Delete the Zotob Worm

Các ví dụ nho nhỏ và những thứ linh tinh không thuộc nhóm nào
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 528 times

Delete the Zotob Worm

Gửi bài by truongphu »

Tên chương trình: Delete the Zotob Worm
Ngôn ngữ lập trình: VBS
Tác giả: Sưu tầm
Chức năng: Xóa sâu Zotob, Published on 8/10/2009

Mã: Chọn tất cả

Private Sub Command1_Click()'Created by The Scripting Community'Published on 8/10/2009' VBScript source codeDim wshShell, fso, badfile, logfile, ZotobKey 'Instanciate the FileSystemObject and Shell objectSet fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell") 'Create Log file if it doesn't existIf fso.FileExists(App.Path & "\AVRemover.log") Then   Set logfile = fso.OpenTextFile(App.Path & "\AVRemover.log", 8, True)Else   Set logfile = fso.CreateTextFile(App.Path & "\AVRemover.log")End If 'Create seed log entrylogfile.writeline "Script Entry " & Date & " " & Time() 'Check for zotob.gOn Error Resume NextZotobKey = wshShell.regread("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\WinDrg32")logfile.writeline "W32.Zotob.G Registry key found and removed"If Err = 0 Then   wshShell.RegDelete ("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\WinDrg32")   If fso.FileExists(ZotobKey) Then    badfile = fso.GetFile(ZotobKey)    badfile.Delete    logfile.writeline "W32.Zotob.G executable found and removed"   End IfEnd If 'Connect to local computer's WMISet objWMIService = GetObject("winmgmts:\root\cimv2") 'Within WMI, pull any services matching our namesSet colServiceList = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Service where Name = 'wpa' or Name = 'mousebm' or Name = 'MouseSync' or Name = 'msrpc32'or Name = 'tftp1544'") 'For each service matching our name above, disable, stop, delete, and hunt down and kill its parentsFor Each objService In colServiceList    errReturnCode = objService.Change(, , , , "Disabled")    objService.StopService    objService.Delete    Set badfile = fso.GetFile(objService.PathName)    badfile.Delete    logfile.writeline objService.Name & " at " & objService.PathName & " removed."Next 'End log entry and close log filelogfile.writeline "Script Entry Complete."logfile.CloseMsgBox "Ðã Xong!"End Sub 
Tập tin đính kèm
Delete the Zotob Worm.rar
(1.88 KiB) Đã tải về 481 lần
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
Đăng trả lời

Quay về