Nhóm

Đường viền (7)

Nút lệnh (2)

Ô chọn (3)

Màu sắc (8)

ComboBox (3)

Kéo thả (3)

Thuộc tính tập tin (8)

Đường viền mẫu biểu (6)

Hiển thị mẫu biểu (2)

Vị trí khởi động mẫu biểu (4)

Loại mẫu biểu (4)

Cửa sổ mẫu biểu (4)

Phím (100)

ListBox (2)

Hộp thông báo (12)

Hiển thị hộp thông báo (8)

Hồi âm hộp thông báo (7)

Linh tinh (9)

Nút chuột (3)

Con trỏ chuột (17)

Chế độ màu in (2)

In hai chiều (3)

Chiều in (2)

Khay trang in (0)

Khổ giấy in (0)

Chất lượng in (4)

Tập tin nguồn (3)

Thanh cuộn (4)

Hình học (6)

Giờ (5)

Dạng dữ liệu (9)