[API] LoadIcon - Lấy icon hệ thống (MessageBox)

Các thủ thuật về âm thanh, đồ họa, truyền thông đa phương tiện...
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: Thứ 4 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 32 times
Tiếp xúc:

[API] LoadIcon - Lấy icon hệ thống (MessageBox)

Gửi bài by clarkkent »

Thủ thuật: [API] LoadIcon - Lấy icon hệ thống (MessageBox)
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: [API] LoadIcon - Lấy icon hệ thống (MessageBox)

Mã: Chọn tất cả

Private Const IDI_APPLICATION = 32512&Private Const IDI_ASTERISK = 32516&Private Const IDI_EXCLAMATION = 32515&Private Const IDI_HAND = 32513&Private Const IDI_ERROR = IDI_HANDPrivate Const IDI_INFORMATION = IDI_ASTERISKPrivate Const IDI_QUESTION = 32514&Private Const IDI_WARNING = IDI_EXCLAMATIONPrivate Const IDI_WINLOGO = 32517Private Declare Function DestroyIcon Lib "user32" (ByVal hIcon As Long) As LongPrivate Declare Function DrawIcon Lib "user32" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal hIcon As Long) As LongPrivate Declare Function LoadIcon Lib "user32" Alias "LoadIconA" (ByVal hInstance As Long, ByVal lpIconName As Long) As Long Private Sub Form_Paint()Dim hIcon As Long, hDuplIcon As LongDim i As Integeri = 30' Open the "question mark" iconhIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_APPLICATION)' Draw the result on the formDrawIcon Me.hdc, 0, 10, hIcon hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_ASTERISK)DrawIcon Me.hdc, i * 1, 10, hIcon hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_EXCLAMATION)DrawIcon Me.hdc, i * 2, 10, hIcon hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_HAND)DrawIcon Me.hdc, i * 3, 10, hIcon hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_ERROR)DrawIcon Me.hdc, i * 4, 10, hIcon hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_INFORMATION)DrawIcon Me.hdc, i * 5, 10, hIcon hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_QUESTION)DrawIcon Me.hdc, i * 6, 10, hIcon hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_WARNING)DrawIcon Me.hdc, i * 7, 10, hIcon hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_WINLOGO)DrawIcon Me.hdc, i * 8, 10, hIcon ' Destroy the handlesDestroyIcon hIconEnd Sub
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...
Đăng trả lời

Quay về