long) As Long
 92.  
 93. Private Declare Sub CopyMem Lib "kernel32.dll" Alias "RtlMoveMemory" (pTo As Any, uFrom As Any, ByVal lSize As Long)
 94. Private Declare Function lstrlenW Lib "kernel32.dll" (ByVal lpString As Long) As Long
 95.  
 96. Private Declare Function HeapAlloc Lib "kernel32.dll" (ByVal hHeap As Long, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwBytes As Long) As Long
 97. Private Declare Function GetProcessHeap Lib "kernel32.dll" () As Long
 98. Private Declare Function HeapFree Lib "kernel32.dll" (ByVal hHeap As Long, ByVal dwFlags As Long, lpMem As Any) As Long
 99.  
 100. 'Public structure filled by GetPrinterQueue with all the documents data in the selected printer queue
 101. Public JobsDesc(0 To 127) As JOB_INFO_1
 102.  
 103. Public Function TrimStr(strName As String) As String
 104.   'Finds a null then trims the string
 105.  Dim x As Integer
 106.  
 107.   x = InStr(strName, vbNullChar)
 108.   If x > 0 Then TrimStr = Left(strName, x - 1) Else TrimStr = strName
 109. End Function
 110.  
 111. Function LPSTRtoSTRING(ByVal lngPointer As Long) As String
 112.   Dim lngLength As Long
 113.  
 114.   'Get number of characters in string
 115.  lngLength = lstrlenW(lngPointer) * 2
 116.   'Initialize string so we have something to copy the string into
 117.  LPSTRtoSTRING = String(lngLength, 0)
 118.   'Copy the string
 119.  CopyMem ByVal StrPtr(LPSTRtoSTRING), ByVal lngPointer, lngLength
 120.   'Convert to Unicode
 121.  LPSTRtoSTRING = TrimStr(StrConv(LPSTRtoSTRING, vbUnicode))
 122. End Function
 123.  
 124. 'Get the number of Jobs in the specified Printer Queue (max 128)... the PrinterName can be a network path "\\MYSERVER\MYPRINTER"
 125. Function GetPrinterQueue(PrinterName As String) As Long
 126.   Dim PrinterStruct As PRINTER_DEFAULTS
 127.   Dim HPrinter As Long
 128.   Dim ret As Boolean
 129.   Dim Jobs(0 To 127) As JOB_INFO_1_API
 130.   Dim pcbNeeded As Long
 131.   Dim pcReturned As Long
 132.   Dim i As Integer
 133.   Dim TempBuff As Long
 134.  
 135.   'Initialize the Printer structure
 136.  PrinterStruct.pDatatype = vbNullString
 137.   PrinterStruct.pDevMode.dmSize = Len(PrinterStruct.pDevMode)
 138.   PrinterStruct.DesiredAccess = PRINTER_ACCESS_USE
 139.   'Get the printer Handle
 140.  ret = OpenPrinter(PrinterName, HPrinter, PrinterStruct)
 141.   'Get the Printer active jobs
 142.  ret = EnumJobs(HPrinter, 0, 127, 1, TempBuff, 0, pcbNeeded, pcReturned)
 143.   If pcbNeeded = 0 Then
 144.     GetPrinterQueue = 0
 145.   Else
 146.     'Allocate the Buffer
 147.    TempBuff = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, pcbNeeded)
 148.     ret = EnumJobs(HPrinter, 0, 127, 1, TempBuff, pcbNeeded, pcbNeeded, pcReturned)
 149.     CopyMem Jobs(0), ByVal TempBuff, pcbNeeded
 150.     For i = 0 To pcReturned - 1
 151.       JobsDesc(i).pPrinterName = LPSTRtoSTRING(Jobs(i).pPrinterName)
 152.       JobsDesc(i).pMachineName = LPSTRtoSTRING(Jobs(i).pMachineName)
 153.       JobsDesc(i).pUserName = LPSTRtoSTRING(Jobs(i).pUserName)
 154.       JobsDesc(i).pDocument = LPSTRtoSTRING(Jobs(i).pDocument)
 155.       JobsDesc(i).pDatatype = LPSTRtoSTRING(Jobs(i).pDatatype)
 156.       JobsDesc(i).pStatus = LPSTRtoSTRING(Jobs(i).pStatus)
 157.       JobsDesc(i).JobId = Jobs(i).JobId
 158.       JobsDesc(i).Status = Jobs(i).Status
 159.       JobsDesc(i).Priority = Jobs(i).Priority
 160.       JobsDesc(i).Position = Jobs(i).Position
 161.       JobsDesc(i).TotalPages = Jobs(i).TotalPages
 162.       JobsDesc(i).PagesPrinted = Jobs(i).PagesPrinted
 163.       JobsDesc(i).Submitted = Jobs(i).Submitted
 164.     Next
 165.     If TempBuff Then HeapFree GetProcessHeap(), 0, TempBuff
 166.     GetPrinterQueue = pcReturned
 167.   End If
 168.   'Close printer
 169.  ret = CloseHandle(HPrinter)
 170. End Function


liệt kê các máy in đang hoạt động
 1. Private Sub Command1_Click()
 2.     Dim i As Long
 3.     Dim sPrintername As String
 4.    
 5.     i = 0
 6.     sPrintername = "HP LaserJet1020"
 7.     List1.Clear
 8.     If GetPrinterQueue(Printer.DeviceName) > 0 Then
 9.     'If GetPrinterQueue(sPrintername) > 0 Then
 10.        With List1
 11.             .AddItem "-------------------------------------------"
 12.             .AddItem "Printer name " & JobsDesc(i).pPrinterName
 13.             .AddItem "Machine name " & JobsDesc(i).pMachineName
 14.             .AddItem "User name " & JobsDesc(i).pUserName
 15.             .AddItem "Document name " & JobsDesc(i).pDocument
 16.             .AddItem "Document type " & JobsDesc(i).pDatatype
 17.             .AddItem "Document status " & JobsDesc(i).pStatus
 18.             .AddItem "Job id " & JobsDesc(i).JobId
 19.             .AddItem "Job status " & JobsDesc(i).Status
 20.             .AddItem "Job priority " & JobsDesc(i).Priority
 21.             .AddItem "Job position " & JobsDesc(i).Position
 22.             .AddItem "Job total pages " & JobsDesc(i).TotalPages
 23.             .AddItem "Job page printed " & JobsDesc(i).PagesPrinted
 24.             '.AddItem "Job submitted " & JobsDesc(i).Submitted
 25.        End With
 26.        
 27.     End If
 28. End Sub
test.JPG
test.JPG (20.95 KiB) Đã xem 3169 lần
Tập tin đính kèm
Printer device cap.rar
source code
(20.57 KiB) Đã tải về 593 lần
dactung93
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 496
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/2008 8:43 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 8 times

Re: Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy in

Gửi bài by dactung93 »

Máy in loaik nào cũng được hả anh ?
Hình đại diện của thành viên
tuyen_dt18
Guru
Guru
Bài viết: 261
Ngày tham gia: Thứ 7 19/04/2008 8:46 pm
Đến từ: Hưng Yên
Been thanked: 40 times
Tiếp xúc:

Re: Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy in

Gửi bài by tuyen_dt18 »

Có bác nào rành về máy in cho tôi hỏi chút. Để In một thứ gì đó thì các bước cơ bản cần làm những gì. Mình không có Máy In nên cũng không thể thử Code được nên cũng chẳng tìm hiểu nhiều.
Hỏi ý kiến tác giả trước khi sử dụng hoặc trích dẫn rõ nguồn bài viết khi sử dụng.
Hình đại diện của thành viên
vietteiv
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 1325
Ngày tham gia: Thứ 7 10/02/2007 12:17 am
Đến từ: Cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp, dự án, tư vấn xây dựng
Has thanked: 6 times
Been thanked: 70 times
Tiếp xúc:

Re: Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy in

Gửi bài by vietteiv »

lên google tìm phần mềm giả lập máy in PDF Factory về mà dùng
dân IT mà chịu potay, chẳng cần tìm hiểu nhiều thì cũng hơi tiếc cho bạn.
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 527 times

Re: Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy in

Gửi bài by truongphu »

tham dự một chút cho vui...
mời anh vt chạy thử đoạn mã VBS, gọn, nhanh, đầy đủ thông tin:
 1. Private Sub Command1_Click()
 2. strComputer = "." ' <- Thay tên máy PC
 3. Set objWMIService = GetObject("winmgmts" _
 4.     & "{impersonationLevel=impersonate}!\" & strComputer & "\root\cimv2")
 5. Set objRefresher = CreateObject("WbemScripting.SWbemRefresher")
 6. Set colItems = objRefresher.AddEnum _
 7.     (objWMIService, "Win32_PerfFormattedData_Spooler_PrintQueue").objectSet
 8. objRefresher.Refresh
 9.     For Each objItem In colItems
 10.         pP = pP & vbCrLf & "Add Network Printer Calls " & _
 11.             objItem.AddNetworkPrinterCalls
 12.         pP = pP & vbCrLf & "Bytes Printed Per Second " & objItem.BytesPrintedPersec
 13.         pP = pP & vbCrLf & "Caption " & objItem.Caption
 14.         pP = pP & vbCrLf & "Description " & objItem.Description
 15.         pP = pP & vbCrLf & "Enumerate Network Printer Calls " & _
 16.         objItem.EnumerateNetworkPrinterCalls
 17.         pP = pP & vbCrLf & "Job Errors " & objItem.JobErrors
 18.         pP = pP & vbCrLf & "Jobs " & objItem.Jobs
 19.         pP = pP & vbCrLf & "Jobs Spooling " & objItem.JobsSpooling
 20.         pP = pP & vbCrLf & "Maximum Jobs Spooling " & objItem.MaxJobsSpooling
 21.         pP = pP & vbCrLf & "Maximum References " & objItem.MaxReferences
 22.         pP = pP & vbCrLf & "Name " & objItem.Name
 23.         pP = pP & vbCrLf & "Not-Ready Errors " & objItem.NotReadyErrors
 24.         pP = pP & vbCrLf & "Out-of-Paper Errors " & objItem.OutofPaperErrors
 25.         pP = pP & vbCrLf & "References " & objItem.References
 26.         pP = pP & vbCrLf & "Total Jobs Printed " & objItem.TotalJobsPrinted
 27.         pP = pP & vbCrLf & "Total Pages Printed " & objItem.TotalPagesPrinted
 28.         objRefresher.Refresh
 29.     Next
 30. MsgBox pP
 31. End Sub
Tập tin đính kèm
Script Kiêm tra máy in.rar
(1.54 KiB) Đã tải về 433 lần
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
Đăng trả lời

Quay về