Nhóm

Xuất nhập thông tin (2)

Tập tin và thư mục (13)

Xác nhận (8)

Chuyển đổi (11)

Chuỗi (28)

Định dạng (7)

Toán học (13)

Ngày giờ (19)

Nhập xuất tập tin (17)

Số ngẫu nhiên (2)

Đồ họa (2)

Registry (4)

Chương trình (3)

Linh tinh (17)