Căn bản về SQLite

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Các điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
alexanderdna
Guru
Guru
Bài viết: 214
Ngày tham gia: Thứ 3 14/07/2009 11:13 am
Đến từ: Sài Gòn
Has thanked: 3 times
Been thanked: 15 times

Căn bản về SQLite

Gửi bài by alexanderdna »

Tên bài viết: Căn bản về SQLite
Tác giả: Đặng Nhật Anh khởi thảo, AFOL Group giữ bản quyền
Cấp độ bài viết: Trung cấp
Tóm tắt: Làm việc với CSDL SQLite trong môi trường .NET, qua ngôn ngữ C#.
I. Giới thiệu
SQLite là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) không lệ thuộc máy chủ. CSDL SQLite được chứa trong một tập tin mà thôi.
Với tính chất gọn nhẹ này, SQLite rất phù hợp với các chương trình vừa hoặc nhỏ. Khi phân phối sản phẩm, nhà phát triển không cần phải cài đặt hệ quản trị CSDL lên máy người sử dụng, mà chỉ việc mang tập tin CSDL theo cùng chương trình.

II. Cài đặt
Để sử dụng SQLite trong môi trường Microsoft .NET, bạn chỉ cần tải thư viện System.Data.SQLite về và dẫn tham chiếu vào chương trình.
Các bước như sau:
a. Truy cập theo đường dẫn sau đây để tải về bộ thư viện mới nhất: b. Chọn phiên bản mới nhất.
c. Tải gói binaries về.
d. Giải nén để có hai thư mục bin và Doc.
Thư viện System.Data.SQLite có các bản dịch cho từng nền tảng như 32-bit, 64-bit, Itanium. Bản 32-bit được đặt ở thư mục bin, các bản khác nằm trong các thư mục con của bin.
f. Trong project của chương trình, bạn đưa tham chiếu đến thư viện thích hợp cho máy. Khi phân phối, tùy theo máy người dùng chạy ở nền nào mà họ sẽ tải về phiên bản thích hợp. Bạn nên cung cấp các phiên bản phổ biến như 32-bit và 64-bit. Đơn giản chỉ là thay đổi tập tin System.Data.SQLite.dll cho phù hợp.

III. Tạo một lớp xử lý SQLite
Để dễ dàng làm việc với CSDL SQLite, chúng ta sẽ tạo một lớp gọi là SQLiteDataLayer đảm trách giao tiếp với CSDL.
Trước hết cần nhập các không gian tên thường dùng:
 1. using System.Data;
 2. using System.Data.SQLite;


1. Các trường
Lưu ý: chúng ta cài đặt giao diện IDisposable vào lớp này để nó trả bộ nhớ khi không còn được sử dụng.
 1. class SQLiteDataLayer  System.IDisposable
 2. {
 3.     // biến lưu giữ kết nối
 4.     protected SQLiteConnection cnn;
 5.     // biến trạng thái kết nối
 6.     protected bool connected;
 7.     // biến thông điệp lỗi gần nhất
 8.     protected string lastError;
 9.  
 10.     // Thuộc tính cho biết trạng thái kết nối
 11.     public bool Connected
 12.     {
 13.         get { return this.connected; }
 14.     }
 15.  
 16.     // Thuộc tính cho biết thông điệp lỗi gần nhất
 17.     public string LastError
 18.     {
 19.         get { return this.lastError; }
 20.     }
 21. }


2. Các phương thức căn bản
a. Khởi tạo
Phương thức khởi tạo không làm gì nhiều và không nhận tham số nào.
 1. public SQLiteDataLayer()
 2. {
 3.     this.cnn = null;
 4.     this.connected = false;
 5.     this.lastError = string.Empty;
 6. }

b. Kết nối
Ta thiết kế một phương thức kết nối nhận hai tham số là tên tập tin CSDL và mật mã truy cập. Cần lưu ý rằng nếu tham số mật mã bằng null thì có nghĩa mật mã không được cung cấp.
Sau khi kết nối thì ta cũng mở sẵn CSDL luôn.
 1. public bool Connect(string database, string password)
 2. {
 3.     // Nếu đã kết nối rồi thì sẽ gây lỗi
 4.     if (this.connected)
 5.     {
 6.         this.lastError = "Connection already established.";
 7.         return false;
 8.     }
 9.  
 10.     // Khởi tạo kết nối
 11.     this.cnn = new SQLiteConnection(string.Concat("Data Source=", database));
 12.    
 13.     // Nếu có cho mật mã thì ấn định luôn
 14.     if (password != null)
 15.         this.cnn.SetPassword(password);
 16.  
 17.     try
 18.     {
 19.         // Mở CSDL
 20.         this.cnn.Open();
 21.     }
 22.     catch (SQLiteException ex)
 23.     {
 24.         // thường có 2 trường hợp lỗi ở đây
 25.         // 1. Tập tin CSDL không truy cập được.
 26.         // 2. Mật mã không đúng.
 27.         this.lastError = ex.Message;
 28.         return false;
 29.     }
 30.  
 31.     // Đã kết nối
 32.     this.connected = true;
 33.  
 34.     // Không có lỗi
 35.     this.lastError = string.Empty;
 36.  
 37.     return true;
 38. }

c. Đóng kết nối
Khi dùng xong, cần đóng kết nối với phương thức sau:
 1. public bool Disconnect()
 2. {
 3.     // Nếu chưa kết nối thì cũng xem là lỗi
 4.     if (this.connected == false)
 5.     {
 6.         this.lastError = "Connection not established.";
 7.         return false;
 8.     }
 9.  
 10.     // Đóng CSDL
 11.     this.cnn.Close();
 12.     // Trả bộ nhớ
 13.     this.cnn.Dispose();
 14.     this.cnn = null;
 15.  
 16.     this.connected = false;
 17.  
 18.     this.lastError = string.Empty;
 19.     return true;
 20. }

d. Hủy đối tượng
Sau đây là phương thức của giao diện IDisposable đã nói ở trên:
 1. public void Dispose()
 2. {
 3.     this.Disconnect();
 4. }

3. Các thao tác trên CSDL
a. Quy ước
Ở đây đặt ra giả định là chúng ta có CSDL với một bảng tên là tblHocSinh với lệnh tạo như sau:
[sql]CREATE TABLE tblHocSinh
(
id INTEGER,
ten TEXT,
diemToan REAL,
diemVan REAL
);[/sql]
Từ giờ chúng ta sẽ làm việc với bảng này và các chức năng trong lớp SQLiteDataLayer sẽ được thiết kế cho công việc đó.
b. Nạp dữ liệu vào DataGridView
Vẫn là câu lệnh SQL SELECT quen thuộc mà thôi.
 1. public bool FillDGV(System.Windows.Forms.DataGridView dgv)
 2. {
 3.     // Kiểm tra trạng thái
 4.     if (this.connected == false)
 5.     {
 6.         this.lastError = "Connection not established.";
 7.         return false;
 8.     }
 9.  
 10.     // Tạo bộ đọc dữ liệu
 11.     SQLiteDataAdapter da = new SQLiteDataAdapter(
 12.         "SELECT * FROM tblHocSinh;",
 13.         this.cnn);
 14.  
 15.     // Nạp dữ liệu
 16.     DataTable dt = new DataTable();
 17.     da.Fill(dt);
 18.  
 19.     // Đưa vào DataGridView
 20.     dgv.DataSource = dt;
 21.  
 22.     // Trả bộ nhớ
 23.     da.Dispose();
 24.     dt.Dispose();
 25.  
 26.     this.lastError = string.Empty;
 27.     return true;
 28. }

c. Thêm bản ghi
 1. public bool Add(int id, string ten, double diemToan, double diemVan)
 2. {
 3.     // Kiểm tra trạng thái
 4.     if (this.connected == false)
 5.     {
 6.         this.lastError = "Connection not established.";
 7.         return false;
 8.     }
 9.  
 10.     // Tạo lệnh SQL
 11.     SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(
 12.         "INSERT INTO tblHocSinh VALUES (@id, @ten, @diemToan, @diemVan);",
 13.         this.cnn);
 14.  
 15.     // Ấn định tham số
 16.     cmd.Parameters.Add(new SQLiteParameter("@id", id));
 17.     cmd.Parameters.Add(new SQLiteParameter("@ten", ten));
 18.     cmd.Parameters.Add(new SQLiteParameter("@diemToan", diemToan));
 19.     cmd.Parameters.Add(new SQLiteParameter("@diemVan", diemVan));
 20.  
 21.     // Thi hành
 22.     cmd.ExecuteNonQuery();
 23.  
 24.     this.lastError = string.Empty;
 25.     return true;
 26. }

d. Sửa bản ghi
Ở đây tôi cho phương thức Update nhận tất cả các cột. Tùy theo yêu cầu thực tế mà việc này có thể khác đi.
 1. public bool Update(int id, string ten, double diemToan, double diemVan)
 2. {
 3.     // Kiểm tra trạng thái
 4.     if (this.connected == false)
 5.     {
 6.         this.lastError = "Connection not established.";
 7.         return false;
 8.     }
 9.  
 10.     // Tạo lệnh SQL
 11.     SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(
 12.         "UPDATE tblHocSinh SET ten=@ten, diemToan=@diemToan, diemVan=@diemVan WHERE id=@id;",
 13.         this.cnn);
 14.  
 15.     // Ấn định tham số
 16.     cmd.Parameters.Add(new SQLiteParameter("@id", id));
 17.     cmd.Parameters.Add(new SQLiteParameter("@ten", ten));
 18.     cmd.Parameters.Add(new SQLiteParameter("@diemToan", diemToan));
 19.     cmd.Parameters.Add(new SQLiteParameter("@diemVan", diemVan));
 20.  
 21.     // Thi hành
 22.     cmd.ExecuteNonQuery();
 23.  
 24.     this.lastError = string.Empty;
 25.     return true;
 26. }

e. Xóa bản ghi
Trong phương thức này tôi dùng cột ten để làm điều kiện. Nếu cần thì bạn hãy thay bằng điều kiện khác tùy ý.
 1. public bool Delete(string ten)
 2. {
 3.     // Kiểm tra trạng thái
 4.     if (this.connected == false)
 5.     {
 6.         this.lastError = "Connection not established.";
 7.         return false;
 8.     }
 9.  
 10.     // Tạo lệnh SQL
 11.     SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(
 12.         "DELETE FROM tblHocSinh WHERE ten=@ten;",
 13.         this.cnn);
 14.  
 15.     // Ấn định tham số
 16.     cmd.Parameters.Add(new SQLiteParameter("@ten", ten));
 17.  
 18.     // Thi hành
 19.     cmd.ExecuteNonQuery();
 20.  
 21.     this.lastError = string.Empty;
 22.     return true;
 23. }

f. Kiểm tra xem bản ghi có tồn tại hay không
Ở đây phương thức Exists ngầm định là đang có kết nối với CSDL. Do đó người dùng có thể cần kiểm tra trước bằng thuộc tính Connected.
 1. public bool Exists(string ten)
 2. {
 3.     SQLiteCommand cmd = new SQLiteCommand(
 4.         "SELECT ten FROM tblHocSinh WHERE ten=@ten;",
 5.         this.cnn);
 6.  
 7.     cmd.Parameters.Add(new SQLiteParameter("@ten", ten));
 8.  
 9.     // Nếu select được một cái gì đó != null thì
 10.     // xem như bản ghi hiện hữu
 11.     return (cmd.ExecuteScalar() != null);
 12. }


IV. Bảo mật
CSDL SQLite nguyên thủy không có cơ chế bảo mật bằng mật mã. Nhưng thư viện System.Data.SQLite đã cung cấp thêm chức năng này.
Việc thiết lập mật mã cho CSDL được thực hiện với phương thức sau (trong lớp SQLiteDataLayer):
 1. public bool ChangePassword(string newPassword)
 2. {
 3.     if (this.connected == false)
 4.     {
 5.         this.lastError = "Connection not established.";
 6.         return false;
 7.     }
 8.  
 9.     this.cnn.ChangePassword(newPassword);
 10.  
 11.     this.lastError = string.Empty;
 12.     return true;
 13. }

Lưu ý rằng việc đổi mật mã chỉ có thể thực hiện được khi CSDL đang mở, thông qua phương thức Open của SQLiteConnection.

V. Tham khảo
Trang mạng của SQLite: http://www.sqlite.org
Trang mạng của thư viện System.Data.SQLite: http://sqlite.phxsoftware.com/
Trang mạng của chương trình tạo vào chỉnh sửa CSDL SQLite một cách trực quan: http://sqlitebrowser.sourceforge.net/

Cuối bài có đính kèm chương trình minh họa với các chức năng đã trình bày trong SQLiteDataLayer.
Tập tin CSDL là hocsinh.db3, đặt trong thư mục Debug.

--------------
GHI CHÚ:
Tài liệu này thuộc bản quyền của AFOL Group.
Mọi cá nhân có quyền tái phân phối nguyên dạng với điều kiện là phải giữ nguyên phần ghi chú này.
Tập tin đính kèm
SQLiteDemo.zip
Minh họa SQLite
(493.13 KiB) Đã tải về 1376 lần
Hình đại diện của thành viên
alexanderdna
Guru
Guru
Bài viết: 214
Ngày tham gia: Thứ 3 14/07/2009 11:13 am
Đến từ: Sài Gòn
Has thanked: 3 times
Been thanked: 15 times

Re: Căn bản về SQLite

Gửi bài by alexanderdna »

Bổ sung lớp SQLiteDataLayer bằng VB.NET:
 1. Class SQLiteDataLayer
 2.  
 3.     Protected cnn As SQLiteConnection
 4.  
 5.     Protected _connected As Boolean
 6.  
 7.     Protected _lastError As String
 8.  
 9.     Public ReadOnly Property Connected() As Boolean
 10.         Get
 11.             Return Me._connected
 12.         End Get
 13.     End Property
 14.  
 15.     Public ReadOnly Property LastError() As String
 16.         Get
 17.             Return Me._lastError
 18.         End Get
 19.     End Property
 20.  
 21.     Public Sub New()
 22.         Me.cnn = Nothing
 23.         Me._connected = False
 24.         Me._lastError = String.Empty
 25.     End Sub
 26.  
 27.     Public Function Connect(ByVal database As String, ByVal password As String) As Boolean
 28.         If Me._connected Then
 29.             Me._lastError = "Connection already established."
 30.             Return False
 31.         End If
 32.  
 33.         Me.cnn = New SQLiteConnection(String.Concat("Data Source=", database, "; FailIfMissing=False"))
 34.  
 35.         If password <> Nothing Then
 36.             Me.cnn.SetPassword(password)
 37.         End If
 38.  
 39.         Try
 40.             Me.cnn.Open()
 41.         Catch ex As SQLiteException
 42.             Me._lastError = ex.Message
 43.             Me.cnn.Dispose()
 44.             Me.cnn = Nothing
 45.             Return False
 46.         End Try
 47.  
 48.         Me._connected = True
 49.  
 50.         Me._lastError = String.Empty
 51.         Return True
 52.     End Function
 53.  
 54.     Public Function Disconnect() As Boolean
 55.         If Not Me._connected Then
 56.             Me._lastError = "Connection not established."
 57.             Return False
 58.         End If
 59.  
 60.         Me.cnn.Close()
 61.         Me.cnn.Dispose()
 62.         Me.cnn = Nothing
 63.  
 64.         Me._lastError = String.Empty
 65.         Return True
 66.     End Function
 67.  
 68.     Public Function FillDGV(ByVal dgv As System.Windows.Forms.DataGridView) As Boolean
 69.         If Not Me._connected Then
 70.             Me._lastError = "Connection not established."
 71.             Return False
 72.         End If
 73.  
 74.         Dim da As New SQLiteDataAdapter("SELECT * FROM tblHocSinh;", Me.cnn)
 75.  
 76.         Dim dt As New DataTable
 77.         da.Fill(dt)
 78.  
 79.         dgv.DataSource = dt
 80.  
 81.         da.Dispose()
 82.         dt.Dispose()
 83.  
 84.         Me._lastError = String.Empty
 85.         Return True
 86.     End Function
 87.  
 88.     Public Function Add(ByVal id As Integer, ByVal ten As String, ByVal diemToan As Double, ByVal diemVan As Double) As Boolean
 89.         If Not Me._connected Then
 90.             Me._lastError = "Connection not established."
 91.             Return False
 92.         End If
 93.  
 94.         Dim cmd As New SQLiteCommand("INSERT INTO tblHocSinh VALUES (@id, @ten, @diemToan, @diemVan);", Me.cnn)
 95.  
 96.         cmd.Parameters.Add(New SQLiteParameter("@id", id))
 97.         cmd.Parameters.Add(New SQLiteParameter("@ten", ten))
 98.         cmd.Parameters.Add(New SQLiteParameter("@diemToan", diemToan))
 99.         cmd.Parameters.Add(New SQLiteParameter("@diemVan", diemVan))
 100.  
 101.         cmd.ExecuteNonQuery()
 102.  
 103.         Me._lastError = String.Empty
 104.         Return True
 105.     End Function
 106.  
 107.     Public Function Update(ByVal id As Integer, ByVal ten As String, ByVal diemToan As Double, ByVal diemVan As Double) As Boolean
 108.         If Not Me._connected Then
 109.             Me._lastError = "Connection not established."
 110.             Return False
 111.         End If
 112.  
 113.         Dim cmd As New SQLiteCommand("UPDATE tblHocSinh SET ten=@ten, diemToan=@diemToan, diemVan=@diemVan WHERE id=@id;", Me.cnn)
 114.  
 115.         cmd.Parameters.Add(New SQLiteParameter("@id", id))
 116.         cmd.Parameters.Add(New SQLiteParameter("@ten", ten))
 117.         cmd.Parameters.Add(New SQLiteParameter("@diemToan", diemToan))
 118.         cmd.Parameters.Add(New SQLiteParameter("@diemVan", diemVan))
 119.  
 120.         cmd.ExecuteNonQuery()
 121.  
 122.         Me._lastError = String.Empty
 123.         Return True
 124.     End Function
 125.  
 126.     Public Function Delete(ByVal ten As String) As Boolean
 127.         If Not Me._connected Then
 128.             Me._lastError = "Connection not established."
 129.             Return False
 130.         End If
 131.  
 132.         Dim cmd As New SQLiteCommand("DELETE FROM tblHocSinh WHERE ten=@ten;", Me.cnn)
 133.  
 134.         cmd.Parameters.Add(New SQLiteParameter("@ten", ten))
 135.  
 136.         cmd.ExecuteNonQuery()
 137.  
 138.         Me._lastError = String.Empty
 139.         Return True
 140.     End Function
 141.  
 142.     Public Function Exists(ByVal ten As String) As Boolean
 143.         Dim cmd As New SQLiteCommand("SELECT ten FROM tblHocSinh WHERE ten=@ten;", Me.cnn)
 144.  
 145.         cmd.Parameters.Add(New SQLiteParameter("@ten", ten))
 146.  
 147.         Return (cmd.ExecuteScalar() <> Nothing)
 148.     End Function
 149.  
 150. End Class


-----
Tập tin SQLiteDemo.zip có một lỗi nhỏ. Bản cập nhật đã upload ở bài đầu.
Hình đại diện của thành viên
alexanderdna
Guru
Guru
Bài viết: 214
Ngày tham gia: Thứ 3 14/07/2009 11:13 am
Đến từ: Sài Gòn
Has thanked: 3 times
Been thanked: 15 times

Re: Căn bản về SQLite

Gửi bài by alexanderdna »

Việc thay đổi mật mã cho CSDL SQLite bằng cách dùng code tỏ ra khá bất tiện trong một số trường hợp.
Do vậy, để tạo thêm sự thuận lợi cho người lập trình, AFOL Group cung cấp ứng dụng nhỏ sau đây.
SQLite DB Password Changer
Chức năng của nó là thay đổi mật mã của một CSDL SQLite.
Ngoài ra, nếu tập tin được cung cấp chưa tồn tại thì một tập tin mới sẽ được tạo ra.
SQLitePWChanger.png
SQLitePWChanger.png (10.69 KiB) Đã xem 10510 lần
Tập tin đính kèm
SQLitePWChanger.zip
(454.52 KiB) Đã tải về 831 lần
Lam Tieu Tuong
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Bài viết: 195
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/03/2008 8:46 pm
Been thanked: 18 times

Re: Căn bản về SQLite

Gửi bài by Lam Tieu Tuong »

Cái SQLite này dùng nhanh hơn hẳn cái local database của .NET. Có điều những tool để design của nó làm rất chậm và khó chịu.
Bạn có thể dùng SQL Server Management tool để design một cái database trước rồi sau đó convert qua SQLite thì thoải mái hơn.
Cái tool dùng để convert đây này:
http://www.codeproject.com/KB/database/ ... qlite.aspx
Hình đại diện của thành viên
dazzlingvit
Guru
Guru
Bài viết: 960
Ngày tham gia: Thứ 3 18/01/2011 10:21 am
Đến từ: Sinh ra từ hư vô, sống trong thế giới ảo...
Has thanked: 6 times
Been thanked: 112 times
Tiếp xúc:

Re: Căn bản về SQLite

Gửi bài by dazzlingvit »

Công cụ thiết kế CSDL Sqlite mình nghĩ dùng cái SQLite Expert, bản dành cho cá nhân (miễn phí) là đủ.
Hình đại diện của thành viên
bangnhatquang68
Guru
Guru
Bài viết: 791
Ngày tham gia: Thứ 3 26/01/2010 12:44 pm
Đến từ: Vĩ tuyến 17
Has thanked: 20 times
Been thanked: 38 times
Tiếp xúc:

Re: Căn bản về SQLite

Gửi bài by bangnhatquang68 »

sqllite tưởng hay nhưng rất dở.
-dữ liệu dạng file txt nên phơi bụng hết
- hoạt động nhiều làm tăng dụng lượng file, trong khi acess lại có thể làm giảm được
Mời anh em lên facebook giao lưu nào!
http://www.facebook.com/groups/145823032176611/
Hình đại diện của thành viên
dazzlingvit
Guru
Guru
Bài viết: 960
Ngày tham gia: Thứ 3 18/01/2011 10:21 am
Đến từ: Sinh ra từ hư vô, sống trong thế giới ảo...
Has thanked: 6 times
Been thanked: 112 times
Tiếp xúc:

Re: Căn bản về SQLite

Gửi bài by dazzlingvit »

1. Một khi dữ liệu đã rơi vào tay người dùng thì nói chung các biện pháp mã hoá là một rào cản không đáng kể. Không biết Access mới bây giờ thế nào chứ (máy cùi), Access 2003 trở về trước dùng mấy phần mềm lấy mật khẩu một phát ra luôn.
Sqlite có cái hay là mình có thể tạo một file CSDL mới bằng cách trỏ đường dẫn đến một file không tồn tại. Cái này giúp chương trình có thể tạo/xoá file CSDL linh hoạt (Thực ra mình cũng không biết Access có làm đc như vậy không :D).
(http://www.sqlite.org/fileformat2.html)
Muốn giảm dung lượng Sqlite sau một thời gian INSERT/DELETE nhiều thì dùng lệnh VACUUM.
Còn nếu muốn nó tự động tối ưu dung lượng thì dùng auto_vacuum=FULL
(http://www.sqlite.org/lang%5Fvacuum.html)
Nht2007
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 29
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/04/2009 8:30 am

Re: Căn bản về SQLite

Gửi bài by Nht2007 »

Chào bạn!
Cho mình hỏi, mình đang định làm 1 chương trình quản lý nhỏ.
Cho nên chuyển từ sql server qua sqlite.
Nhưng vướng ở phần Tiếng Việt.
Theo mình biết thì SQLITE hỗ trợ UTF-8, ko hỗ trợ Unicode. Cho nên nếu làm thì phải chuyển đổi qua lại Unicode <-> UTF-8.
Có bạn nào có ý kiến hay hơn về ngôn ngữ tiếng việt trong sqlite ko :(
tindl88
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 363
Ngày tham gia: Thứ 7 26/04/2008 6:10 pm
Has thanked: 16 times
Been thanked: 10 times

Re: Căn bản về SQLite

Gửi bài by tindl88 »

Thêm một ví dụ nữa về SQLite.
Sử dụng .NET 4.0.
Áp dụng bài viết Virtual Listview của anhtuyenbk

Tên chương trình: Codelib
Ngôn ngữ lập trình: C#
Tác giả: tindl88
Chức năng: Lưu trự code mẫu đã viết để sử dụng lại cho lần sau
Tập tin đính kèm
Codelib2.rar
Sourcecode
(1.25 MiB) Đã tải về 454 lần
Screenshot
Screenshot
Đăng trả lời

Quay về